data privacy

About us

Deloitte Adatkezelési Tájékoztató

Frissítve 2021. április 26-án

Deloitte Central Europe Adatkezelési Tájékoztató

(tájékoztatás személyes adatai kezeléséről) ügyfél-, beszállítói, szolgáltatói és alvállalkozói szerződések esetén alkalmazandó
 

Definíciók

A Deloitte név egy vagy több Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, a tagvállalatok globális hálózatára és azok kapcsolt vállalkozásaira utal (együttesen: a „Deloitte szervezet”). A DTTL (vagy „Deloitte Global”) és valamennyi tag- és kapcsolt vállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy, melyek harmadik felek irányába egymás nevében nem vállalnak kötelezettségeket. A DTTL, valamint annak tag- és kapcsolt vállalatai kizárólag saját tetteikért és mulasztásaikért felelnek. A DTTL ügyfelek számára nem nyújt szolgáltatásokat. További információ a deloitte.hu/magunkról webhelyen olvasható.

A „Deloitte Central Europe” („Deloitte CE”) a Deloitte Central Europe Holdings Limited cégcsoportba szerveződött társaságok regionális szervezete, ami a Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalata. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek különálló és független jogi személyek.

„Adatkezelő” („mi”) a személyes adatok kezelésének célját meghatározó adatkezelő (az Adatvédelmi Szabályozás szerint).

„Adatfeldolgozó” a személyes adatokat az adatkezelő nevében kezelő adatfeldolgozó (az Adatvédelmi Szabályozás szerint).

„Adatvédelmi Szabályozás” alatt a mindenkor érvényben lévő következő jogszabályokat értjük: (a) az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet (2002/58/EK) átültető nemzeti jogszabályok, (b) a GDPR és (c) bármely más hasonló adatvédelemi nemzeti jogszabály.

„GDPR” az EU általános adatvédelmi rendelete (2016/679).

„Személyes Adatok” bármely személyes adat (azonosított vagy azonosítható természetes személyre/érintettre vonatkozó információ), melyet ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban vagy azok keretében, beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal vagy alvállalkozóinkkal fennálló jogviszonyunk keretében vagy szokásos működésünk részeként végrehajtott tevékenységekhez szükséges mértékben kezelünk.

„Adatfeldolgozás” a személyes adatokkal végzett bármely (kézi vagy automatizált) művelet vagy műveletek sora, mint pl. összegyűjtés, rögzítés, strukturálás, tárolás, használat, közzététel, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés (az Adatvédelmi Szabályozás szerint).

„Címzett” olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek a részére a személyes adatokat átadják (további meghatározás az Adatvédelmi Szabályozásban).

Összefoglaló
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Ön személyes adatainak („adatok”) általunk történő kezelésére vonatkozik és ismerteti, hogy:

 • az Ön mely személyes adatait kezeljük;
 • miért (milyen célból) kezeljük az Ön személyes adatait (ideértve az adatkezelés jogalapját is);
 • milyen módon és milyen helyszíneken kezeljük az Ön személyes adatait (hová továbbítjuk a személyes adatait és kivel osztjuk meg azokat);
 • Önt milyen jogok illetik meg.

Az Adatkezelési Tájékoztató az oldal tetején meghatározott időponttól alkalmazandó. A Tájékoztatót bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük, ezért javasoljuk, hogy időről időre tekintse át.

Milyen személyes adatokat kezelünk?
Az Ön, munkaadója, szerződéses partnere, tanácsadója vagy harmadik felek által részünkre átadott, illetve az Ön által kifejezetten közzétett vagy más módon nyilvánosan elérhető személyes adatokat (pl. online média) kezeljük.

Ilyen személyes adatok például:

 • az Ön vezeték- és keresztneve, neme;
 • foglalkozása (beosztása), általános kapcsolattartási adatai (munkahelyi vagy lakcím, személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám);
 • a Deloitte-tal való üzleti kapcsolataira vonatkozó, azzal kapcsolatos adatok és részletek;
 • bankszámlaszáma (amennyiben az ügyfél/szerződő fél/alvállalkozó/beszállító természetes személy);
 • IP-címe;
 • jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően biztosított jogai érvényesítésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok;
 • telephelyünkre való belépéskor zártláncú kamerarendszerből (CCTV) és egyéb módon gyűjtött információ (a személyes adatokkal kapcsolatos ilyen specifikus és testre szabott információ megtekinthető a megfelelő Deloitte CE telephelyen, amennyiben releváns – a CCTV-képeket az épület tulajdonosa vagy felhatalmazott harmadik fél is kezelheti).

