Výskum a vývoj vo firmách strednej Európy

Deloitte pravidelne mapuje oblasť podpory výskumu a vývoja (VaV) v súkromnom sektore v regióne strednej Európy, a to aj prostredníctvom už siedmeho prieskumu v týchto krajinách: Česká republika, Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Výsledky prieskumu sú zosumarizované nižšie.

Prognózy investícií do VaV v najbližších rokoch


Stredná Európa

Výskumno-inovačné investície predstavujú pre spoločnosti vysokú pridanú hodnotu z hľadiska ich produktov či výrobných procesov a v konečnom dôsledku aj pridanú hodnotu pre samotnú krajinu. Výsledky ukazujú, že 66 % respondentov plánuje v krátkodobom horizonte investovať do VaV porovnateľné investície ako za posledné 3 roky a zároveň 25 % plánuje v dlhodobom horizonte investovať viac ako za posledné 3 roky. Zvyšná časť respondentov plánuje investovať menej alebo vôbec. Pochopiteľne, pandemická či vojnová situácia v uplynulých rokoch a v súčasnosti nie je pre investorov priaznivá, čo ovplyvňuje aj ich kroky pri ďalšom investovaní. Avšak dôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú investície do VaV v krátkodobom horizonte, sú najmä dostupnosť kvalifikovaných a skúsených ľudí, väčšia podpora grantov alebo iných úľav, stabilita, ako aj transparentnosť regulačného prostredia.

Z pohľadu kapitálových investícií plánuje väčšina respondentov investovať menej ako 1 mil. EUR napr. do nákupu softvérových a hardvérových nástrojov, kybernetickej bezpečnosti, ITC riešení či do implementácie nových technológií, ako sú biometria alebo umelá inteligencia. Investície do 10 miliónov EUR plánujú spoločnosti vynaložiť najmä v oblasti Industry 4.0., ktorá predstavuje investície do robotizácie, automatizácie a digitalizácie priemyslu.

Slovensko

V rámci Slovenska ide o takmer porovnateľné výsledky, pričom 70 % respondentov plánuje v krátkodobom horizonte investovať podobne ako za posledné 3 roky a 20 % plánuje v dlhodobom horizonte investovať viac ako za posledné 3 roky. Zvyšných 10 % respondentov neplánuje žiadne investície do VaV. Externé faktory a kapitálové investície na Slovensku sú taktiež porovnateľné s ostatnými zapojenými krajinami.

Podpora investícií do VaV vo forme grantov/daňových úľav

Stredná Európa

Tohtoročný prieskum potvrdil, že väčšina spoločností pozná možnosti podpory VaV, ale nie všetky tieto možnosti využívajú. Najväčšie bariéry súčasného systému podpory VaV sú identifikácia činností, ktoré spĺňajú požiadavky na žiadosť o dotáciu na VaV, a nejasnosť pri posudzovaní dotácií alebo daňových odpočtov daňovými alebo inými orgánmi.

Slovensko

Na Slovensku až 90 % respondentov pozná možnosti daňovej úľavy na VaV a zároveň ich využíva. S podporou vo forme grantov nie je oboznámených 40 % respondentov, preto ich ani nevyužívajú. Naopak, 40 % respondentov síce o grantovej podpore vie, ale nevyužíva ju. Len 20 % respondentov pozná a využíva pomoc vo forme grantov. Bariéry súčasného systému podpory VaV sú porovnateľné s výsledkami krajín strednej Európy. Jednoznačným riešením na odstránenie týchto bariér je zjednodušenie a sprehľadnenie podmienok systému podpory. Veríme, že nasledujúce programové obdobie 2021/2027 bude z tohto pohľadu pre podniky priaznivejšie.

Spolupráca s tretími stranami

Stredná Európa

Pozitívnym výsledkom spomedzi všetkých krajín je, že najväčšie zastúpenie pri spolupráci so súkromným sektorom majú univerzity, a to až 75 %. Spoločnosti ďalej spolupracujú s malými alebo strednými podnikmi (48 %), výskumnými organizáciami (39 %) a veľkými organizáciami (33 %). Zvyšok predstavoval len malú časť, a to spoluprácu s neziskovými organizáciami, prípadne štátnymi inštitúciami. Podniky mohli v prieskume vybrať súčasne viac možností, preto môže byť súčet percent vyšší ako 100 %.

Slovensko

V porovnaní s krajinami strednej Európy sa výsledky na Slovensku líšia, pričom respondenti uviedli, že najčastejšie spolupracujú s veľkými podnikmi (57 %), potom s malými alebo strednými podnikmi, univerzitami a s výskumnými organizáciami (zhodne po 43 %) a v 14 % prípadov so štátnymi inštitúciami, prípadne súkromnými neziskovými organizáciami. Podniky mohli v prieskume vybrať súčasne viac možností, preto môže byť súčet percent vyšší ako 100 %.

Cieľom tohto prieskumu bolo získať súhrnné výsledky o prístupe súkromného sektora k investovaniu do výskumu a vývoja a na ich základe identifikovať faktory, ktoré motivujú k zvyšovaniu investícií do výskumu a vývoja, odhadnúť budúce trendy v tejto oblasti a definovať hlavné prekážky pri uplatňovaní daňového odpočtu a čerpaní dotácií na výskum a vývoj. Je zrejmé, že výsledky Slovenska sú relatívne porovnateľné s ostatnými zapojenými krajinami s výnimkou spolupráce s tretími stranami. Zistením je aj fakt, že kvalifikovanej pracovnej sily v danej oblasti je čoraz menej, čo bráni rozvoju výskumno-vývojových činností, a teda zmierňuje tvorbu pridanej hodnoty spoločnosti. Z prieskumu taktiež vyplýva, že je naďalej potrebná podpora VaV vo forme grantov či daňových úľav a súčasne je potrebné odstrániť spomenuté bariéry systému podpory VaV. 

Spojte sa s nami

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo