mssf

Analizy

Doprecyzowanie MSSF 15, inicjatywa MSR 7 oraz zmiany do MSR 12

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Lipiec 2016

Biuletyn MSSF nr 04/ 2016

  1. RMSR doprecyzowała MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  2. RMSR wydaje zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, które wymagają ujawniania zmian w zobowiązaniach z działalności finansowej
  3. RMSR wydaje zmiany do MSR 12 w celu doprecyzowania sposobu ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku od niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej

Biuletyn MSSF: Naprzeciw standardom (lipiec 2016)

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?