Case: Banedanmark

Deloittes CFO Survey er en halvårlig temperaturmåling af europæiske CFO’ers syn på finansielle udsigter og strategiske prioriteter, som udføres i 20 europæiske lande og repræsenterer mere end 1300 CFO’ers holdninger.

Den seneste tids økonomiske og politiske begivenheder har i løbet af de seneste måneder svækket europæiske CFO’ers tillid og ledt til øget pessimisme sammenlignet med begyndelsen af 2018. Et stigende antal CFO’er anser det eksterne finansielle og økonomiske miljø som meget usikkert, hvorfor viljen til at løbe en risiko på balanceopgørelsen er mindre end for seks måneder siden. Til trods for dette er forventningerne til fremtiden dog fortsat relativt positive på tværs af Europa, og et flertal af CFO’erne angiver, at de er villige til at investere og øge antallet af ansatte. Der er dog en forskel på synspunkterne mellem CFO’er i og udenfor euroområdet, idet CFO’erne i euroområdet generelt er mere optimistiske om fremtiden.

Som følge heraf har de opfattede risici og strategiske prioriteringer blandt CFO’erne ikke ændret sig drastisk sammenlignet med forårets undersøgelse. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er fortsat en væsentlig udfordring blandt de adspurgte CFO’er, selvom bekymringer om geopolitiske risici og økonomiske udsigter i stigende grad prioriteres af CFO’erne. ”Efter en tendens til stigende optimisme blandt CFO’erne, ser vi nu det første fald i længere tid. Det er således tydeligt, at de øgede geopolitiske risici, herunder situationen i USA og handelskrig, har haft en betydning for CFO’ernes vurdering af markedsforholdene i den nærmeste fremtid,” forklarer Kim Hendil Tegner, Head of CFO Services i Deloitte Danmark, og fortsætter:

Den lavere optimisme har også haft en betydning i forhold til den faktiske disponering og fokus i virksomhederne. Der er ifølge CFO’erne lavere fokus på vækst og større fokus på omkostningsreduktion. Det bliver afgørende for den fremtidige udvikling, om det er en fortsættende tendens med reduktion af optimismen eller blot en korrektion af et meget højt niveau. Det er endnu for tidligt at sige, hvilken vej pilen vender.

Kim Hendil Tegner, Partner & leder af Deloittes CFO Program i Danmark

Denne udgave af undersøgelsen har netop fokus på, hvordan manglen på kvalificeret arbejdskraft påvirker virksomhederne, og hvordan de i øjeblikket adresserer denne udfordring. Til trods for at de fleste CFO’er oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft med den rette viden og arbejdserfaring, er den primære bekymring i lande med særligt begrænsede arbejdsmarkeder manglen på arbejdskraft generelt snarere end manglen på specifikke kompetencer. Virksomhederne forsøger at adressere denne mangel på kvalificeret arbejdskraft på forskellige måder, men især øget automatisering, opbygning af et mere attraktivt arbejdsmiljø og øget udnyttelse af bredere eksterne netværk er i fokus hos CFO’erne.

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story