Az alább ismertetett célokból nem gyűjtünk, és nem kezelünk az Adatvédelmi Szabályozásban meghatározott „érzékeny” vagy „különleges kategóriájú” személyes adatokat. Szolgáltatásaink nyújtásának céljából közvetlenül kezelt személyes adatai további típusait és kategóriáit a Deloitte CE tagvállalatok adatkezelőként nyújtott szolgáltatásai és Deloitte CE tagvállalatok adatfeldolgozóként nyújtott szolgáltatásai adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük.

Az adatkezelés céljai („Célok”)

 • a hatályos jogi, szabályozói vagy szakmai előírásoknak való megfelelés (pl.: pénzmosás megakadályozása);
 • az illetékes hatóságok követelményeinek és felhívásainak teljesítése;
 • általános szerződéses adminisztráció, pénzügyi elszámolás (számlázás) és statisztika;
 • belső szabályzatoknak való megfelelés és kockázatelemzés (pl. biztonsági incidensek kivizsgálása vagy megelőzése);
 • jogaink és jogos érdekeink védelme;
 • ügyféllel, beszállítóval vagy alvállalkozóval való kapcsolatok kezelése (ideértve visszajelzés és panaszok, illetve üzleti lehetőségek felmérése és kialakítása);
 • belső vagy hosztolt (felhő alapú) informatikai rendszerek, szolgáltatások és alkalmazások használata (kommunikációs, adatmegosztási és archiválási célokra).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató nem tartalmaz tájékoztatást a személyes adatoknak marketing, direktmarketing és toborzási célú kezelésével kapcsolatban. Az e célokból történő személyes adatkezelésről külön adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást, mely (ahol releváns) részét képezhetik az Ön által az adatkezeléshez adott hozzájárulásnak. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül személyes adatait nem kezeljük direktmarketing és marketing célokra, azonban a személyes adatoknak a Célok érdekében történő kezelése során kérhetünk ilyen hozzájárulást.

Az adatkezelés jogalapja:
Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, amikor az az alábbi esetekben szükségessé válik:

 • az Önnel kötött szerződés adminisztrációja vagy az Önnel történő szerződéskötést megelőző lépések megtétele céljából;
 • jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében;
 • jogos érdekeinkre tekintettel, így különösen, de nem kizárólagosan
  • beszállítóinkkal, megbízottjainkkal vagy alvállalkozóinkkalkötött szerződések végrehajtása,
  • üzleti érdekeink védelme (pl. kockázatértékelési és minőségbiztosítási folyamataink végrehajtása),
  • a beérkező panaszok vagy kérések megfelelő kezelésének biztosítása.

Személyes adatai megőrzése:
Személyes adatait a szolgáltatásoknak az ügyfeleink részére történő nyújtását, illetve a beszállítóinkkal, megbízottjainkkal vagy alvállalkozóinkkal kötött szerződések megszűnését követő 10 évig, vagy a vonatkozó jogszabályokban és más szabályozói előírásokban meghatározottak vagy a Deloitte jogos érdekeinek megfelelő ideig őrizzük meg.

A személyes adatok kezelője:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezésében az Adatkezelő elsősorban az ügyféllel, beszállítóval, megbízottal vagy alvállalkozóval kötött szerződést aláíró Deloitte CE tagvállalat.

Személyes adatai megosztása és továbbítása:
A Célok érdekében az Ön személyes adatait a következő címzettek számára tehetik hozzáférhetővé, illetve azok részükre továbbíthatók, általuk kezelhetők:

A Deloitte tagvállalatok felsorolása itt található. Személyes adatai kezelésére kizárólag a Célok eléréséhez szükséges mértékben és az Adatvédelmi Szabályozással összhangban kerül sor. Minden címzett köteles az Ön adatai számára megfelelő védelmet biztosítani, tájékoztatást nyújtani azok kezeléséről, és amennyiben szükséges, a további hozzájárulást beszerezni. Amennyiben az Ön személyes adatai más országba is továbbítására kerülnek (beleértve az EU-n kívül eső területeket is), az adatok továbbítására csak akkor kerülhet sor, ha az Adatvédelmi Szabályozás által az ilyen továbbításra vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesülnek.

