Nowy raport FATF dotyczący finansowania rekrutacji do ugrupowań terrorystycznych

Artykuł

Nowy raport FATF dotyczący finansowania rekrutacji do ugrupowań terrorystycznych

17 stycznia 2018 r.

Zrozumienie potrzeb finansowych organizacji terrorystycznych związanych z rekrutacją nowych członków jest niezbędne do efektywnego przeciwdziałania temu procederowi. Opublikowany 12 stycznia 2018r. raport FATF, zatytułowany Financing of Recruitment for Terrorist Purposes, przedstawia różnice w sposobach finansowania rekrutacji do organizacji terrorystycznych w różnych częściach świata i różnych strukturach oraz analizuje koszty związane z różnymi metodami i technikami rekrutacji terrorystów.

Autorzy raportu zwracają uwagę na główne kategorie wydatków związane z finansowanie rekrutacji dla organizacji terrorystycznych:

  • osobiste wydatki rekruterów i „agencji rekrutacyjnych”;
  • koszty wstępnych kroków uczestnictwa w grupie terrorystycznej (np. koszty transportu, zakwaterowania, czy fałszywych dokumentów);
  • bezpośrednie wypłaty dla rekrutów, zatrudnianie najemników i ekspertów „cywilnych”;
  • wynajem lokali (np. do organizacji spotkań, zakwaterowania rekrutów).

Według raportu, działania rekrutacyjne można podzielić m.in. na rekrutację bierną i aktywną, z których każda wymaga innego nakładu środków i rodzajów finansowania i pozostawia inny ślad w systemach instytucji finansowych. Przykładem mogą być publikowane przez organizacje terrorystyczne magazyny i internetowe strony propagandowe, których prowadzenie wymaga wykorzystania infrastruktury i specjalistycznego sprzętu, co wiąże się z potrzebą stałego strumienia finansowania.

W świecie organizacji terrorystycznych funkcjonują również agencje rekrutacyjne, zajmujące się propagowaniem ideologii i pozyskiwaniem rekrutów na zlecenie ugrupowań terrorystycznych, pobierające opłatę od każdego zrekrutowanego członka. Mogą to być struktury działające na zasadzie sieci agentów opłacanych w systemie prowizyjnym, rozlokowanych w różnych częściach świata. Niektóre agencje organizują i opłacają transport rekrutów do ośrodków szkoleniowych, fałszywe dokumenty oraz pokrywają ich wydatki i wypłacają pensje, co generuje potrzebę obracania środkami w tradycyjnym systemie finansowym.

Trudne do wykrycia przypadki finansowania terroryzmu wiążą się często z działalnością tzw. samotnych wilków – terrorystów działających na własną rękę i samodzielnie pozyskujących finansowanie za pomocą nowoczesnych technologii umożliwiających natychmiastowe przesyłanie małych kwot, np. platformy crowdfundingowe lub internetowe systemy usług płatniczych.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na zagrożenie związane z podmiotami zarejestrowanymi, jako organizacje non-profit, wykorzystywanymi do finansowania działań terrorystycznych. W związku z charakterem oficjalnie prowadzonej działalności, takie organizacje mogą przesyłać środki do regionów objętych konfliktami politycznymi i zagrożonych terroryzmem, nie wzbudzając podejrzeń. Zdarza się, że terroryści wykorzystują nazwę znanych organizacji charytatywnych, aby zbierać i przesyłać środki, a ofiarodawcy są przekonani, że wspierają legalnie działającą organizację.

Z obserwacji autorów raportu wynika, że do efektywnego przeciwdziałania finansowaniu rekrutacji terrorystów niezbędna jest wewnątrzkrajowa współpraca agencji rządowych o różnych kompetencjach oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy jednostek analityki finansowej. Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy sektorem prywatnym, a agencjami rządowymi, w tym uświadamianie sektora finansowego na temat sposobów finansowania działalności terrorystycznej oraz współpraca z mediami społecznościowymi i dostawcami nowoczesnych technologii są kolejnymi ważnymi postulatami raportu.

Nowy raport  Financial Action Task Force (FATF), dostępny na stronie internetowej  FATF jest wartościowym dla instytucji finansowych opracowaniem, które pomaga lepiej zrozumieć nowoczesne sposoby pozyskiwania funduszy na działalność terrorystyczną i jak skuteczniej się przed nimi zabezpieczać.

Autor: Małgorzata Wójcik-Czarnecka
Czy ta strona była pomocna?