Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Budapest, 2020. október 19.

Tájékoztatjuk, hogy a Deloitte Central Europe (a továbbiakban: Deloitte CE) egy egységes marketing rendszert (ONYX) használ, és az összes marketingtevékenységét ezen a rendszeren keresztül kívánja kifejteni. A Deloitte CE-hez tartozó vállalkozások marketing osztályai és a regionális marketing osztály is hozzáférnek e rendszerhez és a rendszerbe feltöltött adatokhoz.

Az adatkezelési célok (attól függően, mihez ad hozzájárulást az érintett):

·       A Deloitte CE üzleti tevékenységének lebonyolítása

·       A Deloitte CE üzleti lehetőségeinek kiaknázása

·       Az érintett személyes preferenciáinak, szokásainak és érdeklődési körének elemzése révén az érintett profiljának elkészítése annak érdekében, hogy az érintetten keresztül megszólított szervezetre szabott tartalmakat, ajánlatokat kaphasson

·       E-mail marketing (kapcsolatfelvétel és a preferenciák kezelése)

·       Rendezvényszervezés, a rendezvényen készülő képek és videók tekintetében a rendezvény megörökítése, a felvételek archiválása, az adatkezelő tevékenységének bemutatása, hasonló rendezvényeinek promótálása, az adatkezelő marketing és PR tevékenységének támogatása (csak abban az esetben, ha az érintett rendezvényre jelentkezik).

·       Online előadások (webinar) szervezése (csak abban az esetben, ha az érintett előadásra jelentkezik)

A személyes adatok kezelői:

Deloitte Magyarország alábbi tagvállalatai mint együttes adatkezelők.

·       Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

·       Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

·       Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

·       Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

Adatfedolgozók:

·       Onyx Knox Sp. z o.o., ul. Kurhan 12, 02-203 Varsó, Lengyelország

·       Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország

·       Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prága 8, Csehország

·       Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prága 8, Csehország

·       con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prága 4 – Lhotka, Csehország

·       SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Lengyelország

·       Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

·       LogMeIn, Inc. 333 Summer Street Boston, MA 02210, USA (kizárólag eseményre történő regisztráció).

Az eseményeken készített fotók és videók tekintetében (a fotók és videók nem kerülnek rögzítésre a marketing rendszerben)

·       Szolgáltató (fotós, videó készítője)

·       Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország (szerver üzemeltetés)

Abban az esetben, ha az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával is jár, az átadás az EU által jóváhagyott standard szerződéses kikötések szerint fog végbemenni, így teljesül a személyes adatoknak a vonatkozó adatvédelmi szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.
Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Deloitte CE iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

A személyes adatok a következő adatátvevők számára lesznek hozzáférhetőek: a fentiekben felsorolt adatkezelők és adatfeldolgozók arra jogosult alkalmazottai és képviselői, valamint a Deloitte CE csoport.

A személyes adatok más szolgáltatók (mint adatfeldolgozók) részére is átadásra kerülhetnek, amennyiben a Deloitte Magyarország úgy dönt, hogy megváltoztatja a direkt marketing platformját. Ebben az esetben az érintett tájékoztatást fog kapni az esetleges új adatfeldolgozó(k) személyéről és az adatai átkerülhetnek erre az új platformra és annak szolgáltatójához, feltéve, hogy a személyes adatok kezelésének célja, terjedelme és egyéb jellemzői változatlanok.

A hatályos törvényeknek megfelelően a személyes adatok az illetékes hatóságokkal is közölhetők.

A személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától, illetve a hozzájárulás megadásától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az érintett az adatok törlését kérvényezte, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adatok helytelenek, és az érintett elmulasztja vagy nem kívánja közölni a helyes adatokat. Az adatkezelő a személyes adatokat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

Az érintett hozzájárulása a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési célokra önkéntes, de a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a fenti célok eléréséhez. Ha az érintett a hozzájárulást megtagadja, illetve ha a későbbiekben az adatok törlését kéri, és a hozzájárulást visszavonja, akkor nem lesz lehetősége a marketing, illetve promóciós tevékenységekben történő részvételre, és a Deloitte Magyarország nem küld a részére sem hírleveleket, sem ajánlatokat.

Az érintett jogosult megtagadni a hozzájárulást, a hozzájárulás megadása esetén pedig jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni, mely esetben az adatkezelő az adatokat törli. Az érintett ezen felül jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelésről, kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, illetve az adatokról másolatot kérhet. Jogosult továbbá az adatok hordozására, kérheti azok helyesbítését, továbbá az adatok korlátozását. Az érintett továbbá bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, mely esetben az adatkezelésre a továbbiakban nem kerül sor, az adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. felel az érintetti megkeresések feldolgozásáért és megválaszolásáért. Erre tekintettel az adatkezelők kérik, hogy az érintett a fenti jogok érvényesítése, illetve bármilyen kérdés esetén a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre írjon. Az érintetteknek lehetőségük van bármely adatkezelővel szemben gyakorolni jogaikat.

A fenti célokra (preferenciák, szokások és marketing tartalmakkal kapcsolatos érdeklődési kör) gyűjtött adatok felhasználhatók olyan automatizált döntések meghozatalához, amelyek eredményeként a Deloitte Magyarország potenciális üzleti lehetőségeket azonosít. A Deloitte Magyarország folyamatosan figyeli és rögzíti, hogy az online hírleveleket az érintett megnyitotta vagy megnyitás nélkül törölte-e, illetve hányszor kattintott az azokban szereplő hivatkozásokra, és ennek megfelelően meghatározza, milyen egyéb témák tarthatnak számot annak a szervezetnek az érdeklődésére, amellyel az e-mail címen keresztül felvették a kapcsolatot.

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés az alkalmazandó jogszabályokba ütközik, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) vizsgálatot kezdeményezni. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

1 A „Deloitte Magyarország” az alábbi vállalkozások összefoglaló elnevezése: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-10-044100); Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-071057); Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-975176); Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.2. A Deloitte Central Europe a Deloitte Central Europe Holdings Limited ernyőszervezet alá tartozó cégek regionális szervezete. A Deloitte Central Europe Holdings Limited a Deloitte Touche Tohmatsu Limited közép-európai tagja. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek önálló, egymástól elkülönülő jogi személyek.

1. A „Deloitte Magyarország” az alábbi vállalkozások összefoglaló elnevezése: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-10-044100); Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-071057); Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-975176); Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

2. A Deloitte Central Europe a Deloitte Central Europe Holdings Limited ernyőszervezet alá tartozó cégek regionális szervezete. A Deloitte Central Europe Holdings Limited a Deloitte Touche Tohmatsu Limited közép-európai tagja. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek önálló, egymástól elkülönülő jogi személyek.