Adatkezelési tájékoztató

Felmérés az online adatszolgáltatási szokásokról

Adatkezelő, alkalmazási kör

Jelen adatkezelési tájékoztató a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C; cégjegyzékszám: 01-10-044100; a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Deloitte”) által lefolytatni kívánt kérdőív kitöltésében (a továbbiakban: „Kérdőív”) való részvételhez, annak lefolytatásához, illetve utánkövetéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozik.

 

Adatkezelés célja:

A Kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok Adatkezelő általi értékelése, és annak, valamint az eredmény ismeretében kialakított személyre szabott üzleti ajánlatnak, illetve a teljes Kérdőív aggregált eredményének a résztvevő részére történő kézbesítése.

 

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, melynek megadása önkéntes, illetve az bármikor visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatfeldolgozók:

Deloitte által igénybe vett adminisztratív és informatikai szolgáltatók:

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország

Deloitte CZ Services s.r.o, Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

 

Adatok biztonsága:

Az adatkezelő(k) és az adatfeldolgozó(k) gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és folyamatbeli védelmi intézkedésekről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmasságát, integritását és hozzáférhetőségét. Ezekkel az intézkedésekkel – a Deloitte CE iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban – megelőzhető a személyes adatok illetéktelen felhasználása és az azokhoz való illetéktelen hozzáférés, illetve az adatvédelmi incidens (biztonsági incidens). Az EU-n kívüli adatfeldolgozókkal megkötésre került az EU által jóváhagyott Standard Szerződéses Kikötések, így teljesül a személyes adatok vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű védelme

Adatkezelés időtartama:

Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve az érintett nem tiltakozik az ellen; visszavonás vagy tiltakozás hiányában a személyes adatok kezelésére onnantól számított 4 (négy) hónapig kerül sor, hogy a Kérdőívre adott válaszok összesítésének eredményét az érintetteknek megküldték.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Munkáltató neve, Munkakör

Érintetti jogok:

Az érintettet az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

a.        Tájékoztatáshoz való jog: bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

b.       Hozzáféréshez való jog: a kezelt személyes adataihoz hozzáférhet (illetve azokról másolatot is kérhet),

c.        Helyesbítéshez való jog: bármikor jogosult a kezelt adatai pontosítását vagy kiegészítését kérni. Adatai helyesbítésére irányuló kérelméhez az érintett a helyesbítés alapjául szolgáló alátámasztó tényeket és bizonyítékokat köteles csatolni.

d.       Tiltakozási jog: tiltakozhat adatai kezelése ellen, mely esetben a továbbiakban azok nem kezelhetők.

e.        Törléshez való jog: jogosult az adatai törlését kérni, amennyiben

                       i.       az adatkezelésre már nincs szükség, vagy

                     ii.       az adatai jogellenesen kerülnek kezelésre.

f.         Hozzájárulás visszavonásához való jog: bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

g.        Adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti az adatkezelés korlátozását,

a.       amennyiben vitatott az adatok pontossága (a korlátozás mindaddig tart, amíg ki nem derül, hogy az adatokat pontosítani szükséges vagy sem),

b.       ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok korlátozását,

c.        ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra a meghatározott célból, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

h.       Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy erre vonatkozó kérelme alapján a rá vonatkozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetve ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik, az érintett által megjelölt adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az érintetti kérelem teljesítéséről annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja az Adatkezelő az érintettet. Az érintettek az adataiknak kezelésével kapcsolatos nyilatkozataikat, illetve észrevételeiket, kérdéseiket postai úton a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. nevére szóló, a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C címre küldött levélben, illetve a dataprivacyHU@deloittece.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben tehetik meg. Kérjük, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos kérésük, kérdésük, észrevételük van, a vonatkozó megkeresésükben „Mage Kérdőív” tárgyat jelöljék meg.

 

Jogorvoslathoz való jog: Jogaiknak megsértése esetén az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.