Adatkezelési tájékoztató

Az ESG Explained cikksorozat kapcsán végzett adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C; cégjegyzékszám: 01-10-044100), Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C; cégjegyzékszám: 01-09-071057), Deloitte CRS Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C; cégjegyzékszám: 01-09-975176), Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) (a továbbiakban együttesen „Deloitte” vagy „Adatkezelő”) által az ESG Explained cikksorozat (a továbbiakban: „Cikksorozat”) kapcsán végzett adatkezelésre vonatkozik.

A felsorolt Deloitte szervezetek közös adatkezelők, kijelölt közös adatkezelői képviselőjük a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., amely jogosult a fenti társaságok nevében eljárni és felel az érintettek megfelelő tájékoztatásáért, illetve a bármely társasághoz benyújtott érintetti/hatósági megkeresés feldolgozásáért és megválaszolásáért.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

A cikksorozat első cikkét követően a Cikksorozat további részeinek megjelenéséről e-mail útján értesítést kérő személy (a továbbiakban: „Érintett”): neve, e-mail címe, cég neve, pozíció.

Adatkezelés célja:

A Cikksorozat első cikkét követően a Cikksorozat további részeinek megjelenéséről az Érintett kérésére az Érintett e-mail útján történő tájékoztatása.

A személyes adatok címzettjei

Adatfeldolgozók:

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország; Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 - Vinohrady, Cseh Köztársaság; Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 - Vinohrady, the Cseh Köztársaság; Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

A fenti adatfeldolgozók informatikai szolgáltatásokat nyújtanak.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet bármikot visszavonhat, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama:

Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Cikksorozat egyes további részeinek megjelenéséről e-mail útján történő értesítés küldésének a feltétele az adatok kezelése, így amennyiben a hozzájárulás visszavonásra kerül, úgy az Érintett a Cikksorozat további részeinek megjelenéséről nem kap értesítést.

Hozzájárulás visszavonása hiányában az Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől számított 1 (egy) évig kezeli, ezt követően a személyes adatokat helyreállíthatatlanul törli a rendszereiből. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, úgy az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az adatok törlése iránt.

Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Deloitte iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket). Abban az esetben, ha az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával is jár, az átadás az EU által jóváhagyott standard szerződéses kikötések szerint fog végbemenni, így teljesül a személyes adatoknak a vonatkozó adatvédelmi szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.

Érintetti jogok:

Az érintettet az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

a.    Tájékoztatáshoz való jog: bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, címzettekről, érintetti jogokról, panasz benyújtásának lehetőségéről.

b.    Hozzáféréshez való jog: Az érintett hozzáférhet személyes adataihoz, illetve azokról másolatot kérhet.

c.    Helyesbítéshez való jog: bármikor jogosult a kezelt adatai pontosítását vagy kiegészítését kérni.

d.    Tiltakozási jog: tiltakozhat adatai kezelése ellen.

e.    Törléshez való jog: jogosult az adatai törlését kérni, amennyiben

i.    az adatkezelésre már nincs szükség, vagy

ii.    az adatai jogellenesen kerülnek kezelésre.

f.    Hozzájárulás visszavonásához való jog: bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, mely esetben az Adatkezelő az Adatokat törli vagy visszafordíthatatlanul azonosíthatatlanná teszi. g. Adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti az adatkezelés korlátozását,

i.    amennyiben vitatott az adatok pontossága (a korlátozás mindaddig tart, amíg ki nem derül, hogy az adatokat pontosítani szükséges vagy sem),

ii.    ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok korlátozását,

iii.    ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra a meghatározott célból, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

h.    Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy erre vonatkozó kérelme alapján a rá vonatkozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetve ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik, az érintett által megjelölt adatkezelőnek továbbítsa. 

Az érintetti kérelem teljesítéséről annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja az Adatkezelő az érintettet. Az érintettek az adataiknak kezelésével kapcsolatos nyilatkozataikat, illetve észrevételeiket, kérdéseiket postai úton a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. nevére szóló, a 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C címre küldött levélben, illetve a dataprivacyHU@deloittece.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben tehetik meg. Kérjük, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos kérésük, kérdésük, észrevételük van, a vonatkozó megkeresésükben az „ESG Explained cikksorozat” tárgyat jelöljék meg.

Jogorvoslathoz való jog: Jogaiknak megsértése esetén az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.