Poznatky

Podpora investícií z Modernizačného fondu

Modernizačný fond predstavuje podporný mechanizmus zriadený Európskou úniou pod schémou obchodovania s emisiami (EU ETS) s očakávaným rozpočtom pre Slovensko viac ako 2 mld. EUR. Je navrhnutý na podporu investícií do modernizácie energetických systémov, zlepšenia energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov a dekarbonizácie priemyslu, pričom nie je určený výlučne pre zariadenia na výrobu energie využívajúce tuhé fosílne palivá.

Aké oblasti sú v súčasnosti podporované?

1. Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva – alokácia pre obdobie 2021 – 2030 je 1 mld. EUR

Finančné prostriedky v rámci schémy budú smerovať do modernizácie energetických systémov, do zlepšenia energetickej efektívnosti, uskladňovania energie a smart riešení pre rozvody tepla, na zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobených zariadeniami na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. 

V súčasnosti je otvorená výzva pre teplárenstvo pripravená na podporu investícií do modernizácie energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.


2. Schéma štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – alokácia pre obdobie 2021 – 2030 je 400 mil. EUR

Cieľom schémy je podporiť investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, čím sa zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR.


3. Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu – alokácia pre obdobie 2022 – 2030 je 750 mil. EUR

Finančné prostriedky smerujú najmä do inštalácie a modernizácie technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese, do zavádzania opatrení týkajúcich sa zmien technologických postupov či energetickej efektívnosti v priemyselných zariadeniach. Cieľom schémy je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov prostredníctvom podpory projektov na dekarbonizáciu priemyslu, ktoré povedú k úsporám primárnej energie, zníženiu konečnej spotreby energie a zavedú používanie vyspelých environmentálnych technológií do priemyselnej výroby.


V súčasnosti je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Neviete posúdiť, či môže byť váš projekt oprávnený? V takom prípade neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a vypracovať komplexnú dokumentáciu.

Bolo to užitočné?