Poznatky

CFOs a Sustainability

Udržateľnosť a funkcia finančného riaditeľa

Vo všetkých oblastiach podnikania význam udržateľnosti narastá. Účinky na funkciu financií sú cítiť už v súčasnosti. Finanční riaditelia preto potrebujú prispôsobiť chápanie svojej funkcie, schopnosti a portfólio služieb vo finančnej oblasti tak, aby tieto zodpovedali novým požiadavkám. Finančná oblasť je totiž ústredným faktorom motivácie, ktorý zabezpečuje úspešnú transformáciu organizácie na udržateľný podnik. V našich aktuálnych publikáciách a článkoch vám poskytneme podporu formou odpovedí na tie najrozličnejšie otázky z oblasti udržateľnosti.

Z udržateľnosti sa stáva faktor úspešnosti

Nielen pri vývoji produktov, logistike či marketingu, ale aj vo finančnej oblasti vznikajú vďaka zameraniu na udržateľnosť obrovské príležitosti. Ich využitie si však vyžaduje zmenu – v podnikaní ako aj pri jednotlivých funkciách.

V procese transformácie je potrebné sa úspešne orientovať vo všetkých oblastiach, od finančnej stratégie až po prevádzkovú realizáciu. Pri transformácii v záujme udržateľnosti musia finanční riaditelia nájsť odpovede na mnohé a zložité otázky:

  • Ako by sa udržateľnosť mala definovať a merať?
  • Ako by sa udržateľnosť mala riadiť a vykazovať?
  • Aký vplyv majú regulačné požiadavky v oblasti udržateľnosti na procesy a podávanie externých správ?
  • Ako je možné dosiahnuť, aby proces zvyšovania udržateľnosti bol ziskovejší?

Rýchlo sa ukazuje význam úlohy, ktorú finanční riaditelia zohrávajú pri zabezpečovaní úspešnej transformácie v podniku.

 

Štúdia o udržateľnosti vo finančnej oblasti – faktory vplyvu a odporúčania opatrení pre transformáciu finančnej oblasti

Zvyšujúce sa nároky na udržateľnosti vedú k zmene vo finančnej oblasti. Väčšina podnikov si to už všimla, akú úlohu však finanční riaditelia v skutočnosti zohrávajú pri integrácii aspektov udržateľnosti? V tejto štúdii poukazujeme na to, aké opatrenia sa už prijali vo finančných oblastiach nemeckých koncernov a vo vyššej triede stredných podnikov pri ich transformácii na udržateľné organizácie. Ústredným zistením tejto štúdie je skutočnosť, že na väčšinu podnikov ešte stále čakajú veľké výzvy. Boli pri tom identifikované štyri významné faktory:

  • Vývoj nových dimenzií riadenia a vykazovania podľa potreby – motivovaný finančným riaditeľom: Úspešná transformácia smerom k udržateľnosti si vyžaduje prispôsobenie aktuálnych štruktúr a procesov zdaňovania a vykazovania. Udržateľnosť nie je možné rozvíjať nezávisle od finančnej oblasti. Podniky, v ktorých finančný riaditeľ už v súčasnosti zohráva zásadnú úlohu, pri procese transformácie pokročili podstatne výraznejším spôsobom.
  • Podpora pri integrácii aspektu udržateľnosti do dátového a systémového prostredia: Udržateľnosť si vyžaduje novú formu dátovej transparentnosti, pri ktorej sa vo významnej miere využívajú nefinančné ukazovatele. Je potrebné prispôsobiť súčasné a nové systémy tak, aby sa zabezpečila potrebná transparentnosť dát.
  • Cielené prispôsobenie motivácie zamestnancov: Úspešne realizovaná transformácie si vyžaduje vysoko motivovaný vrcholový manažment a zamestnancov. Obvyklé zloženie cieľov je potrebné zosúladiť s novými strategickými cieľmi podniku v oblasti udržateľnosti. Vyžaduje sa vytvorenie takých cieľových hodnôt, ktoré síce naďalej priorizujú úspech podniku, zároveň však zohľadňujú aj jeho udržateľné ciele. 
  • Rozvoj relevantných vedomostí na tému udržateľnosť: Finanční riaditelia musia nachádzať nové spôsoby pôsobenia a nemôžu sa už sústreďovať, resp. obmedzovať len na finančné ukazovatele. Potrebné sú nové druhy znalostí. Klasické ukazovatele sa síce budú naďalej používať, vzniká však potreba uplatňovania nových pravidiel na základe nefinančných ukazovateľov (napr. CO2). Toto postupné rozširovanie právnych požiadaviek je možné konštruktívne realizovať len na základe spoľahlivého know-how o pravidlách ako aj o s nimi súvisiacich možných parametroch.

Podrobné výsledky štúdie je možné stiahnuť tu. Podrobnosti vám radi poskytneme pri spoločnom rozhovore.

Finančný riaditeľ motivuje udržateľnosť

S otázkami z oblasti udržateľnosti sú finanční riaditelia konfrontovaní z tých najrôznejších smerov. V súčasnosti je však možné konštatovať, že veľmi často ešte chýba potrebný know-how, napr. v súvislosti s právnymi požiadavkami na vykazovanie. Transformácia si preto vyžaduje novú orientáciu funkcie finančného riaditeľa.

Spoločnosť Deloitte už v mnohých prípadoch na základe úspešne používaného rámca zabezpečila lepšie porozumenie jednotlivým vedúcim rolám vo finančnej oblasti, čo mnohým finančným riaditeľom pomohlo lepšie pochopiť a priorizovať svoje roly a úlohy.

Z takzvaných 4 Faces of the CFO (štyri tváre finančného riaditeľa) vyplýva, že vo funkcii finančného riaditeľa by sa mali spájať štyri roly: správca, prevádzkovateľ, stratég a katalyzátor.

Tieto štyri roly finančného riaditeľa budú naďalej nachádzať uplatnenie aj pri snahe o udržateľnosť. Obsahová náplň roly však bude iná ako doteraz.
V našom materiáli s názvom „The CFO as the Driver of Sustainability“ analyzujeme konkrétne, ako sa tieto štyri roly finančného riaditeľa s narastajúcim významom udržateľnosti budú meniť. Ak finanční riaditelia vykonávajú opísané úlohy, dokážu motivovať transformáciu v záujme udržateľnosti na úrovni celého podniku.

Teraz nastáva ten moment, aby finančné oddelenia odštartovali aktívnu transformáciu podnikov smerom k udržateľnosti a zabezpečili jej správne smerovanie.

Thomas Klingspor, Partner a Offering Lead Finance & Performance

Stiahnite si materiál The CFO as the Driver of Sustainability

Ste pripravený zvládnuť dôsledky, ktoré so sebou udržateľnosť prináša? Radi vám pri úspešnej realizácii procesu transformácie pomôžeme.

 Zaujala vás táto téma? Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie.

Dátum: 29. 10. 2021

Bolo to užitočné?