Adatfeldolgozók:
Adminisztratív és informatikai szolgáltatást nyújtó szolgáltatóink:

Adastra s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague8, Czech Republic
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prága 4 – Lhotka, Cseh Köztársaság 
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyarország
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság 
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság  
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prága 9, Cseh Köztársaság
MobileXpense, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brüsszel, Belgium
Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Lengyelország
Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prága 5, Cseh Köztársaság
SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, Lengyelország
Uniwise s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Cseh Köztársaság
Wookie.apps s.r.o., Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Cseh Köztársaság

EU-n kívül (Minden EU-n kívüli adatfeldolgozó aláírta velünk az EU által jóváhagyott Standard Szerződéses Kikötéseket, így teljesül a Személyes Adatok Adatvédelmi Szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.)

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, India
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Hozzáférési jogosultságuk szigorúan csak a technikai, adminisztratív és help desk támogatási célokból szükséges mértékig terjed.

Adatkezelés biztonsága
Mi és adatfeldolgozóink kialakítottuk az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő műszaki, fizikai, adminisztratív és folyamatokba épített védelmet annak érdekében, hogy védjük és biztosítsuk minden kezelt személyes adat bizalmasságát, integritását és hozzáférhetőségét, illetve a Deloitte CE szabályzatainak és a vonatkozó Adatvédelmi Szabályozásnak megfelelően megelőzzük a személyes adatok illetéktelen felhasználását, az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatvédelmi incidenst (biztonsági incidens). A Deloitte CE rendelkezik az ISO 27001-es tanúsítvánnyal, mely széles körben elfogadott nemzetközi információbiztonsági szabvány.

Az Önt megillető jogok
Önnek jogában áll:

 • (az általunk kezelt) személyes adataihoz hozzáférést (illetve azokról másolatot) igényelni,
 • személyes adatai frissítését és javítását kérni (helyesbítési jog),
 • személyes adatai törlését kérni (amennyiben lehetséges), vagy 
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.

Önnek joga van (a GDPR-ben meghatározott esetekben) az adatkezelés ellen tiltakozni, illetve adathordozhatósági jogát érvényesíteni (a számunkra átadott személyes adatok másolatát strukturált, számítógép által olvasható formátumban megkapni és az adatok más címzett részére történő továbbítását kérni).

Fentebb ismertetett jogai érvényesítését az alábbi e-mail címre küldött e-mailben: CEprivacy@deloittece.com vagy írásos formában az alábbi címre küldött levélben kérheti: Deloitte CE Adatvédelmi Vezető (Deloitte CE Data Protection Leader), Deloitte Central Europe Service Centre, Italska 2581/67, 120 00, 18600, Cseh Köztársaság.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén – ideértve az adatok EU-n kívülre való továbbításával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket –, kérjük, szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén érdeklődjön.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelése a GDPR rendelkezéseit sértő módon történik, jogában áll a lakóhelye (székhelye) szerinti állam adatvédelmi hatóságához panaszt benyújtani.

 

Deloitte Central Europe Szolgáltatásspecifikus Adatvédelmi Nyilatkozat

A Deloitte Central Europe tagvállalatok által adatkezelőként nyújtott szolgáltatások
 

Az alábbi szolgáltatásokra alkalmazandó: Könyvvizsgálat, Adótanácsadás, Munkavállalói juttatások adótervezése (GES), Jogi szolgáltatások, Kockázatkezelési tanácsadás, Pénzügyi tanácsadás, Üzletviteli Tanácsadás.

Milyen személyes adatokat kezelünk?
Adatkezelőként az Ön által átadott (ideértve – amennyiben a nyújtott szolgáltatás jellegéből kifolyólag szükséges – a családtagjaira és eltartottjaira családtagjaira is vonatkozó) személyes adatokat kezeljük, valamint munkaadójától, szerződéses partnerétől, tanácsadójától vagy más harmadik felektől kapott adatokat, azzal a feltétellel, hogy azok gyűjtése jogszerűen történt.

