Hírek

Év végi adózói kérdések

Elévüléssel kapcsolatos megfontolások

Adófolyószámlán megjelenő túlfizetések


A vállalkozásoknál gyakori problémaként merül fel, hogy az adóhatóság az adófolyószámlára különböző okokból felkönyvelt túlfizetések összegét az elévülés idő elteltével előzetes értesítés nélkül törli. Az adófolyószámlán megjelenő többlet keletkezésének egyik tipikus esete, ha a vállalkozásnál a levonható áfa összege meghaladja a fizetendő áfa összegét, de az érintett adómegállapítási időszakok tekintetében nem álltak fent az adó-visszaigénylés feltételei, vagy a vállalkozás korábban úgy döntött, hogy a negatív összeget nem kívánja visszaigényelni, átvezetni.

Az adófolyószámlán megjelenő többlet keletkezésének másik tipikus esete, amikor adminisztratív hibák folytán keletkezik a túlfizetés, mert például a vállalkozás véletlenül kétszer utalta el a fizetendő adót vagy a bírság összegét.

Tekintettel arra, hogy ezen túlfizetések törlését megelőzően az adóhatóság nem küld külön tájékoztatást, mindenképpen célszerű az év végéig áttekinteni az adófolyószámlán megjelenő túlfizetéseket, különösen azokat, amelyek keletkezése 2014. év decemberére vagy negyedik negyedévére, illetve 2015. év novemberéig terjedő időszakra, valamint az első három negyedévére vezethetők vissza.


Következő időszakra átvihető áfa

Abban az esetben, ha a vállalkozásnál a levonható áfa összege meghaladja a fizetendő áfa összegét, úgy a vállalkozás dönthet arról, hogy az így megállapított negatív összeget az áfabevallásában visszaigényli, vagy pedig továbbgörgeti és a következő adómegállapítási időszakban veszi figyelembe a fizetendő áfával szemben, mint csökkentő tételt. A vállalkozás ezen választása esetén a következő időszakra továbbgörgetett áfa összegét az adóhatóság nem könyveli fel a vállalkozás adófolyószámlájára, a továbbgörgetett összeg csak a vállalkozás áfabevallásában fog megjelenni.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozás által a következő időszak(ok)ra továbbgörgetett áfa összegének elévüléséről az adóhatóság nem küld tájékoztatást, ráadásul ezen továbbgörgetett áfa összege még a vállalkozás adófolyószámláján sem jelenik meg túlfizetésként, mindenképpen célszerű az év végéig kezdeményezni az áfa visszaigénylését azon továbbgörgetett összeg vonatkozásában, amely 2014. év decemberében vagy negyedik negyedévében, illetve 2015. év novemberéig terjedő időszakban, illetve a 2015-ös év első három negyedévében keletkezett.

Energiaadó visszaigénylése

Bizonyos tevékenységek végzése esetén a jogszabály lehetőséget biztosít az adózókra áthárított, villamos energián és gázon felmerülő, a jövedéki adóról szóló törvényben szabályozott energiaadó visszaigénylésére. Amennyiben a fenti folyamatok valamelyike a vállalkozás gyártási, illetve egyéb tevékenysége során megvalósul, úgy az érintett tevékenységhez hozzárendelhető arányban megnyílhat a vállalkozás adó-visszaigénylési joga.

Az év végére tekintettel mindenképpen célszerű áttekinteni, hogy a vállalkozás 2014. év decemberétől 2015. év novemberéig terjedő időszakban jogosult volt-e energiaadó visszaigénylésére, ugyanis ezen időszakok vonatkozásában esetlegesen visszaigényelhető energiaadó visszaigénylésére 2020. december 31. napját követően már nem lesz lehetőség.


Közművek ingyenes átadása

A hatályos Áfa törvény rendelkezései szerint beruházás keretében létrehozott, az önkormányzatok vagy az állam részére ellenérték nélkül átadott ingatlanok, utak (pl. bekötőút, körforgalom, közmű, a továbbiakban: fejlesztések) esetén az átadót áfafizetési kötelezettség terheli, tekintettel arra, hogy az áfa a beruházással kapcsolatosan korábban levonható volt. Miután az átadó az áfafizetési kötelezettséget általában nem tudja az önkormányzatokra vagy az államra áthárítani, ez az összeg az átadónál többletköltségként jelenik meg.

Ugyanakkor, az Európai Unió Bírósága a közelmúltban a C-528/19. számú Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG ügyben meghozott ítéletében kimondta, hogy amennyiben a fejlesztésekre a beruházó saját gazdasági tevékenysége keretében került sor, úgy ezen fejlesztéseknek az önkormányzatok vagy az állam részére történő ingyenes átadásakor nem kell áfát fizetni, mivel az ingyenes átadás ellenére a fejlesztés továbbra is az átadó gazdasági tevékenysége keretében hasznosul, nem valósul meg a gazdasági tevékenységből történő kivonás.

A döntés ezzel megnyithatja a lehetőséget az ilyen típusú fejlesztések átadását terhelő, el nem évült és korábban a költségvetés felé megfizetett áfa-összegeknek a visszaigénylésére.

Az áfa-visszaigénylésére a közösségi jogra való hivatkozással egy speciális eljárás keretében lehet lehetőség, azonban az eljárás módja nagyban függ az érintett időszaktól is (pl. ellenőrzéssel lezárt időszak). A megfelelő eljárás megválasztása azért is fontos, hogy az eljárás eredményeképpen nem merüljön fel bírságkockázat.

Az év végére tekintettel mindenképpen érdemes a vállalkozásoknak áttekinteniük, hogy a 2014. év decemberében vagy negyedik negyedévében, illetve a 2015. év novemberéig terjedő időszakban, valamint az első három negyedévében valósítottak-e meg olyan fejlesztéseket, amelyeknek az önkormányzatok vagy az állam részére történő ingyenes átadása során áfafizetési kötelezettségük keletkezett, ugyanis ezen időszakokban megfizetett áfa visszaigénylésére 2020. december 31. napját követően már nem lesz lehetőség.

Hasznosnak találta?