charity

Hírek

Járványhelyzetben nyújtott adományozás áfa szempontú megítélése

Amint azt bizonyára Önök is tudják, az általános forgalmi adóról szóló törvény bizonyos feltételek teljesülése esetén adókötelezettséget keletkeztető tényállásnak minősíti az ellentételezés nélküli, azaz ingyenesen teljesített termékátadást és szolgáltatásnyújtást. E téma aktualitását az adja, hogy a jelenlegi járványhelyzetben számos adózó próbál különböző termékadományokkal, illetve ingyenesen nyújtott szolgáltatással hozzájárulni a járvány hatásainak az enyhítéséhez.

A vészhelyzetben nyújtott adományozások adókötelezettségét érintően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Pénzügyminisztérium egy közös tájékoztatót adott ki a napokban, melyben kifejtésre került, hogy az érintett adójogszabályokon túl a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (’Stab. tv.’) rendelkezései is alkalmazandóvá válnak. Ez azért nagyon fontos hír, mivel a Stab. tv. a katasztrófahelyzetben lévők számára ellentételezés nélkül nyújtott szolgáltatást vagy termékátadást az átadó gazdasági tevékenysége körébe sorolja, továbbá rögzíti, hogy ezen térítésnélküli tevékenységével összefüggésben az átadót adókötelezettség nem terheli. Fontos ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy a Stab. tv. vonatkozó rendelkezései nem automatikusan alkalmazandók és az adómentesség biztosításához több feltételt is teljesíteni szükséges. Az egyik ilyen feltétel, hogy a térítés nélküli szolgáltatásnyújtás vagy termékátadás olyan személy vagy szervezet részére kell történjen, aki a Stab. tv. értelmében katasztrófahelyzetben lévőnek minősül. A Stab. tv. e tekintetben visszautal a katasztrófavédelemről szóló törvény rendelkezéseire, amely jogszabály alapján esetileg vizsgálandó, hogy ki minősül katasztrófahelyzetben lévőnek.

A tájékoztató alapján világos, hogy a preferenciális adókezelés további feltétele az adóhatóság irányába történő – az ingyenes ügylet teljesítésétől számított 60 napon belüli – bejelentés megtétele. A bejelentésben szükséges jelölni a nyújtott szolgáltatás vagy átadott termék megnevezését, mennyiségét és értékét, megjelölve a kedvezményezett, vészhelyzetben levő személyeket vagy szervezetet is. E tekintetben további kérdéseket vethet fel, hogy van-e lehetőség arra, hogy ha valaki elmulasztotta megtenni ezt a bejelentést, úgy azt utólag pótolja, illetve kérdés lehet az is, hogy ez esetben milyen formában kellene az érintett adóbevallásokban az ügyleteket szerepeltetni, lehetséges-e, hogy az adókötelesen kezelt ingyenes átadást később – a Stab. tv. előírásaira hivatkozással – adómentesként kezeljenek.

A fentiek alapján látható tehát, hogy a hivatkozott tájékoztatóban foglaltak jelentős segítséget jelenthetnek az adományozó szervezeteknek, ugyanakkor kétségtelen, hogy a felmerülő kérdések okán továbbra is javasolt kellő körültekintéssel eljárni és átgondolni, hogy az adományozás körülményei alapján az adott ügylet valóban adómentesként kezelhető-e.

Szükség esetén készséggel állunk rendelkezésre a vonatkozó feltételek teljesülésének vizsgálatában, illetve abban is, hogy mi a teendő akkor, ha már megtörtént az adományozás, de a Stab. tv.-ben foglalt rendelkezések valamelyike nem teljesül.

Hasznosnak találta?