Hírek

Mit lehet tenni, ha büntet az adóhatóság?

Egy adóellenőrzés során előfordulhat, hogy az adózó azzal szembesül, hogy az adóhatóság megállapításával szemben nem érdemes jogvitát kezdeményezni. Ugyanakkor, ha az adóhatóság megállapítást tesz és adókülönbözetet állapít meg, úgy nem csak az adóhiánynak minősülő adót kell az adózónak viselnie, hanem az adóhiány ötven százalékának megfelelő adóbírságot, valamint késedelmi pótlékot is teljesítenie kell az adóhatóság részére. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e csökkenteni a fizetési kötelezettség mértékét ilyen esetben?

A jó hír, hogy még ha az adókülönbözettel nem is érdemes szembeszállni, van lehetőség arra, hogy az adóhatóság az adóbírságot vagy a késedelmi pótlékot csökkentse vagy akár el is törölje. Az alábbiakban az adóbírság és a késedelmi pótlék mérséklésének legkézenfekvőbb gyakorlati eseteit tekintjük át.

A legkézenfekvőbb lehetőség a feltételes adóbírság kedvezmény igénybevétele. Ennek keretében az adózó mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól, amennyiben az első fokú határozat elleni fellebbezési jogáról határidőben lemond és a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti.

Továbbá, bár az adóbírság mértéke tételesen az adóhiány ötven százaléka, az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén mérsékelhető vagy mellőzhető. Ha az adózó bizonyítja, hogy magatartása vagy körülményei megalapozzák az adóbírság mérséklését vagy mellőzését, úgy az adóhatóság a méltányos eljárási kötelezettsége keretében ezt figyelembe veszi és a döntésében ennek megfelelően határoz. Hasonlóan az adóbírsághoz, kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén a késedelmi pótlék mértéke is csökkenthető.

Az adóbírság mértéke tekintetében kiemelt jelentősége van annak is, hogy az adóhatóság az ellenőrzést a törvényi határidőben befejezte-e. A Kúria következetesen állást foglalt abban, hogy a tisztességes hatósági eljáráshoz való joghoz hozzátartozik annak biztosítása, hogy az adóhatóság a rá vonatkozó határidőket betartsa. A Kúria ezért kimondta, hogy ennek megsértése esetén jogkövetkezmény, szankció általában nem alkalmazható az adózóval szemben. Mindez azt jelenti, hogy ha az adóhatóság jogszabálysértően túllépi az ellenőrzési határidőt és ezzel az adózónak jelentős érdeksérelmet okoz, úgy az adózó joggal hivatkozhat arra, hogy adóbírság kiszabásának nincs helye.

Az adóeljárási szabályok tételesen kimondják továbbá azt is, hogy amennyiben az adózó az adóhatóság honlapján megjelenő tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, úgy jogkövetkezmény vele szemben nem alkalmazható, még akkor sem, ha esetlegesen adóhiányt állapít meg nála az adóhatóság. Az indokolás szerint e rendelkezést a 2018. január 1-jétől az adóhatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztatók tekintetében lehet alkalmazni, vagyis a régi adóhatósági állásfoglalások vagy az adózó számára kiadott egyedi állásfoglalások tekintetében nem.

Az adóbírság csökkentése tekintetében kiemelendő még a megbízható adózók számára elérhető kedvezmény. Ha az adózó az adóellenőrzés alá vont időszak egészében vagy az adóellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősült, úgy adóbírságként a főszabályként kiszabható adóbírság ötven százaléka szabható csak ki. Megjegyezzük, hogy ez a kedvezmény nem alkalmazható az önkormányzati adóhatóság által kiszabott adóbírság tekintetében, továbbá olyan adókülönbözet esetén, amely a megbízható adózói státusz elvesztését eredményezi.

A fenti lehetőségeket érdemes az adózóknak fejben tartani az adóhatósági eljárás során, ugyanis előfordulhat, hogy az adóhatóság jogszabálysértően nem veszi figyelembe a törvény által biztosított kedvezményeket. Előfordulhat olyan eset is, amikor a jogkövetkezmények mérsékléséhez kifejezetten az adózó kezdeményezésére van szükség.

A jogkövetkezmények mérséklése kötelezettséget jelent az adóhatóságra nézve, amennyiben a mérséklés jogszabályi feltételei fennállnak. Ezért, amennyiben a jogkövetkezmények az adózó álláspontja szerint jogszabálysértően kerültek megállapításra, úgy érdemes megfontolni azt is, hogy az adózó a jogkövetkezmények tekinetében jogorvoslati eljárást, szükség esetén akár pert is indítson az adóhatósággal szemben.

Hasznosnak találta?