EU aktualitások

Hírek

Európai Uniós aktualitások

Az elmúlt időszakban számos főtanácsnoki indítvány, és jogszabályalkotási döntés született az EU-n belül, amik Magyarországot is érintik. Olvassa el összefoglalónkat!

Levonási jog korlátozása az adóalanyok státuszára hivatkozással

Az elmúlt időszakban az Európai Unió Bírósága („Bíróság”) több esetben is foglalkozott az adólevonási jog korlátozásának jogszerűségével.

A Bíróság C‑552/16. sz. ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy az adóalany adólevonási jogát korlátozza az a rendelkezés, miszerint egy felszámolási eljárás alá vont és az adóalanyok nyilvántartásából törölt társaság rendelkezésére álló eszközök után fel kell számítani és be kell fizetni az áfát annak érdekében hogy a társaság érvényesíteni tudja a megállapított adó levonásához való jogát, figyelembe véve azt, hogy az érintett társaság a gazdasági tevékenységét valójában nem szüntette meg, és az adószámának törlését követően külön kérte az adóalanyként történő nyilvántartásba vételét.

Hasonló megállapításra jutott a Bíróság az SC Paper Consult SRL ügyében hozott ítéletben is. Az ítéletben a Bíróság megállapította, hogy ellentétes a közösségi szabályokkal az olyan nemzeti szabályozás, amely megtagadja az áfalevonásához való jogot valamely adóalanytól azzal az indokkal, hogy a számla ellenében számára szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplőt inaktívnak minősítette a tagállam adóhatósága.

Az inaktív státusz Magyarországon a felfüggesztett adószám intézményével állítható párhuzamba. Felfüggesztett adószám alapján, a felfüggesztés időszakára vonatkozóan az adóalanyok nem gyakorolhatnak adólevonási jogot. Amennyiben azonban az adószám felfüggesztését az adószám törlése nélkül szüntetik meg, és az adóalany a felfüggesztés időszakában keletkezett levonható adóját a soron következő adómegállapítási időszakra viheti tovább, az átvitt adó visszaigénylésére a soron következő adómegállapítási időszakról beadott bevallásában – a megfelelő feltételek teljesülése esetén – lehetősége van.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti jogintézmény, azaz az adószám felfüggesztése, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint 2018. január 1-el megszűnik, tekintettel az alkalmazása körüli bizonytalanságokra.

Kérdése van?

Írjon nekünk!

A levonási jog határidejének korlátozása

A Bíróság főtanácsnoka, Campos Sanchez-Bordona indítványában azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy Szlovákia nem jogosult megtagadni a Volkswagen adóvisszaigénylési jogát arra hivatkozással, hogy az adólevonásra jogot adó tranzakció 5 évvel megelőzte magát az adó visszaigénylését.

A szóban forgó ügyben a Volkswagen 2004 és 2010 között termékeket szerzett be szlovák partnerétől, amelyekkel kapcsolatban nem került áfa felszámításra a kiállított számlákon. A szlovák partner 2010-ben javította a számlákat, valamint ennek megfelelően az áfa összege is megfizetésre került utólagosan, amellyel kapcsolatban a Volkswagen adólevonási jogával kívánt élni.

A főtanácsnok megállapította, hogy a tagállamok jogosultak bizonyos időbeli korlátozásokhoz kötni az adólevonási jog gyakorlásának lehetőségét, azonban amennyiben a tartalmi (a tranzakció ténylegesen megvalósult) és alaki (a számla megléte) követelmények teljesülnek, az adólevonási jog nem korlátozható, tekintettel arra, hogy az csak akkor nyílt meg a Volkswagen részére, amikor az adó megfizetésre került. Ezen felül kiemelte, hogy amennyiben az adóhatóság nem látja akadályát a megfizetett adó beszedésének az elévülési idő elteltével, abban az esetben a levonási jogot sem korlátozhatja az elévülési idő elteltére való hivatkozással.

Tapasztalataink alapján a magyar adóhatóság gyakorlata hasonló esetben eltérhet a Bíróság álláspontjától. Előfordult ugyanis olyan eset, amikor a késedelmi kamathoz való jogot az adóhatóság arra hivatkozással tagadta meg, hogy az időszak – amelyre vonatkozóan a késedelmi kamat visszaigénylésre került – már elévült, függetlenül attól, hogy a késdelmi kamathoz való jog csupán az időszak elévülését követően nyílt meg.

Módosulnak egyes vámtarifaszámok

Az Európai Bizottság 2017/1925. számú végrehajtási rendeletének megfelelően, 2018. január 1-től új vámtarifaszámok kerülnek bevezetésre, többek között a nyomdafestékre, a nikotinra és annak származékaira, az elektronikus detonátorokra és cigarettákra, valamint bizonyos vákuum pumpákra.

Az ECOFIN tanács elhalasztotta a döntést az e-kereskedelmi csomag kapcsán

Az Európai Bizottság röviddel a 2016-os év vége előtt közzétett indítványában, drasztikus áfa változásokat javasolt a termékek és szolgáltatások online kereskedelmének vonatkozásában. Az indítvány – amely az észt EU elnökség alatt módosítotásra került – az Európai Tanács 2017. november 7-i ülésén került napirendre, azonban egyhangú döntés hiányában a szavazást elhalasztották a Tanács 2017. december 5-én esedékes ülésére. A döntéshozók azonban megállapodásra jutottak abban, hogy a 2018. január 1-ével tervezett változások bevezetése 2019-re tolódik.

Hasznosnak találta?