Ryzyko płynności, wymogi MSSF 7

Analizy

Jak powinna wyglądać analiza sytuacji płynnościowej firmy w kontekście założenia kontynuacji działalności?

W obecnej sytuacji warto zwrócić uwagę na wymogi MSSF 7 w zakresie ryzyka płynności. W czasie kryzysu informacja o sytuacji płynnościowej jednostki może być – bardziej niż dotychczas – istotna dla czytelników

Ujawnienia w zakresie ryzyka płynności w sprawozdaniach śródrocznych w 2020 roku powinny być rozszerzone w porównaniu z wcześniejszymi sprawozdaniami tego typu, a ich treść dopasowana do sytuacji obecnej, dla której dotychczasowe wzory not mogą być niewystarczające. Należy mieć na uwadze, że w przypadku sprawozdań za 2019 rok ujawnienia dotyczące zasad zarządzania ryzykiem płynności czy dane ilościowe w zakresie tego ryzyka dotyczyły sytuacji sprzed epidemii koronawirusa w Polsce. Dlatego też sprawozdania śródroczne w zakresie ryzyka płynności nie mogą już opierać się na informacjach z ostatniego pełnego sprawozdania finansowego. Ujawnienia dotyczące ryzyka płynności w notach będących odpowiedzią na wymogi MSSF 7 muszą być spójne z przekazem zawartym w notach dotyczących założenia kontynuacji działalności w kontekście trwającej pandemii. W wielu przypadkach obecna sytuacja skutkuje wzrostem ryzyka płynności. Zmniejszenie wolumenu sprzedaży oraz zmaterializowanie się ryzyka kredytowego kontrahentów przekładają się na spadek otrzymywanych przepływów pieniężnych, dla którego nie obserwuje się analogicznego spadku zobowiązań finansowych, szczególnie w krótkim horyzoncie czasowym. Przy sporządzaniu sprawozdań za pierwsze półrocze 2020 roku należy pamiętać o wymaganych ujawnieniach jakościowych, w tym o celach, polityce, procesach i procedurach zarządzania ryzykiem płynności, szczególnie gdy uległy one zmianie w odpowiedzi na pandemię. Dodatkowo, konieczne jest sporządzenie tabeli z niedyskontowanymi przyszłymi przepływami pieniężnymi, przy czym warto zwrócić uwagę na stopień szczegółowości okresów tych przepływów. W obecnej sytuacji rynkowej, przedział przyszłych przepływów ustalony jako od 0 do 12 miesięcy może być niewystarczająco szczegółowy, aby czytelnik sprawozdania mógł zrozumieć, na jakie ryzyko płynności jednostka jest narażona i jak przekłada się to na założenie kontynuacji działalności. Należy także zwrócić uwagę na obowiązek wyceny ryzyka płynności, które jak każdy rodzaj ryzyka finansowego powinno zostać skwantyfikowane. Wycena ta może być wyrażona jako luka płynności czy też w postaci wskaźników płynności. Jeżeli jednostka decyduje się na pierwszą z metod, należy zapewnić, że poza przepływami wynikającymi ze zobowiązań finansowych konieczne jest porównanie ich do przepływów wynikających z aktywów finansowych. Dopiero porównanie tych dwóch wartości w poszczególnych przedziałach czasowych stanowi kwantyfikację ryzyka płynności.

Zdaniem eksperta:

Jednym z podstawowych założeń związanych ze sporządzeniem każdego sprawozdania finansowego jest przeprowadzana przez zarząd spółki ocena zasadności przyjęcia założenia kontynuowania działalności przez spółkę w niezmniejszonym istotnie zakresie w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W czasach znaczącej niepewności wywołanej pandemią, głębokie zaburzenia w prowadzeniu działalności, czy to wywołane ograniczeniami administracyjnymi, czy popytowymi czy zaburzenia łańcuchów dostaw, doprowadzają do nasilenia czynników mogących podawać w wątpliwość zasadność tego założenia. Prowadzi to do sytuacji, gdzie ocena kontynuacji działalności wydaje się wręcz kluczową informacją sprawozdania. Podzielenie się z odbiorcami sprawozdania wnioskami z analizy płynnościowej spółki – konieczne. Dobrze, jeśli ta analiza zakłada konkretne scenariusze zapewnienia płynności spółce, zarówno w ujęciu najbardziej prawdopodobnym, jak i wariancie bardziej pesymistycznym.

Monika Jakubczyk | Deloitte

Źródło: tekst opublikowano w "Akademia parkietu dla zaawansowanych inwestorów i emitentów", 10 czerwca 2020.

Czy ta strona była pomocna?