deloitte

Hírek

Megjelent az ABAK-irányelv tervezete 2021 végén

Az Európai Bizottság közzétette az alternatív befektetési alapokról szóló irányelv (ABAK-irányelv) régóta várt módosításának tervezetét.

Az Európai Bizottság 2021. november 25-én, a 10. évfordulóra szánt ajándékként közzétett egy, az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelv (2011/61/EU ABAK-irányelv) módosításáról szóló jogalkotási javaslatot (a továbbiakban: az irányelv).

Ha ez még nem lenne elég jelentős, az Európai Bizottság úgy vélte, hogy az ABAK-irányelv felülvizsgálata során kiemelt számos kérdés az ÁÉKBV-kre is vonatkozik.

Következésképpen, az ABAK-okra és az ÁÉKBV-kre vonatkozó követelmények jobb összehangolása érdekében ez a jogalkotási javaslat módosítja az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról szóló irányelvet (2009/65/EK ÁÉKBV-irányelv) is.

E javaslat révén az Európai Bizottság figyelembe kívánja venni az irányelv hatálybalépése óta bekövetkezett új piaci fejleményeket. Ezért a Bizottság olyan javításokat javasolt, amelyek a keretrendszer azon elemeire irányulnak, amelyek nem voltak az irányelv első kihirdetésekor eléggé szabályozottak.

A javaslat főbb pontjai a következők: 
 

Hitelnyújtó ABA-k

Az Európai Bizottság a hitelnyújtó ABA-kra vonatkozó közös szabályok létrehozását javasolja annak érdekében, hogy az Európai Unió egységes szintű befektetővédelemmel rendelkezzen. Ezek a szabályok lehetővé teszik az ABA-k számára, hogy az Európai Unióban hitelek nyújtásával fejlesszék tevékenységüket, és megkönnyítik az uniós vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését.

Tekintettel azonban a gyorsan növekvő magánhitelpiacra, foglalkozni kell azokkal a potenciális mikro- és makroprudenciális kockázatokkal, amelyeket az ilyen ABA-k a szélesebb pénzügyi rendszerre jelenthetnek. Ezért a hitelezést az ABAK-ok jogszerű tevékenységének fogják elismerni, ami azt jelenti, hogy az ABA-k az Európai Unióban bárhol nyújthatnak hitelt, beleértve a határokon átnyúló tevékenységet is. Ezeket a szabályokat harmonizálni fogják, hogy javítsák a kockázatkezelést a pénzügyi piacon és növeljék az átláthatóságot a befektetők számára.

A hitelezési tevékenységet folytató ABA-kat kezelő ABAK-oknak, beleértve a másodlagos piacon történő hitelvásárlást is, hatékony politikákat, eljárásokat és folyamatokat kell bevezetniük a hitelnyújtásra, a hitelkockázat értékelésére, valamint a hitelportfóliójuk kezelésére és nyomon követésére, amelyeket rendszeresen felül kell vizsgálni.

A hitelkibocsátó ABA-k számára csak zárt végű alapstruktúrák lennének megengedettek, mivel ezek a struktúrák nem érzékenyek a visszaváltási igényekre, és képesek a kibocsátott hiteleket lejáratig tartani.


A hatáskör-átruházási szabályok fokozott ellenőrzése

A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok (NCA-k) értesítik az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (EÉPH) az átruházásról, ha egy ABAK az ABA portfóliókezelési vagy kockázatkezelési feladatai közül többet ruház át harmadik országokban található jogalanyokra, mint amennyit házon belül kezel.

Az EÉPH szabályozástechnikai standardokat (RTS) fog kidolgozni az ABAK-ok átruházási megállapodásaira vonatkozó bejelentési folyamat szabványosítására irányuló tartalom, forma és eljárások meghatározására. Ez a formanyomtatvány jelzi majd a kockázatkezelési és portfóliókezelési funkciókat alkotó tevékenységeket annak megállapítása érdekében, hogy az ABAK több funkciót delegált-e, mint amennyit megtartott.

Az irányelv javasolt módosításai egyértelművé teszik, hogy az irányelv átruházási szabályai az I. mellékletben felsorolt valamennyi funkcióra és a 6. cikk (4) bekezdésében említett kiegészítő szolgáltatásokra vonatkoznak.

Az ESMA hozzájárulása alapján az Európai Bizottság felülvizsgálja a felhatalmazási rendszert, hogy javaslatot tegyen a szükséges módosításokra a "postafiók" szervezetek kialakulásának megakadályozása érdekében.


A "kiegészítő szolgáltatások" listájának új kiegészítései

Az ABAK-tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében az engedélyezett kiegészítő szolgáltatások listája kibővül a benchmark-adminisztrációval és a hitelkiszolgálással.

Egyenlő versenyfeltételek a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID) hatálya alá tartozó cégekkel szemben

A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat (például diszkrecionális portfóliókezelés, DPM, befektetési tanácsadás, megbízások fogadása és továbbítása, RTO stb.) nyújtó ABAK-okra a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID II) szabályai vonatkoznak. A nem pénzügyi eszköznek minősülő egyéb eszközök tekintetében az ABAK-oknak meg kell felelniük az irányelvnek.


