სტატია

დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის) კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი მოქმედ და 2021 წლის 1 იანვრამდე არსებულ რედაქციას შორის

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი 

25-26 მარტს დელოიტ აკადემიამ ჩაატარა მორიგი წარმატებული ონლაინ ტრენინგი სახელწოდებით - "დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის) კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი მოქმედ და 2021 წლის 1 იანვრამდე არსებულ რედაქციას შორის".

ტრენინგის თემები მოიცავდა:

25 მარტი: 

 • დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები (საქონლის მიწოდება; მომსახურების გაწევა);
 • დაბეგვრის დრო (დაბეგვრის დრო საქონლის მიწოდებისას/მომსახურების გაწევისას);
 • დასაბეგრი თანხა (დასაბეგრი თანხა საქონლის მიწოდებისას/მომსახურების გაწევისას);
 • ცალკეული საქონლის მიწოდების დაბეგვრის სპეციალური სქემა;
 • ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები;
 • დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების ადგილი (საქონლის მიწოდების ადგილი; მომსახურების გაწევის ადგილი);

26 მარტი:

 • დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია;
 • დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმება;
 • ზოგადი დებულებები და დღგ-ის ჩათვლის უფლება;
 • დღგ-ის ჩათვლის სარგებლობის წესი;
 • დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა;
 • შეზღუდვები დღგ-ის ჩათვლის უფლებაზე და დღგ-ის თანხის კორექტირება;
 • საგადასახადო ანგარიშფაქტურა და დღგ-ის დაბრუნება;
 • დღგ-ისგან გათავისუფლებული ოპერაციები

ვებინარს საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა სფეროს კომპანიების  წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დისკუსიებში.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?