bertamogatas

Hírek

Új bértámogatási program a munkahelyek fenntartása érdekében

A kormány a COVID-19 járvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére, a gazdasági mentőcsomag részeként támogatást nyújt a COVID-19 járvány miatt problémákkal küzdő vállalatok munkahelyeinek fenntartására, amennyiben a vállalat vállalja, hogy bár csökkentett munkaidőben, de továbbfoglalkoztatja munkavállalóit. A támogatást rendező kormányrendelet április közepén lép hatályba, így az igénybevételre ezt követően lesz lehetőség.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatással kapcsolatos támogatás a munkavállaló és a munkáltató együttes kérelmére vehető igénybe, a munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti illetékes kormányhivatalnál (több telephely esetén a munkáltató dönt). Munkavállalónként 1 kérelem nyújtható be (telephelyenként együttesen szükséges benyújtani a kérelmeket) a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, a vészhelyzet vagy annak megszűnését követő 1 hónapon belül. A kérelmet a kormányhivatal 8 munkanapon belül bírálja el és határozatban dönt.

A támogatás alapfeltétele, hogy a munkáltató és a munkavállaló csökkentett munkaidőben és a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg, legalább a támogatás időtartamára. A megállapodást szükséges csatolni a kérelemhez.

 • Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.
 • Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló munkaköréhez, vagy a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A munkáltató az esetben nyújthat be kérelmet a munkavállalóval együttesen, ha 

 • Munkavállaló:
  - a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll,
  - nem tölti a felmondási idejét,
  - állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt,      támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,
 • Munkáltató:
  - legalább 6 hónapja működik,
  - bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás  gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek,
  - bemutatja a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
  - bemutatja, hogy a fenti pont vonatkozásában a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,
  - megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
  - ellene megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban (pl. végelszámolás, felszámolás, csődeljárás),
  - 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak,
 • Munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került,
 • Nem nyújtható be kérelem munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. §) és munkaerő-kölcsönzés (Mt. 214. § (1)) esetén.

A támogatást a munkavállaló kapja havonta utólagosan, a kérelem benyújtását követő 3 hónapig, azonban a támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. A támogatás havi összege a havi távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett 30-40-50%-ban kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a, azonban a maximálisan figyelembe vehető bázis (havi távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentve) a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszerese. Így a támogatás maximuma kb. 75 000 forint lehet munkavállalónként havonta (107 065 forint * 2 * 0,5 * 0,7 = 74 945,5 forint).

Fontos kitétel, hogy a munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, valamint a munkáltató sem részesülhet a munkavállaló vonatkozásában munkahelyteremtő, munkahelymegőrzési, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában.

A munkavállaló az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 • Munkavégzés: a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzés.
 • Visszatérés: a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.
 • Rendelkezésre állás: az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkáltató vállalja:

 • Létszámfenntartás: kérelem benyújtási napján meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát fenntartja a támogatás időtartamára és azt követő további 1 hónapig (több telephely esetén együttesen).
 • Rendkívüli munkavégzés tilalma: a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor.
 • Munkabér-minimum: a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját.
 • Munkabér-fizetés: egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.
 • Jelentéstételi kötelezettség: a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

 

FRISSÍTÉS

Kedvezően módosult a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet). A főbb változásokat a következő pontokban foglaltuk össze, a bértámogatásról készült előző összefoglalónkat pedig itt olvashatja el.

A kormányrendelet 2020. április 29-én lép hatályba, azonban a módosításokat a kihirdetés napján, valamint a módosítások hatálybalépése előtt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A módosítás főbb pontjai:

Módosult a „csökkentett munkaidő” fogalma, amely értelmében a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő számít csökkentett munkaidőnek, így a támogatás akár napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz.

A létszámtartási kötelezettség már nem a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására vonatkozik, hanem a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására. A támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerülhet sor.

A támogatás összege megegyezik a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százalékával. A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

A támogatás igénylését egyszerűsítendő kikerül a kormányrendeletből az a pont, amely szerint szükséges a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülmények, illetve ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggésének, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedések bemutatása.

Módosul az „egyéni fejlesztési idő” definíciója, amely szerint a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A munkáltatónak nem kell megfelelnie annak a követelménynek, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

Szintén kedvező változás, hogy a módosítások értelmében a bértámogatás kiterjed a munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozókra is, a távmunkára és az otthoni munkavégzésre, illetve a munkaerő-kölcsönző cégekre.

A kormányrendelet értelmében nem szükséges a munkaszerződéseket egyenként módosítani, mivel a kormányrendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.

Amennyiben a fenti támogatással kapcsolatban további kérdése lenne, szívesen állunk rendelkezésére.

Hasznosnak találta?