deloitte growth technology people

За нас

За Делойт

Научете повече за глобалната ни мрежа

“Делойт” е търговската марка, под която десетки хиляди посветени професионалисти от независими дружества по целия свят си сътрудничат в предоставянето на одиторски услуги, консултинг, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска, данъчни и правни услуги на определени клиенти. Тези дружества са членове на Делойт Туш Томацу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност (private company limited by guarantee), регистрирано в Обединеното кралство (“ДТТЛ”). Всяко дружество-член предоставя услуги в определен географски район и съгласно законите и професионалните правила на съответната държава или държави, на територията на които извършва дейността си. Всяко дружество - член на ДТТЛ е структурирано по различен начин в съответствие с националното законодателство, обичайната практика и други фактори, и осигурява предоставянето на професионални услуги на съответната територия чрез клонове, дъщерни и/или свързани дружества, и/или други структури. Не всяко дружество-член на ДТТЛ предоставя всички и всякакви услуги, като по силата на правилата и нормите на професионалното счетоводство определени услуги не се предоставят на клиенти, на които се предоставят услуги по изразяване на увереност. ДТТЛ и всяко от дружествата- членове на ДТТЛ са отделни и самостоятелни юридически лица, които с действията си могат да задължават само себе си. ДТТЛ и всяко дружество-член на ДТТЛ, отговарят само за собствените си действия и бездействия. ДТТЛ (наричано още „Делойт Глобъл“) не предоставя услуги на клиенти.

Повече за нашата глобална мрежа от дружества-членове можете да научите тук.

learn about Deloitte

За Делойт Централна Европа

Делойт Централна Европа е регионална организация на дружества, организирани от Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, дружество - член на Делойт Туш Томацу Лимитид в Централна Европа. Услугите се предоставят от дъщерни дружества и асоциирани дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, които са отделни и независими юридически лица.

Дъщерните и асоциирани дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид са едни от водещите дружества в региона, които предоставят професионални услуги чрез над 6,000 души, работещи в 44 офиса в 18 държави.

 

За Делойт в България

В България услугите се предоставят от „Делойт България“ EООД, „Делойт Одит“ ООД и Делойт Такс ЕООД, които са свързани дружества с Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитед и Адвокатско дружество Делойт Лигъл , което е асоциирано дружество (наричани заедно “Делойт в България”).
Делойт в България е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, консултирането, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска, данъчни и правни услуги чрез над 230 местни и чуждестранни професионалисти.
 

Полезна ли Ви беше тази информация?