სტატია

შრომის კოდექსის არსებული რედაქციის და ინიცირებული ცვლილებების შედარებითი ანალიზი, შრომითი ურთიერთობისას მომსახურების ანაზღაურებისა და საპენსიო შენატანების დაბეგვრის საკითხები  

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი

28 სექტემბერს დელოიტ აკადემიამ ჩაატარა ონლაინ ტრენინგი სახელწოდებით: “შრომის კოდექსის არსებული რედაქციის და ინიცირებული ცვლილებების შედარებითი ანალიზი, შრომითი ურთიერთობისას მომსახურების ანაზღაურებისა და საპენსიო შენატანების დაბეგვრის საკითხები”.

ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ მნიშვნელოვან თემებს:

  • შრომის კოდექსის არსებული რედაქციის და ინიცირებული ცვლილებების შედარებითი ანალიზი;
  • შრომითი ურთიერთობები და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესი;
  • შრომის ანაზღაურებისა და სამივლინებო ხარჯების საგადასახადო დაბეგვრა;
  • დაგროვებითი საპენსიო სქემის მიმოხილვა და პრაქტიკული მაგალითები.

ვებინარმა წარმატებით და პროდუქტიულად ჩაიარა, რასაც მოწმობს დამსწრეთა რაოდენობა და მათი აქტიური ჩართულობა დისკუსიაში. ღონისძიებას სხვადასხვა ინდუსტრიული დარგის კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?