green grey circles

Услуги

Правен мениджмънт

Бъдещето на правото днес

Последното десетилетие беше период на големи промени за вътрешно-правните отдели. Вътрешните адвокати и юристи са изправени пред увеличаващ се натиск да адресират настоящи и бъдещи предизвикателства за бизнеса, както и сложната и променлива регулаторна рамка. Важността и очакванията се увеличават, в същото време ресурсите остават ограничени.

Услугите на Делойт Лигъл по правен мениджмънт са разработени от адвокати в тясно сътрудничество с експерти от всички практики на Делойт, включително консултантите по цялостен мениджмънт, данъчен мениджмънт и мениджмънт на риска. Услугата ни е съвкупност от модели, рамки и системи, създадени за да помогнат на вътрешните адвокати и юристи да управляват своите отдели по-ефикасно и да посрещат нуждите на своя бизнес.

Услугата ни представлява опит да се обхванат безброй часове опит в мениджмънта и консултирането в комплект услуги и инструменти. Услугата ни е съсредоточена в оперативни модели, технологии, управление на служителите и разходите.

Запознайте се с нашия материал, посветен на този подход (достъпен само на английски език): A changing world requires a new approach to law.

Get in touch

Звезделина Филова

Звезделина Филова

Ръководител на правната практика в България, Съдружник

Области на практикуване: сливания и придобивания, енергийно право, околна среда и устойчиво развитие, интелектуална собственост, решаване на спорове, трудово право, вещно, търговско и договорно право ... Още