Novinky

Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 29. septembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc. Cieľom je podporiť investície s dôrazom na tvorbu pracovných miest vo vybraných okresoch Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja.

  • Podpora je určená pre veľké podniky na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how).
  • Pomoc je poskytovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku („NFP“) a predstavuje doplnkový zdroj financovania investičných zámerov pre tých žiadateľov, ktorí sú zároveň prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci.
  • Alokácia výzvy je vo výške 36 013 000 EUR.
  • Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR.

 

Neviete posúdiť, či je váš projekt oprávnený? V tom prípade neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a vypracovať komplexnú dokumentáciu.

Bolo to užitočné?