ealairas

Hírek

E-aláírás tranzakciók zavartalan végrehajtásához

Az olyan különleges helyzetekben, mint amilyen a jelen veszélyhelyzettel érintett időszak is rendkívül felértékelődnek azok a digitális megoldások, amelyek többek között a kommunikációt és a gazdaság szempontjából kiemelt fontossággal bíró tranzakciókat távollévő személyek között is lehetővé teszik. A Covid-19 (koronavírus) okozta jelen helyzetben, amikor a személyes megjelenésre nincs mód, illetve az nem tanácsolt, az elektronikus aláírások alkalmazása segítséget és megoldást nyújthat mind a vállalatok, mind pedig a magánszemélyek számára a gazdasági tranzakciók és egyéb ügyintézések zavartalan végrehajtásában.

 

Magánszemélyek által alkalmazható azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés

A https://niszavdh.gov.hu/ weboldalon keresztül érhető el a természetes személyek (magánszemélyek) számára az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés („AVDH”) szolgáltatás. Az AVDH nagy előnye, hogy azzal teljes bizonyító erejű magánokirat hozható létre, továbbá a peres eljárások körében az ügyvéd AVDH útján hitelesítve nyújthatja be a beadványát. Ezen felül az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nevében eljáró személyek nyilatkozatának AVDH-val történő hitelesítése eredményeképp közokirat jön létre, ha az adott szerv azt egyébként ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.

 

Vállalkozások képviselői által alkalmazható elektronikus aláírások

A vállalkozások képviselői esetében az AVDH alkalmazására vonatkozó gyakorlat egyelőre nem ismert, de a jelenleg látható alkalmazási korlátok miatt azt vállalkozások esetében nem látjuk alkalmazhatónak. Vállalkozások esetében a fő szabály, hogy a gazdasági társaságot vezető tisztségviselői és képviseletre feljogosított munkavállalói írásban, cégjegyzés útján képviselik.

A jelenleg irányadó bírói gyakorlat szerint az írásbeliség követelményének (a cégjegyzésnek írásbelinek kell lennie) kizárólag a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus irat felel meg. Az elektronikus ügyintézésen kívüli esetekben is írásbelinek minősülhet az a jognyilatkozat, amelyet bizonyos hatóságokkal történő elektronikus kapcsolattartás során tett a nyilatkozattevő, ha a nyilatkozattevő elektronikus azonosítása (i) elektronikus azonosítási szolgáltatással, (ii) EU-n belül kölcsönösen elismert elektronikus azonosító eszközzel, vagy (iii) korábban elvégzett személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető elektronikus azonosítással történt.

A fentiek alapján a vállalkozások képviselői jelenleg a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást és az ennél magasabb biztonsági fokozatú minősített elektronikus aláírást alkalmazhatják cégjegyzés céljából, azt követően, hogy az elektronikus címpéldány tanúsítványát bejegyezték a cégnyilvántartásba.

 

Írásbeliség és teljes bizonyító erő

Ahogy már fentebb kifejtettük az AVDH-val aláírt okirat a jelenleg irányadónak tekinthető gyakorlat szerint nem minősül írásban megtett jognyilatkozatnak, azonban teljes bizonyító erővel bizonyítja az írásbelinek nem minősülő jognyilatkozat megtételét.

Mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások képviselői által kiemelten fontos tehát figyelemmel lenni arra, hogy egy nyilatkozatra jogszabály vagy szerződés írásbeli alakot rendel-e vagy sem.

Amennyiben egy jognyilatkozatra jogszabály vagy szerződés nem rendel írásbeli alakot, úgy az AVDH biztonsággal alkalmazható megoldás, cégjegyzés esetén azonban, és egyébként abban az esetben, ha egy adott nyilatkozatra jogszabály vagy szerződés írásbeli alakot rendel, fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy minősített elektronikus aláírás alkalmazása szükséges.

 

Elektronikus aláírás szolgáltatók

Magyarországon az elektronikus aláírásokhoz szükséges bizalmi szolgáltatásokat nyújtó bizalmi szolgáltatók a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság következő linken elérhető nyilvántartásában szerepelnek: http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/setLanguageAction.do?lang=hu.

Egy másik EU-s tagállamban letelepedett bizalmi szolgáltató által kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírást minősített elektronikus aláírásként kell elismerni minden tagállamban, ez azonban nem vonatkozik a fokozott biztonságon alapuló elektronikus aláírásokra.

Az EU-n kívüli harmadik országban letelepedett bizalmi szolgáltatók által nyújtott bizalmi szolgáltatásokat abban az esetben kell az EU-s bizalmi szolgáltatásokkal jogilag egyenértékűnek elismerni, ha ezt az EU és az adott harmadik ország közötti megállapodásban elismerték.

 

Összefoglalás

  • a nem kötelezően írásban megteendő nyilatkozatok esetén az AVDH alkalmazható és teljes bizonyító erővel bizonyítja az okiratban foglalt jognyilatkozat megtételét;
  • cégjegyzésre és kötelezően írásban megteendő nyilatkozatokhoz fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy minősített elektronikus aláírás alkalmazása, és cégjegyzés esetén annak a cégnyilvántartásba történő bejegyeztetése szükséges;
  • más EU-s tagállamból igénybevett bizalmi szolgáltatás esetén (pl.: cégcsoportoknál) cégjegyzésre és írásbeli nyilatkozatokhoz minősített elektronikus aláírás szükséges;
  • harmadik országból igénybevett bizalmi szolgáltatás esetén (pl.: cégcsoportoknál) vizsgálni szükséges, hogy van-e az adott harmadik ország és az EU között elismerésről szóló megállapodás és a megállapodásban foglaltak szerint az igénybe vett szolgáltatás minősített elektronikus aláírásnak minősül-e;


A Covid-19 (koronavírus) nem akadályozhatja meg a gazdasági szereplők közötti interakciókat és tranzakciókat, hiszen rendelkezésünkre állnak az üzletmenet-folytonosság biztosításához szükséges digitális eszközök, így a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és a minősített elektronikus aláírás, valamint a teljes bizonyító erejű magánokiratot keletkeztető AVDH is.

Amennyiben az elektronikus aláírásokkal és az elektronikus úton megtett vagy megtehető jognyilatkozatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keresse a Deloitte Legal szakértőit bizalommal.

Hasznosnak találta?