green-grey sphere

Услуги

Правни консултантски услуги

Бъдещето на правото днес

Мултинационалните организации се нуждаят от правни консултанти, които могат да окажат съдействие както в ежедневната им дейност, така и при значителни корпоративни операции, простиращи се в различни юрисдикции. Професионалистите на Делойт Лигъл, с помощта на водещи технологии, предоставят ефективно и прозрачно съдействие по отношение на правните дейности, които компаниите управляват.

Нашите правни консултантски услуги включват:

Корпоративно право

Делойт Лигъл предоставя на клиентите си насоки в широк спектър от въпроси, свързани с ежедневната им оперативна дейност. Колегите ни съчетават опита си в местното законодателство с уменията ни за глобална координация. Услугите на Делойт Лигъл в областта на корпоративното право са директно насочени към потребностите на клиента.

Ние оказваме съдействие по следните въпроси:

 • Предоставяне на правни консултации относно чуждестранни инвестиции
 • Учредяване на юридически лица в различните им правни форми и характеристики
 • Поддръжка на корпоративна документация и юридическо счетоводство
 • Изготвяне и договаряне на споразумения за конфиденциалност
 • Преглед, договаряне и изготвяне на всякакви видове търговски споразумения
 • Изготвяне на корпоративни политики за конфиденциалност, противодействие на корупцията и защита на личните данни
 • Изготвяне на протоколи от общи сбрания, общи и конкретни пълномощни
 • Договаряне и изготвяне на всякакъв вид договорни инструменти и кредитни трансакции
 • Корпоративно преструктуриране, промяна в правната форма, ликвидация, несъстоятелност
 • Учредяване на дъщерни дружества, търговски представителства и клонове на чуждестранни дружества, независимо от юрисдикцията, в която оперират
 • Корпоративна регулация
 • Корпоративно съответствие и оценка на риска

Corporate law

Дигитално право

Интернет на нещата, роботика и изкуствен интелект, блокчейн, биг дейта, облачни технологии и 3D принтиране – технологиите се развиват бързо и в резултат на това организации от различен мащаб и естество (частни или публични),  фундаментално преосмислят начина, по който оперират. Делойт Лигъл съобразява услугите, които предлага в областта, съгласно специфичните нужди на всеки клиент, като успоредно с това има способността да съчетава услугите си с други функции, предлагани от нашите колеги, като одит, финансово консултиране, данъчни услуги и др., като по този начин предостави интегриран, цялостен подход на своите клиенти. 

Нашият фокус е насочен към:

 • Договорно и частно законодателство, включително клауд, аутсорсинг и смарт договори
 • Регулаторни изисквания – въпроси относно защита на личните данни и потребителите в контекста на киберуслугите, ИТ, електронната търговия
 • Интелектуална собственост и търговска тайна – свързани с дейности по обработка на данни, киберуслуги, ИТ, електронна търговия и клауд, включително патенти, търговски марки, правни въпроси от данъчното облагане на обектите на интелектуална собственост.

Нашето съдействие може да варира от предоставяне на експертен съвет до управление на правен проект и автоматизирани решения. Научете повече.

Разрешаване на спорове

Интегрираната глобална мрежа от юристи на Делойт Лигъл защитава правата на клиентите и техните интереси при възникване на конфликтни ситуации. С акцент върху мултинационални компании, изправени пред предизвикателства от трансгранично естество, нашите професионалисти могат да съдействат за избягването на потенциални съдебни спорове, или, в случаите, когато е неизбежно, да представляват клиентите си в съда за постигане на благоприятен резултат. 

Конкретните области на дейността ни включват:

 • Граждански и търговски спорове и арбитраж
 • Публични спорове
 • Трудови спорове
 • Данъчни спорове

Dispute resolution

Трудово право

Поради факта, че широк спектър от трудово-правни проблеми могат да окажат влияние върху възможностите на дадено дружество да привлича и задържа качествени служители, да доведат до репутационни щети или да понижат пазарната стойност на даден бизнес, работодателите имат нужда от сигурни, глобално ориентирани решения. 

Делойт Лигъл съдейства на компаниите с:

 • Глобална мобилност: справяне с нарастващата комплексност, свързана с глобалната мобилност на служители и работници
 • Индивидуални трудови въпроси: наемане на служители, изготвяне на трудови договори, наръчници и политики, прекратяване на трудовите правоотношения
 • Допълнителна работна сила: от установяването на стратегия за работната сила до изготвяне на подходящи договори и политики
 • Промени на работната сила: от консултации до процедури по намаляване/оптимизация на работната сила
 • Обезщетения и възнаграждения: от глобални планове за акционерно участие на служителите до корпоративно управление и регулация, включително възнаграждения на изпълнителни директори, докладване на разликата във възнагражденията между служители въз основа на пола, спазване на изискванията за минимална работна заплата.

