objective

Elemzések

Adatvédelmi Tájékoztató

Kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak felhasználásához kapcsolódóan

Alkalmazási kör:

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., a Deloitte Kft., Deloitte CRS Kft. és a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi (a felsorolt szervezetek a továbbiakban együttesen: Deloitte Magyarország) által a Brain Bar eseményre (a továbbiakban: Esemény) meghívott kiskorú személyek és azok kísérőinek regisztrációjára és az Eseményen történő részvételének biztosítására vonatkozik.

Adatkezelő:

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám: 01-10-044100)

Deloitte Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út84/C, cégjegyzékszám: 01-09-071057)

Deloitte CRS Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C; cégjegyzékszám: 01-09-975176)

Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C)

A felsorolt Deloitte szervezetek közös adatkezelőnek minősülnek, kijelölt közös adatkezelői képviselőjük a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. Ezen közös adatkezelői megállapodás eredményeképpen a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. jogosult valamennyi Adatkezelő nevében eljárni és felel az érintettek megfelelő tájékoztatásáért, illetve a bármely Adatkezelőhöz benyújtott érintetti/hatósági megkeresés feldolgozásáért és megválaszolásáért.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett személy hozzájárulása. Kiskorú esetén a törvényes képviselő hozzájárulása az adatkezelés jogalapja. A hozzájárulás a regisztrációval megadottnak tekintendő.

 

Adatkezelés célja:

A 2019. május 30-31. napján tartandó Eseményen történő részvételi szándék elektronikus jelzése, annak regisztrálása, az Eseményre történő belépés és azon való részvétel biztosítása.

Érintettek:

Az Eseményre meghívott kiskorú személyek és a kísérőik, akik az Eseményen való részvételre regisztrálnak.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelők a regisztráció során megadott adatokat az Esemény utolsó napját követő 15 (tizenöt) napon belül törlik.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

o   Kísérőnek minősülő személy:

 • Neve
 • Születési ideje
 • Neme
 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Kiskorúhoz fűződő kapcsolata

A kísérő által felügyelt kiskorú személy:

 • Neve
 • Születési dátuma
 • Neme
 • Regisztrációt végző szülőjének neve
 • Regisztrációt végző szülőjének telefonszáma
 • Regisztrációt végző szülőjének e-mail címe
 • Pólómérete

 

Amennyiben a kísérő és a kiskorú regisztrációt végző szülője nem azonos:

Felhívjuk figyelmét, hogy mindenki kizárólag a saját, továbbá azon személy adatairól jogosult rendelkezni, amelyre jogszabály felhatalmazza. Amennyiben a regisztráció során kísérőként a szülő nem magát, hanem harmadik személyt jelöl meg, úgy az Adatkezelők adatkezeléséhez ezen harmadik személy hozzájárulása szükséges. Ha kísérőként a regisztráció kitöltőjétől eltérő személy adatai kerülnek megjelölésre, az adatokat az Adatkezelők mindaddig zártan kezelik, amíg a regisztráció során a kísérőnél megadott email címről megerősítést nem kapnak az adatkezelés engedélyezése vonatkozásában. Ha ilyen megerősítésre az Adatkezelők által a kísérő részére küldött e-mail elküldését követő naptól számított 3 (három) munkanapon belül nem kerül sor, az érintett kísérő az Adatkezelők nyilvántartásából haladéktalanul törlésre kerül továbbá az érintett kiskorú szülőjét a megadott elérhetőségi adaton keresztül az Adatkezelők erről értesítik és új kísérő kijelölését kérik, aki az adatkezeléshez hozzájárul. Amennyiben erre nem kerül sor, a kiskorú Eseményen történő részvétele nem biztosítható.

 

Személyes adatokhoz hozzáférő személyek kategóriái:

-       Az Adatkezelők Esemény szervezésében résztvevő munkavállalói, közreműködői

-       Az Esemény szervezői az Eseményen való részvétel biztosítása érdekében (kizárólag a résztvevők neveit kapják meg.)

Érintetti jogok:

A regisztrált személyt (a továbbiakban: érintett) Adatkezelők adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg, amelynek a gyakorlására – az érintett nagykorúságáig – az érintett törvényes képviselője jogosult:

a.  Hozzájárulás visszavonásához való jog/törléshez való jog: az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követő 15 (tizenöt) napon belül a kezelt adatait az Adatkezelők törlik.

b. Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog: az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett írásbeli kérelmére az Adatkezelők tájékoztatják az általuk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a címzettekről, az érintetti jogokról, hatósági panasz benyújtásának lehetőségéről.

c. Helyesbítéshez való jog: az érintett bármikor jogosult a kezelt adatai pontosítását vagy kiegészítését kérni. Adatai helyesbítésére irányuló kérelméhez az érintett a helyesbítés alapjául szolgáló alátámasztó tényeket és bizonyítékokat köteles csatolni

d. Korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai kezelésének adatkezelő általi korlátozását, ha vitatott az adatok pontossága. (A korlátozás mindaddig tart, amíg ki nem derül, hogy az adatokat pontosítani szükséges vagy sem.)

e. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy erre vonatkozó kérelme alapján a rá vonatkozó, az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetve ezeket az adatokat az Adatfeldolgozó egy másik, az érintett által megjelölt adatkezelőnek továbbítsa.

f. Jogorvoslathoz való jog: Jogaiknak megsértése esetén az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

Az érintettet megillető jogok gyakorlására irányuló kérelem esetén a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. a kérelem teljesítéséről annak beérkezésétől számított 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet.

Az érintettek az adataiknak kezelésével kapcsolatos nyilatkozataikat illetve észrevételeiket, kérdéseiket postai úton a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. nevére szóló, a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C címre küldött levélben, illetve a dataprivacyHU@deloittece.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben tehetik meg. Kérjük, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos kérésük, kérdésük, észrevételük van, a vonatkozó megkeresésükben „videófelvétel” tárgyat jelöljék meg.

Budapest, 2019. május 7.

Hasznosnak találta?