Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Budapest, 2018. április 9.

A Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-09-885144) üzemelteti a „Maileon” elnevezésű platformot, amelynek segítségével a Deloitte Magyarország hírleveleket küld Önnek, mint egy, a Deloitte CE tevékenysége iránt érdeklődő cég kapcsolattartójának. Annak érdekében, hogy a Deloitte Magyarország a továbbiakban is nyújtani tudja Önnek a hírlevélküldő szolgáltatást, a Deloitte Magyarországnak át kell adnia az Ön elérhetőségeit a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Deloitte Central Europe (a továbbiakban: Deloitte CE ) egy egységes marketing rendszer (ELOQUA) bevezetését tervezi, és az összes marketingtevékenységét ezen a rendszeren keresztül kívánja kifejteni. A Deloitte CE-hez tartozó vállalkozások marketing osztályai és a regionális marketing osztály is hozzá fognak férni ehhez a rendszerhez és a rendszerbe feltöltött adatokhoz. A fentiekre tekintettel a Deloitte Magyarországhoz tartozó vállalkozások az Ön elérhetőségeit is fel kívánják tölteni ebbe a rendszerbe. Tájékoztatjuk, hogy az ELOQUA rendszert az Oracle East Central Europe Services BV ciprusi fióktelepe üzemelteti, amely az Oracle Cyprus Solutions név alatt fejti ki üzleti tevékenységét (címe: Acropoleos Avenue 58, 2012 Nicosia, Ciprus).

Tekintettel az adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én életbe lépő változásaira, amikortól is az Európai Unió területén zajló adatkezelésre az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete lesz az irányadó, a személyes adatok direkt marketing célú kezelése a jogos érdek érvényesítésének tekinthető, ami azt jelenti, hogy nem szükséges hozzá az Ön hozzájárulása. Mindazonáltal a Deloitte a lehető legbiztonságosabb eljárást kívánja alkalmazni, és ezért az Ön hozzájárulását kéri a marketing célú adatkezeléshez. Kérjük, adja meg a kért hozzájárulást a Deloitte Magyarország részére az alábbiak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulása nélkül a Deloitte Magyarország nem fog tudni hírleveleket és meghívókat küldeni Önnek, és nem fogja tudni felvenni Önnel a kapcsolatot semmilyen marketingtevékenysége kapcsán.

Az üzleti célú megkeresésekre vonatkozó hozzájárulása az alábbi tevékenységekre terjed ki:

 • E-mail marketing (kapcsolatfelvétel és a preferenciáim kezelése)
 • Profilalkotás – a személyes preferenciáim és érdeklődési köröm elemzése annak érdekében, hogy a rajtam keresztül megszólított szervezetre szabott ajánlatokat kaphassak
 • A Deloitte CE üzleti tevékenységének lebonyolítása
 • A Deloitte CE üzleti lehetőségeinek kiaknázása
 • A személyes preferenciáim, szokásaim és érdeklődési köröm elemzése révén a profilom elkészítése annak érdekében, hogy a rajtam keresztül megszólított szervezetre szabott tartalmakat, ajánlatokat kaphassak

A személyes adatok kezelői:
A Deloitte Magyarország alábbi tagvállalatai mint együttes adatkezelők.

 • Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (a Deloitte Magyarország összes tagvállalata nevében jogosult az adatok kezelésére, továbbá arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást nyújtson a kapcsolattartók részére, és minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre reagáljon)
 • Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

A „Maileon” platform kapcsán gyűjtött személyes adatok feldolgozói:

 • Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
 • Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Az ELOQUA rendszer kapcsán gyűjtött személyes adatok feldolgozói:

 • Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
 • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prága 8, Csehország
 • Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prága 8, Csehország
 • con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prága 4 – Lhotka, Csehország
 • SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Lengyelország
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
 • Az Oracle East Central Europe Services BV ciprusi fióktelepe, amely az Oracle Cyprus Solutions név alatt fejti ki üzleti tevékenységét, Acropoleos Avenue 58, 2012 Nicosia, Ciprus.

Abban az esetben, ha az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával is jár, az átadás az EU által jóváhagyott standard szerződéses kikötések szerint fog végbemenni, így teljesül a személyes adatoknak a vonatkozó adatvédelmi szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.
Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Deloitte CE iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

A „Maileon” platform kapcsán gyűjtött személyes adatok átvevői: a Deloitte Magyarországhoz tartozó vállalkozások marketing osztályai

Az ELOQUA rendszer kapcsán gyűjtött személyes adatok átvevői: A személyes adatok a következő adatátvevők számára lesznek hozzáférhetőek: a fentiekben felsorolt adatkezelők és adatfeldolgozók arra jogosult alkalmazottai és képviselői, valamint a Deloitte CE csoport.