Employment law and benefits

Сливания и придобивания

Делойт Лигъл консултира бизнеса във всички етапи на една трансакция, от преговаряне до приключване. Ние имаме капацитета да работим заедно с нашите данъчни и финансови колеги, за да покрием всички възможни рискове.

Ние предоставяме съдействие в следните критични фази

 • Сорсинг
 • Скрининг
 • Споразумения за конфиденциалност
 • Първоначален преглед
 • Официално заявяване на интерес
 • Дю дилиджънс
 • Дю дилиджънс за регулаторно съответствие
 • Правно структуриране
 • Обвързващи споразумения, подписване и приключване
 • Антитръст/разрешаване на концентрации
 • Интеграция на сливането/придобиването
 • Спазване на регулаторните изисквания на капиталовите пазари

За клиенти, които се интересуват от индивидуални услуги, свързани с дадена сделка, Делойт Лигъл може да съдейства с:

 • Съвместно участие и стратегически обединения
 • Управление на правен проект
 • Интеграция на сливането

Mergers & Acquisitions

Спазване на регулаторните изисквания

Нарастващата комплексност на глобалната регулаторна обстановка изправя дружествата пред предизвикателството да намерят решения за подобряване на своята организация, специализация и познания в съответния сектор. Делойт Лигъл съчетава глобална перспектива и познания на местно ниво, с които да помогне на дружествата да разработят и изпълнят тези решения. 

Нашите услуги в тази област включват:

 •  Интегритет на бизнеса и финансови престъпления
 •  Антитръст, конкуренция и търговия
 • Санкции
 • Регулаторни изисквания за финансовите услуги
 • Застраховане
 • Енергетика
 • Публично право

Regulatory & Compliance

Правни услуги за частни клиенти

Делойт Лигъл обединява специалисти от мрежата на Делойт, с цел предоставянето на експертиза и съвет за частните бизнеси и физически лица по света. Екипът ни съдействат на тези клиенти да адресират предизвикателствата, пред които са изправени през целия жизнен цикъл на своя бизнес, да отключат своя потенциал за растеж, иновация, разширяване, корпоративно управление и успешно планиране. 

Нашите професионалисти пълен обхват от търговскоправни услуги за:

 • Частен бизнес и бизнес с малка пазарна капитализация
 • Лица с висока нетна стойност
 • Фамилни бизнеси
 • Малки предприятия с висок растеж
 • Частни фондове и техните портфейлни компании

 

grey green hollow sphere

Недвижима собственост

Делойт Лигъл предоставя широк спектър от услуги на клиенти в сферата на недвижимата собственост по цял свят. Много от практиките на Делойт Лигъл предоставят услуги на едни от най-големите АДСИЦ-и и компании за недвижима собственост, строителни и енергийни компании, и инвеститори в недвижима собственост.

Услугите включват:

 • Сделки с недвижими имоти и дю дилиджънс
 •  Преструктуриране на собствеността
 • Осигуряване на финансиране 
 • Договори за наем
 • Услуги по регистрация
 • Развитие, изграждане и планиране
 • Съдебни спорове

 

Real estate

Банки и финанси

Делойт Лигъл предоставя на своите клиенти правни решения по множество банкови и финансови въпроси. Нашият екип е изградил значителен опит в трансакционното банкиране. В съвместната си работа с нашите финансови, данъчни и счетоводни консултанти, нашите адвокати предоставят на клиентите си една уникална, завършена услуга. 

Услугите ни са съсредоточени във финансови трансакции, включително получаването на финансиране в двустранни и синдикирани кредити, рефинансиране, преструктуриране на кредити. Ние съдействаме на нашите клиенти по всички видове споразумения за финансиране, включително оперативно финансиране и вътрешногрупови заеми. 

green spikes circle

Търговско право

Опитните професионалисти на Делойт Лигъл се фокусират върху практичните ползи от търговскоправните решения, които да помагат на нашите клиенти да се справят с все по-сложните и всеобхватни регулаторни изисквания. Адвокатите ни работят в екипи, съставени от данъчни, финансови и други консултанти, съсредоточени в ключови сектори и индустрии. Този подход позволява на Делойт Лигъл да предостави на клиентите си една завършена перспектива. 

Услугите включват:

 • Търговски консултации
 • Търговски договори
 • Услуги за избягване на несъстоятелност
 • Документация по трансферно ценообразуване и вътрешно групово договаряне

 

Commercial law

Get in touch

Звезделина Филова

Звезделина Филова

Ръководител на правната практика в България, Съдружник

Области на практикуване: сливания и придобивания, енергийно право, околна среда и устойчиво развитие, интелектуална собственост, решаване на спорове, трудово право, вещно, търговско и договорно право ... Още