Legalább két teljes munkaidőben foglalkoztatott, uniós székhelyű felsővezető

Amikor az ABAK-ok engedélyt kérnek, tájékoztatniuk kell a NCA-kat arról, hogy milyen emberi és technikai erőforrásokat fognak alkalmazni a feladataik ellátására és adott esetben a delegáltak felügyeletére.

Az ABAK-ok esetében legalább két vezető tisztségviselőnek teljes munkaidőben alkalmazottnak kell lennie, vagy az ABAK üzleti tevékenységét teljes munkaidőben kell végeznie, és az Európai Unióban kell lakóhellyel rendelkeznie. Ez már szerepel a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) körleveleiben és a jelenlegi piaci gyakorlatban.
 

Jelentési követelmények

Az ABAK-ok felügyeleti jelentéstételi sablonja megváltozik, hogy elkerüljék az európai uniós és nemzeti jogszabályok, különösen az európai piaci infrastruktúráról szóló rendelet (EMIR) és az Európai Központi Bank statisztikai jelentéstételre vonatkozó rendeleteinek párhuzamos jelentéstételi követelményeit.

A jelentéstételi kört ki lehetne terjeszteni a teljes portfólió rendszeres időközönkénti közzétételére, attól függően, hogy az EÉPH hogyan értékeli ezen információk relevanciáját.

Az EÉPH olyan RTS-eket fog kidolgozni, amelyek meghatározzák a felügyeleti jelentéstételi folyamat szabványosításának tartalmát, formáját és eljárásait, amelyek a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendeletben meghatározott jelentéstételi sablon helyébe lépnek.


Likviditáskezelési eszközök (LMT-k)

A piaci stressz idején jelentkező likviditási nyomásra való hatékonyabb reagálás biztosítása és a befektetők jobb védelme érdekében az új szabályok az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) ajánlásait hajtják végre.

A befektetőket tájékoztatni kell az LMT-k használatának feltételeiről.

Az EÉPH RTS-t fog kidolgozni az LMT-k kiválasztásának és használatának folyamatát meghatározására.
 

A letétkezelési rendszer kiterjesztése a központi értéktárakra (CSD-k)

A CSD-ket bevonják a letétkezelési láncba, amikor (CSD-ként) letétkezelési szolgáltatásokat nyújtanak az ABA-knak annak biztosítása érdekében, hogy minden esetben stabil és következetes információáramlás és egyenlőbb versenyfeltételek legyenek az ABA eszközeinek letétkezelője és a letétkezelő között. Mivel az engedélyezett CSD-kre már szigorú ágazati követelmények és felügyelet vonatkozik, a letétkezelők mentesülnek az előzetes átvilágítási kötelezettség alól, amennyiben a CSD-re kívánják átruházni.

A kibocsátó CSD-ként eljáró CSD-k által nyújtott szolgáltatások nem tekinthetők a letétkezelő letétkezelési feladatainak átruházásának.


Még nincs uniós szintű letéti útlevél

Tekintettel az értékpapír- és fizetésképtelenségi jogszabályok uniós harmonizációjának hiányára, az Európai Bizottság egyelőre kizárta a letétkezelői útlevél bevezetését.

Miközben azonban az Európai Bizottság azt tervezi, hogy tovább vizsgálja, hogy helyénvaló-e intézkedéseket javasolni az integráltabb piac elérése érdekében, az új szabályok lehetővé teszik a nemzeti versenyhatóságok számára, hogy engedélyezzék az ABAK-ok vagy ABA-k számára, hogy más tagállamokban letétkezelési szolgáltatásokat vegyenek igénybe.


Befektetői információk

Az ABAK-oknak meg kell határozniuk azokat a díjakat, amelyeket az ABAK vagy annak kapcsolt vállalkozásai viselnek, valamint rendszeresen jelentést kell készíteniük minden olyan díjról és költségről, amelyet közvetlenül vagy közvetve az ABA-hoz vagy annak bármely befektetéséhez rendelnek. Az ABAK-ok kötelesek lesznek a befektetők számára jelentést tenni a kihelyezett hitelek portfóliójának összetételéről is.


Harmadik országbeli jogalanyok

A belső piachoz hozzáféréssel rendelkező harmadik országbeli jogalanyok nem telepedhetnek le olyan joghatóságokban, amelyeket a pénzmosás elleni legújabb európai jogszabályok magas kockázatú országoknak minősítenek.

Ezenkívül a nemzeti szabályok hatálya alá tartozó és az egyes tagállamokban tevékenykedő nem uniós ABA-knak vagy nem uniós ABAK-oknak meg kell felelniük annak a követelménynek, hogy ne legyenek olyan harmadik országban, amelyet adóügyekben nem tartanak együttműködőnek.


Megerősített felügyeleti együttműködés

Ha a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatok merülnek fel, az ABAK fogadó NCA kérheti az ABAK letelepedése szerinti NCA-t, hogy gyakorolja felügyeleti jogkörét, megjelölve kérésének indokait, és értesítve az EÉPH-t és az Európai Rendszerkockázati Testületet (ERKT). Az EÉPH olyan RTS-eket fog kidolgozni, amelyek meghatározzák azokat a helyzeteket, amelyekben a NCA-k hatásköröket gyakorolhatnak az LMT-kkel kapcsolatban.

Hasznosnak találta?