Публичен сектор

Глобалната група на Делойт в публичния сектор работи в посока подобряване на обществените резултати с фокус към хората. Дружествата-членове на Делойт се интересуват от сложните проблеми, пред които е изправен този сектор и разработват подходящи, навременни и устойчиви решения за своите клиенти.