Услуги

Публичен сектор & Европейски фондове и програми

Стандартизираният процес по управление на риска подпомага подобрението на финансовото управление и контрол, прозрачността и отчетността в дейностите на организациите в централната и общинска администрации.

Управление на риска и вътрешен одит в публичния сектор

Процесът по управление на риска съгласно методологията на Делойт има подходящо практическо приложение в организациите и на централно, и на местно ниво и може да бъде специфично адаптиран за отделна функционална област, процес, административна структура или отделен проект.

Услуги на Делойт в областта на вътрешния одит и управлението на риска

Какво предлагаме?

 • Идентифициране и оценка на риска
 • Разработване на вътрешни контроли
 • Преглед и оценка на съществуващите контролни системи
 • Оценка на съответствието
 • Верификация и сертификация
 • Проверки на място
 • Одит на информационните системи

Европейски фондове и програми

Предлагаме адекватен отговор на вашите нужди

Нашият екип работи както с публичния, така и с частния сектор и познава спецификата и на двете страни участващи в процеса по усвояване на средства от ЕС.

Ние предлагаме следните основни видове услуги:

Услуги в частния сектор

 • Първоначален анализ и Проектна идея
 • Формуляр за кандидатстване
 • Управление на проекта
 • Семинари и тематични обучения, свързани с европейските фондове в България

Нашият подход в публичния сектор

 • Развитие и усъвършенстване на методологии
 • Организиране на семинари и конференции по конкретни теми, свързани с фондовете на ЕС
 • Изготвяне на стратегически планове, концепцията за развитие на стратегически документи
 • Съдействие при реализацията и наблюдението на стратегическите планове
 • Анализ на ефективността и ефикасността на програмите, финансирани от ЕС
 • Подготовка на окончателните доклади за реализация и оценка на оперативните програми

Kонсултантски услуги при усвояване на средства по Структурните и Кохезионния фонд, национални грантови схеми в публичния сектор и други насърчителни програми в бизнеса, при едновременно минимизиране на вложеното време и усилия.