Poznatky

Nová smernica EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

Vykazovanie informácií o udržateľnosti sa dostáva na vyššiu úroveň

Európska komisia (EK) prijala 21. apríla 2021 návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorá zásadne zlepšuje súčasné požiadavky na vykazovanie informácií v zmysle smernice EÚ o nefinančnom výkazníctve (NFRD – Non-Financial Reporting Directive). Tento ambiciózny balík opatrení bude mať pravdepodobne v krátkodobom horizonte významný vplyv na vašu organizáciu. Smernica CSRD zahŕňa všetky relevantné zložky v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia (ESG) a jej cieľom je zvýšiť investície do skutočne udržateľných činností v rámci celej Európskej únie. Kľúčové zmeny požiadaviek na vykazovanie informácií o oblasti ESG (“environmental, social and corporate governance”)

Kľúčové zmeny požiadaviek na vykazovanie informácií o oblasti ESG

Smernica CSRD sa bude postupne implementovať odteraz do roku 2023. Dôležité zmeny:

  • Ak sa na vás v súčasnosti nevzťahuje smernica NFRD (faktory ESG upravuje platná smernica EÚ o nefinančnom výkazníctve), ale ste považovaní za veľkú spoločnosť – pričom do tejto kategórie patria mnohé spoločnosti, ako je uvedené nižšie – budete musieť zabezpečiť plný súlad s požiadavkami CSRD. Súčasťou je povinnosť externého uistenia vo vzťahu k informáciám, ktoré poskytujete.
  • Ak už vykazujete informácie v súlade s NFRD, musíte vykazovať informácie o vplyve zmeny klímy na vašu organizáciu. Súčasťou je povinnosť externého uistenia vo vzťahu k informáciám, ktoré poskytujete.
  • CSRD sa na vás vzťahuje aj v prípade, ak ste dcérskou spoločnosťou globálnej firmy so sídlom mimo EÚ.
  • Vykazovanie informácií v zmysle CSRD sa bude požadovať v rámci taxonómie EÚ. Ide o spoločnú klasifikáciu hospodárskych činností, ktoré významne prispievajú k environmentálnym cieľom, vychádzajúcu z vedeckých kritérií. Aj taxonómia EÚ zavádza požiadavky na vykazovanie informácií, ktoré nadobudnú účinnosť čiastočne od januára 2022 a v plnej miere od januára 2023. CSRD spoločne s taxonómiou EÚ treba vnímať ako „balík“, ktorého cieľom je pomôcť zlepšiť tok kapitálu do udržateľných činností. Tvorba taxonómie EÚ naďalej prebieha a jej dokončenie sa očakáva do konca roka 2021.

EÚ navrhuje začať s požiadavkou na „obmedzené“ uistenie. Očakávame, že toto „obmedzené“ uistenie sa nakoniec zmení na „primerané“ uistenie, najmä vzhľadom na trend naviazania odmeňovania vedúcich pracovníkov na ukazovatele v oblasti udržateľnosti. 

Kľúčové záležitosti, ktorým treba venovať pozornosť v súvislosti s CSRD

Vzhľadom na zásadnú regulačnú zmenu v dôsledku CSRD očakávame, že pripraviť sa na ňu riadne a včas bude náročné. Osobitnú pozornosť si vyžadujú najmä nasledujúce kľúčové záležitosti:

Vedenie vašej organizácie bude mať povinnosť potvrdiť, že organizácia má vytvorený primeraný rámec na riadenie rizík a kontrolu na zabezpečenie a správu vykazovaných informácií v oblasti ESG podľa CSRD.

Režim oslobodenia funguje nezávisle od režimu oslobodenia pri finančnom výkazníctve. Veľké spoločnosti EÚ s konečnou materskou spoločnosťou v krajine mimo EÚ, ktoré nevypracúvajú konsolidované správy o udržateľnosti v súlade s CSRD, si nemôžu uplatniť výnimku z konsolidácie. Znamená to, že vedenie každej spoločnosti, na ktorú sa vzťahujú požiadavky na vykazovanie informácií podľa CSRD, bude povinné vykazovať tieto informácie a bude zodpovedať za konsolidované informácie v oblasti ESG za každú spoločnosť v rámci EÚ a jej dcérske spoločnosti po celom svete. Vaša organizácia preto bude musieť navrhnúť a udržiavať podrobnú a rozsiahlu databázu informácií o oblasti ESG. Pre väčšinu spoločností to znamená obrovskú zmenu v správe a riadení vykazovania informácií o ESG v celej organizácii.

Keďže vykazovanie informácií v oblasti ESG sa naďalej vyvíja, návrh vášho rámca pre vykazovanie informácií o ESG by mal byť založený na agilnom prístupe. Umožní vám to zvládnuť regulačné a ďalšie zmeny v nasledujúcich rokoch. Zároveň to znamená, že investori a ďalšie zainteresované strany budú venovať čoraz väčšiu pozornosť výsledkom organizácie v oblasti udržateľnosti, pričom zodpovednosť za dosiahnuté výsledky bude niesť vedenie. (Pozrite si našu publikáciu s názvom Telling the Real Corporate Story.)

CSRD predstavuje významnú zmenu, ktorá si vyžaduje informované zdroje v celej vašej organizácii. Od vášho finančného tímu až po riadenie rizík a operácie: všetci musia začať prijímať rozhodnutia o správe a riadení ESG z hľadiska určenia zodpovednosti a zdrojov.

Prečítajte si naše priložené zhrnutie, ktoré vám s tým môže pomôcť.

Na ktoré organizácie sa vzťahujú požiadavky CSRD?

Návrh rozšíri platnosť požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti na všetky veľké spoločnosti bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú kótované, a to bez predchádzajúceho limitu od 500 zamestnancov. Táto zmena spôsobí, že všetky veľké spoločnosti budú verejne zodpovedné za svoj vplyv na ľudí a životné prostredie. Patria sem:

  • Všetky veľké spoločnosti (splnené 2 z 3 kritérií)
  • Výnosy > 40 mil. EUR
  • Celkové aktíva > 20 mil. EUR
  • > 250 zamestnancov
  • Všetky spoločnosti s kótovanými cennými papiermi na trhoch regulovaných EÚ okrem mikropodnikov
  • Kótované MSP, pričom malé a stredné podniky môžu využiť odloženie implementácie o 3 roky

 

Dátum: 21. 02. 2022

Bolo to užitočné?