Az adott szolgáltatás jellegétől függően az alábbi típusú személyes adatokat kezeljük:

 • vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, személyi igazolvány vagy útlevél száma, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
 • foglalkozás (beosztás), általános kapcsolattartási adatok (munkahelyi vagy lakcím, személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok);
 • az Ön szerződéses partnere vagy munkaadója számára az adott típusú szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb adatok (családi állapot, gyermekek száma, családtagokra vonatkozó adatok, vezeték- és keresztnevük, születési dátum szükség szerint),
 • pénzügyi adatok (bankszámlaadatok, hiteltörténet, munkaviszonyból származó jövedelem és befektetésekből származó jövedelem/nyereség),
 • az ügyfelünkkel fennálló kapcsolatára / jogviszonyára vonatkozó adatok (vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások).

Az adatkezelés céljai („Célok”)
Szolgáltatások nyújtása az Ön részére avagy ügyfeleink részére (az Ön munkaadója vagy szerződéses partnere) a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint.

Az adatkezelés eszközei
Bizonyos típusú szolgáltatások esetében a személyes adatok kezeléséhez speciális eszközöket használunk.

Az adatkezelés jogalapja:

 • azon szerződés teljesítés, amelyben Ön szerződő fél, illetve amennyiben Ön nem szerződő fél, akkor
 • a szerződés szerinti szolgáltatásnak az Ön munkaadója vagy szerződő partnere részére történő nyújtása tekintetében fennálló jogos érdekünk, vagy
 • a szolgáltatásoknak az Ön, munkaadója vagy szerződéses partnere részére történő nyújtása során a Deloitte-ra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés (amennyiben a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály kifejezetten kiköti, hogy a szolgáltatások nyújtása során személyes adatait a személyes adatok adatkezelőjeként kezeljük).

Személyes adatainak kezelése (ideértve bizonyos adatkezelési eszközök fent említett használatát) a nevezett Célokból szükséges.

Személyes adatainak megőrzése:
Személyes adatait a szolgáltatásoknak az Ön vagy ügyfeleink részére történő nyújtását követő 10 évig, vagy a vonatkozó jogszabályokban és más szabályozói előírásokban meghatározott, illetve a Deloitte jogos érdekeinek megfelelő ideig őrizzük meg.

Személyes adatainak megosztása és továbbítása:
A Célok érdekében személyes adatait a következő címzettek számára tehetik hozzáférhetővé, illetve azok részükre továbbíthatók, általuk kezelhetők:

Címzettek:
A Deloitte tagvállalatok felsorolása itt található. Személyes adatai kezelésére kizárólag a Célokhoz szükséges mértékben és az Adatvédelmi Szabályozással összhangban kerül sor. Minden címzett köteles az Ön adatai számára megfelelő védelmet biztosítani, tájékoztatást nyújtani azok kezeléséről, és amennyiben szükséges, további hozzájárulást beszerezni. Amennyiben személyes adatai más országba is továbbítására kerülnek (beleértve az EU-n kívül eső területeket is), az adatok továbbítására csak akkor kerülhet sor, ha az Adatvédelmi Szabályozás által az ilyen átadásra vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesülnek.

Adatfeldolgozók:
Alvállalkozóink (azokat az ügyfél a szerződésben vagy más módon jóváhagyta), illetve jóváhagyott adminisztratív és informatikai szolgáltatóink:

Európai Unióban:

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa
György út 84/C.
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság 
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prága 9, Cseh Köztársaság
Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prága 5, Cseh Köztársaság
SI- Consulting sp. z o.o. - ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, Lengyelország


Könyvvizsgálati szolgáltatások: Deloitte Group Support Centre BV, Hollandiában alapított zárt körű részvénytársaság/korlátolt felelősségű társaság, székhely: Gustav Mahlerlaan, 2970 Amszterdam, Hollandia

Megfelelő adminisztratív, technikai és operatív támogatás megszerzése
érdekében (azokban az országokban, melyekben jelen vagyunk) helyi
szolgáltatókkal is szerződhetünk, akik a személyes adatok feldolgozójaként az
Ön személyes adatait kezelhetik. E helyi szolgáltatók megbízott partnereink,
melyek főképpen helyi archiválási, futár-, fordítási, informatikai támogató
vagy sokszorosítási szolgáltatásokat nyújtanak. Bármely ilyen helyi szolgáltató
a szolgáltatások nyújtását megelőzően adatfeldolgozási megállapodást ír alá az
Adatvédelmi Szabályozás követelményeinek megfelelően. A személyes adatok
feldolgozóinak teljes listáját kérés esetén azonnal rendelkezésre bocsátjuk.

