Poznatky

Dekarbonizácia v energetike a vo výrobe

Zistenia z nášho prieskumu medzi finančnými manažérmi

Mnohí finanční manažéri vnímajú dekarbonizáciu skôr ako nákladný záväzok než ako investíciu. Ako môžu energetické a výrobné podniky povzbudiť svojich finančných manažérov, aby prijali kroky potrebné na nasmerovanie spoločnosti k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti? Prečítajte si našu správu o stratégii dekarbonizácie a zistite, ako môže ekologizácia priniesť ekonomickú hodnotu, ako aj udržateľnosť.

Finanční lídri sa vyjadrujú k dekarbonizácii

Snaha o dosiahnutie udržateľnosti prináša výdavky v miliardách dolárov, nehovoriac o záujmoch zainteresovaných strán, zákazníkov a komunít, ktoré ovplyvňuje. Keďže ide o veľa, rozhodli sme sa preskúmať, akú úlohu zohrávajú finanční manažéri pri ovplyvňovaní a realizácii investičných stratégií dekarbonizácie (D stratégia) v rámci ich podniku. S týmto cieľom sme vykonali prieskum medzi takmer 140 riadiacimi pracovníkmi v odvetví energetiky a výroby v USA. Prinášame naše kľúčové zistenia:

  • Až 73 % respondentov spomedzi finančných manažérov uviedlo, že ich podniky majú D stratégiu, no menej ako polovica z nich sa zapojila do jej tvorby.
  • Len 17 % respondentov vníma financie vynaložené na dekarbonizáciu ako ziskovú investíciu.
  • Nedostatočne jasné a jednotné usmernenia k zverejňovaniu informácií o životnom prostredí, spoločenskej zodpovednosti a správe a riadení (ESG) sa uvádzajú ako najväčšia prekážka pri D stratégie v prípade viac ako 50 % respondentov.
  • Podniky s finančnými manažérmi, ktorí zohrávajú väčšiu úlohu v stratégii dekarbonizácie, a s vyššími pomernými investíciami do ekologických iniciatív našli nový spôsob financovania svojich D stratégií, zatiaľ čo finanční manažéri, ktorí nie sú až tak zapojení do definovania D stratégií, pokračujú v tradičnom financovaní.

Investičné výzvy spojené s prechodom na nové nízkouhlíkové hospodárstvo poskytujú finančným manažérom jedinečnú príležitosť viesť jednu z najväčších podnikových a finančných transformácií na svete. Ukazovatele ESG sa stávajú rovnako dôležité ako zisk na akciu, čo znamená, že postavenie a úlohy finančného manažéra by mali byť v tomto meniacom sa prostredí o krok vpred.

Zistite viac o výsledkoch prieskumu medzi finančnými manažérmi

Cesta k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti

S podielom emisií viac ako 75 % a kumulatívnym dlhom vo výške 2 miliárd USD sa odvetvie energetiky a výroby dostáva do zlomového bodu. Zmena bude musieť prísť rýchlo a strategicky, ak majú USA dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050. Dosiahnutie tohto cieľa si bude do roku 2030 vyžadovať ročné investície do čistej energie vo výške približne 4 biliónov dolárov, čo znamená, že sa to bude týkať aj finančných manažérov.

Finanční manažéri určite zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii D stratégie svojich podnikov, ale nie všetci sú do nej zapojení. Menej ako polovica finančných manažérov, ktorých sme oslovili, majú slovo pri tvorbe a realizácii dekarbonizačnej stratégie svojho podniku. Záleží na tom? Jednoznačne. Len keď budú mať finanční manažéri právomoc rozhodovať, môžu aktívne podporovať D stratégiu a transformáciu svojho podniku.

Okrem toho bez jasných a jednotných usmernení k zverejňovaniu informácií o ESG sa finanční manažéri púšťajú len do absolútne nevyhnutných investícií. Aj neistota okolo zelenej ekonomiky brzdí pokrok v tejto oblasti. Zelené iniciatívy sú možno aktuálne menej ziskové, ale finanční manažéri musia zmeniť svoj pohľad a do svojej hodnotovej rovnice zahrnúť „výhody pre spoločnosť“.Podniky by mali povýšiť finančných manažérov na lídrov na ceste k novej nízkouhlíkovej budúcnosti. Finančných manažérov by mali vnímať ako stratégov a katalyzátorov pri realizácii dekarbonizačnej stratégie a zavádzaní progresívnych usmernení k zverejňovaniu informácií o ESG.

Financovanie úspešných dekarbonizačných stratégií

Ako môžu finanční manažéri efektívnejšie plánovať financovanie svojich D stratégií? Bude to od nich vyžadovať, aby opustili tradičné prístupy k riadeniu peňažných tokov?

Respondenti prieskumu z organizácií zameraných na budúcnosť ako aj konvenčných organizácií zhodne uviedli, že pri riešení výziev a vytváraní nového prostredia je dôležitá činnosť štátu. Medzi týmito dvoma skupinami sú však zaujímavé rozdiely v očakávaniach.

Podniky zamerané na budúcnosť – podniky so zapojenými finančnými manažérmi – očakávajú rozsiahlejšie zmeny, ktoré nemajú dosah len na ich finančné výsledky. Sú pripravené skúmať novú rovnicu peňažných tokov, zatiaľ čo ich náprotivky pokračujú v tradičnom prístupe. Konvenční finanční manažéri stále nepovažujú čerpanie fondov ESG a vydávanie zelených dlhopisov a daňových úľav (8 %) za primárne kanály financovania. Považujú ich skôr za hru s oceňovaním, najmä pokiaľ ide o fondy ESG. Podniky zamerané na budúcnosť však tieto kanály čoraz viac speňažujú.

Dosiahnutie troch žiadaných stavov bez ohľadu na sektor

Na výzvy uvedené vyššie neexistuje univerzálne riešenie. Finančná stabilita ropných spoločností je pod tlakom, regulačný rámec pre energetiku a sieťové služby sa mení a niektoré výrobné sektory nie je ľahké transformovať. To všetko komplikuje rozhodovanie finančných manažérov. Ak chcete vedieť viac o tom, ako riešiť tieto náročné výzvy, kliknite nižšie.

Udržateľná víťazná matematika

Vytvorenie hodnoty a prosperita v budúcnosti s čistou energiou si bude vyžadovať silný, angažovaný a participatívny ekologický prístup, ktorá využije čoraz významnejšiu úlohu finančných lídrov. Ak sa chcete dozvedieť viac o stratégii dekarbonizácie vašej spoločnosti a o tom, ako vám môže Deloitte pomôcť dosiahnuť jej ciele, kontaktujte nás ešte dnes. Porozprávajme sa o tom.

 

Dátum: 29. 10. 2021

Bolo to užitočné?