A személyes adatok más szolgáltatók (mint adatkezelők) részére is átadásra kerülhetnek, amennyiben a Deloitte Magyarország úgy dönt, hogy megváltoztatja a direkt marketing platformját. Ebben az esetben Ön tájékoztatást fog kapni az új adatfeldolgozó(k) személyéről.

A hatályos törvényeknek megfelelően a személyes adatok az illetékes hatóságokkal is közölhetők.

A személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim helytelenek, és elmulasztom vagy nem kívánom közölni a helyes adatokat. Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a személyes adataimat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

A hozzájárulásom önkéntes, de a személyes adataim kezelése elengedhetetlen a fenti célok eléréséhez. Ha a hozzájárulást megtagadom, illetve ha a későbbiekben az adataim javítását vagy törlését kérem, és a hozzájárulást visszavonom, akkor nem lesz lehetőségem a marketing, illetve promóciós tevékenységekben történő részvételre, és a Deloitte CE nem küld a részemre sem hírleveleket, sem ajánlatokat.

Tudomásul veszem, hogy mint érintett személy, 2018. május 25-ét megelőzően jogomban áll tájékoztatást kérni az adatkezelésről, kérhetem az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, illetve azok javítását vagy törlését, korlátozhatom az adatkezelés körét, és bármikor visszavonhatom a hozzájárulásomat. A fentiekben ismertetett jogokon túl 2018. május 25-étől érintett személyként jogomban áll megtagadni a hozzájárulást az adatok kezeléséhez, jogom van az adatok hordozásához, illetve a kezelt személyes adataimról másolatot kérhetek. A jelen bekezdésben foglalt jogaimat a kijelölt adatkezelőnek (Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.) címzett és a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre küldött kérelem útján gyakorolhatom.

Tudomásul veszem, hogy a fenti célokra (preferenciák, szokások és marketing tartalmakkal kapcsolatos érdeklődési kör) gyűjtött adatok felhasználhatók olyan automatizált döntések meghozatalához, amelyek eredményeként a Deloitte Magyarország a „Maileon” platformon keresztül, a Deloitte CE csoport pedig az ELOQUA rendszerben potenciális üzleti lehetőségeket fog azonosítani. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a „Maileon” platform segítségével a Deloitte Magyarország, az ELOQUA rendszer segítségével pedig a Deloitte CE folyamatosan figyeli és rögzíti, hogy az online hírleveleket megnyitottam vagy megnyitás nélkül töröltem-e, illetve hányszor kattintottam az azokban szereplő hivatkozásokra, és ennek megfelelően meghatározza, hogy milyen egyéb témák tarthatnak számot annak a szervezetnek az érdeklődésére, amellyel az e-mail címemen keresztül felvették a kapcsolatot.

Jogomban áll kártérítési pert indítani az adatkezelő ellen, valamint jogom van panaszt benyújtani a lakóhelyem szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítélem meg, hogy a személyes adataim kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat a Deloitte Magyarország tagvállalatai mint együttes adatkezelők kezeljék, és ezek az adatok a Deloitte Magyarország által hírlevelek kiküldéséhez használt „Maileon” platformot üzemeltető Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-09-885144) mint adatkezelő részére átadásra kerüljenek. Elfogadom továbbá, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataim átkerüljenek a „Maileon” platformról az ELOQUA marketing rendszerbe, és azokat a Deloitte CE tagvállalatai (köztük a Deloitte Magyarország is) a fenti marketingtevékenységek során felhasználják. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Deloitte Magyarország megváltoztathatja a marketing platformját, és az adataim átkerülhetnek erre az új platformra és annak szolgáltatójához, feltéve, hogy a személyes adatok kezelésének célja, terjedelme és egyéb jellemzői változatlanok (kivéve az új platformot és szolgáltatót, amelyre a jelen dokumentum rendelkezései változatlanul érvényesek).

1 A „Deloitte Magyarország” az alábbi vállalkozások összefoglaló elnevezése: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-10-044100); Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-071057); Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (cégjegyzékszám: 01-09-975176); Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

2. A Deloitte Central Europe a Deloitte Central Europe Holdings Limited ernyőszervezet alá tartozó cégek regionális szervezete. A Deloitte Central Europe Holdings Limited a Deloitte Touche Tohmatsu Limited közép-európai tagja. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek önálló, egymástól elkülönülő jogi személyek.