Adatvédelem

Tájékoztató a kapcsolattartót az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról
 

Zöld Béka Díj

Előzmények

A vállalatuk pályázott a Deloitte Magyarország (Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. - cégjegyzékszám: 01-10-044100; Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. - cégjegyzékszám: 01-09-071057; Deloitte CRS Kft. - cégjegyzékszám: 01-09-975176; Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda – valamennyi szervezet székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György 84/C) által meghirdetett Zöld Béka Díjra. A Deloitte Magyarországot alkotó szervezetek közös adatkezelőnek minősülnek, melyeket a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. jogosult képviselni, továbbá felel az érintettek megfelelő adatvédelmi tájékoztatásáért, illetve a közös adatkezelőkhöz benyújtott adatkezeléssel kapcsolatos megkeresés feldolgozásáért és megválaszolásáért.

A jelentkezés során – az országos, illetve az arra való jogosultság esetén a regionális pályázat elbírálása és eredményhirdetés érdekében – szükséges kapcsolattartás céljából a vállalatuk megadta a kapcsolattartó természetes személy nevét, beosztását és email címét. A Deloitte Magyarország a kapcsolattartói adatokat a Zöld Béka Díj országos, illetve arra való jogosultság esetén a közép-európai regionális pályázat eredményhirdetését követően a Zöld Béka Díj átadásáig kezeli.

 

A kapcsolattartót az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok

a. Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog: az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett írásbeli kérelmére a Deloitte tájékoztatja az általa kezelt adataikról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a címzettekről, az érintetti jogokról, hatósági panasz benyújtásának lehetőségéről.

b.  Helyesbítéshez való jog: az érintett bármikor jogosult a kezelt adatai pontosítását vagy kiegészítését kérni. Adatai helyesbítésére irányuló kérelméhez az érintett a helyesbítés alapjául szolgáló alátámasztó tényeket és bizonyítékokat köteles csatolni.

c. Törléshez való jog: az érintett jogosult az adatai törlését kérni, amennyiben

        i.   az adatkezelésre már nincs szükség, vagy

        ii.  az adatai jogellenesen kerülnek kezelésre.

Amennyiben az érintett az adattörlést a Zöld Béka Díj átadását megelőzően kéri és egyidejűleg az érintett szervezet újabb kapcsolattartót nem jelent be, a kapcsolattartás lehetetlenülése miatt az érintett szervezet a Zöld Béka Díj pályázaton a továbbiakban nem vehet részt a pályázata elbírálásra nem kerül. Amennyiben a törlési kérelem a regionális pályázat elbírálása során kerül benyújtásra, az előzőekben leírtak értelemszerűen irányadók azzal, hogy az esetlegesen már átadásra került országos Zöld Béka Díj nem kerül visszavonásra.

d.  Korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai kezelésének adatkezelő általi korlátozását, ha vitatott az adatok pontossága. (A korlátozás mindaddig tart, amíg ki nem derül, hogy az adatokat pontosítani szükséges vagy sem.)

e. Jogorvoslathoz való jog: Jogaiknak megsértése esetén az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

Az érintettet megillető jogok gyakorlására irányuló kérelem esetén a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. a kérelem teljesítéséről annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet. Az érintett adatai kezelésének korlátozására, illetve törlésére vonatkozó kérelemnek a Deloitte Magyarország csak akkor köteles eleget tenni, ha az adatok kezelésének a jelen tájékoztatóban megjelölt feltételei nem állnak fenn.

Az érintettek az adataiknak kezelésével kapcsolatos nyilatkozataikat illetve észrevételeiket, kérdéseiket postai úton a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. nevére szóló, a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C címre küldött levélben, illetve a dataprivacyHU@deloittece.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben tehetik meg. Kérjük, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos kérésük, kérdésük, észrevételük van, a vonatkozó megkeresésükben „Zöld Béka Díj – kapcsolattartói adatok” tárgyat jelöljék meg.