EU-n kívül:
Mivel a Személyes Adatok kezelése azok EU-n kívülre történő továbbításával járhat, a lenti szervezetek mindegyike aláírta az EU által jóváhagyott Standard Szerződéses Kikötéseket azzal a Deloitte tagvállalattal, amelyik az adott ügyféllel szerződéses viszonyban áll, így teljesül a Személyes Adatok Adatvédelmi Szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.

Adó-/GES-(munkavállalói juttatások adótervezése)-szolgáltatások: 

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081,
Telangana, India
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (GA Organizer tulajdonosa és adminisztrátora)
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Hozzáférési jogosultságuk szigorúan csak a technikai, adminisztratív és help desk támogatási célokból szükséges mértékig terjed.

Az adatkezelés eszközei
Bizonyos típusú szolgáltatások esetében speciális eszközöket használunk személyes adatai kezeléséhez. Az alábbi linkekre kattintva többet megtudhat személyes adatai kezeléséről.

Munkavállalói juttatások adótervezése:
GA Organizer Tool

Könyvvizsgálati szolgáltatások:
Deloitte Connect
Deloitte iCount 
Deloitte iConfirm

Az adatkezelés biztonsága
A Deloitte és az Adatfeldolgozói gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és folyamatokba épített védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák és védjék a kezelt személyes adatok titkosságát, integritását és hozzáférhetőségét, illetve megelőzzék a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatvédelmi incidenst.

Az Ön jogai 
Kérjük, tekintse át a Deloitte Central Europe Adatkezelési Tájékoztatóját.

 

Deloitte Central Europe Szolgáltatásspecifikus Adatkezelési Tájékoztató

A Deloitte Central Europe tagvállalatok által adatfeldolgozóként nyújtott szolgáltatások

 

Az alábbi szolgáltatásokra alkalmazandó: Bérszámfejtés, Kiküldetések, Forensic (nem tanácsadói) szolgáltatások, bizonyos Informatikai tanácsadási szolgáltatások.

Milyen személyes adatokat kezelünk?
Adatfeldolgozóként az Ön által átadott (ideértve – amennyiben a nyújtott szolgáltatás jellegéből kifolyólag szükséges – a családtagjaira és eltartottjaira  vonatkozó) személyes adatokat , valamint munkaadója, szerződéses partnere, tanácsadója vagy harmadik fél által átadott, továbbá az Ön által kifejezetten közzétett vagy más módon nyilvánosan elérhető személyes adatokat kezeljük.

Ilyen személyes adatok például:

 • vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, személyi igazolvány vagy útlevél száma, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
 • foglalkozás (beosztás), általános kapcsolattartási adatok (munkahelyi vagy lakcím, személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok);
 • az Önnel szerződő fél vagy munkaadója számára az adott típusú szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb adatok (családi állapot, gyermekek száma, családtagokra vonatkozó adatok, vezeték- és keresztnevük, születési dátum szükség szerint),
 • pénzügyi adatok (bankszámlaadatok, munkaviszonyból származó jövedelem és befektetésekből származó jövedelem/nyereség),
 • szakmai tevékenységével, munkahelyi teljesítményével és értékelésével kapcsolatos adatok.

Az adatfeldolgozás céljai 
Szolgáltatások nyújtása az Ön vagy az ügyfeleink részére (az Ön munkaadója vagy szerződéses partnere) a vonatkozó szerződésben meghatározott módon, az adatkezelő (Ön, munkaadója vagy szerződéses partnere) utasításai szerint.

Személyes adatait ügyfeleink, mint adatkezelők utasításai szerint kezeljük. Ügyfeleink, mint személyes adatok kezelői kötelesek Önt tájékoztatni személyes adatai kezeléséről (beleértve az adatfeldolgozást is), ideértve az Önt megillető jogok érvényesítésének módjáról is. Az alábbiak esetében, kérjük, lépjen kapcsolatba munkaadójával/szerződéses partnerével:

 • (a kezelt) személyes adataihoz hozzáférést (illetve azokról másolatot) igényelni,
 • személyes adatai frissítését és javítását kérni (helyesbítési jog), 
 • személyes adatai törlését kérni (amennyiben lehetséges), vagy 
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni,
 • személyes adatai törlését kérni (amennyiben lehetséges), vagy 
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
Hasznosnak találta?