Poznatky

Nová možnosť daňovej úspory pri významných investíciách s konceptom Industry 4.0

Národná rada SR schválila návrh zákona o dani z príjmov, ktorý zavádza nový nepriamy nástroj na podporu investícií. Vďaka nemu si podniky budú môcť odpočítať od základu dane dodatočný odpis až do výšky 55 % hodnoty samotného odpisu.

Podmienky vzniku nároku na pomoc sú definované v doplnenom § 30e zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Ide o dočasný nástroj podpory, ktorého cieľom je realizácia projektov zameraných na významné podnikové investície do najmodernejších technológií a postupov s prepojením na priemysel Industry 4.0. 

Koncept Industry 4.0 predstavuje proces výrobných postupov a ich optimalizácie pomocou technológií a zariadení, ktoré spolu dokážu komunikovať a vzájomne spolupracovať, a tým zvýšiť celkovú produktivitu podnikov. 

Pomoc bude poskytovaná formou dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície v čase ich používania. Dodatočný odpočet sa stanoví ako percento určené z hodnoty daňového odpisu z položiek majetku uplatnených v daňových výdavkoch v závislosti od percentuálneho nárastu hodnoty investície oproti minulým rokom a výšky samotnej investície.

Cieľom nástroja je podporiť podniky, ktoré preinvestujú do moderných technológií s prvkami Industry 4.0 viac ako 1 milión EUR, pričom výška investície bude predstavovať v úhrne najmenej 700 % trojročnej priemernej hodnoty bežných investícií. Podmienkou tiež je, aby náklady na investíciu boli vynaložené počas štyroch rokov, t. j. v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2025.

Dodatočný odpis investícií je automatický nástroj podpory, nie je potrebné predložiť žiadosť. Daňovník si tento odpis uplatní sám v daňovom priznaní po splnení jasných podmienok, ako napríklad po vypracovaní štvorročného investičného plánu, ktorý musí obsahovať podrobné informácie o projekte, celkovú hodnotu plánovanej investície, predpokladaný harmonogram jej realizácie, stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou a automatizáciou výrobných a logistických procesov, ako aj preukázanie splnenia podmienok na získanie tohto druhu pomoci.

So splnením podmienok vám radi pomôžu naši odborníci, preto nás neváhajte kontaktovať. 

Bolo to užitočné?