2020 legal department strategy Survey – czyli jak Dyrektorzy działów prawnych zarządzają swoimi działami w trakcie pandemii

Artykuł

2020 legal department strategy survey

Czyli jak dyrektorzy działów prawnych zarządzają swoimi zespołami w trakcie pandemii

Luty 2021

W lipcu i sierpniu 2020 roku, czyli dobre kilka miesięcy od wybuchu pandemii COVID-19, Deloitte przeprowadził badanie wśród dyrektorów działów prawnych, aby sprawdzić w jakim stopniu sytuacja pandemii wpłynęła na bieżącą pracę i strategię tych działów. Oprócz aktywnego wspierania działań zapewniających ciągłość biznesową w firmach oraz koncentrowaniu się na cyberbezpieczeństwie, działy prawne otrzymały dodatkowe zadania, powstałe na skutek pandemii, co w znaczącym stopniu wpłynęło na zwiększenie obciążenia ich pracą .

Kluczowe wnioski z badania dot. wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie działów prawnych

Wybuch pandemii wpłynął na przyspieszenie procesu wprowadzania zmian. W ocenie dyrektorów działów prawnych z jednej strony pojawiło się więcej dodatkowej pracy i zadań, ale z drugiej zespoły nie ustają w wysiłkach nad wytyczaniem przyszłego kierunku działań. W odpowiedzi na obecne okoliczności można zaobserwować zwiększenie inwestycji w technologie oraz częstsze korzystanie z usług prawnych świadczonych przez alternatywnych dostawców.

W badaniu przeprowadzonym wśród 131 dyrektorów działów prawnych, przyglądamy się ich przyszłym wyzwaniom, palącym kwestiom, z którymi przyszło zmierzyć się działom prawnym, ale także sukcesom, jakie udało się odnieść w reakcji na pandemię COVID-19.

Resilient leadership: Chief legal officers and COVID-19

How chief legal officers are leading during COVID-19

Raport dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się i pobierz raport

Reakcja: wprowadzanie zmian w trakcie zarządzania ciągłością działań

Mając na uwadze ogromny zasięg oraz dramatyczne konsekwencje COVID-19 na działalność biznesową i rynki, nie jest zaskoczeniem, że działy prawne są pochłonięte sprawami związanymi z pandemią, co potwierdza 71% przedstawicieli kadry zarządzającej.

Jak wskazują respondenci badania obecnie ich działy prawne są zaangażowane w kwestie prawne związane z COVID-19, które dotyczą:

pl-2020-legal-department-strategy-Survey_1x1_111.png (1000×301)

 

Ponadto, większość działów prawnych jest również mocno zaangażowana w sprawy związane z zapewnieniem ciągłości biznesowej oraz zagrożeniami cybernetycznymi: 55% organizacji borykających się z zakłóceniami w zakresie realizacji umów oraz łańcucha dostaw, zaczęło analizować negatywny wpływ pandemii na kontrakty, natomiast 81% firm, dla których cyberbezpieczeństwo jest jednym z trzech głównych priorytetów, opracowało plan radzenia sobie z prawnymi konsekwencjami cyberataków.

Podczas gdy priorytety działów prawnych uległy zmianie, wyzwania sprzed wybuchu pandemii pozostały bez zmian. Działy prawne wciąż są poddawane ciągłej presji zwiększania skuteczności działań, ograniczania kosztów oraz prowadzenia efektywniejszej współpracy z innymi obszarami biznesowymi. Jednoczenie wraz z pandemią oczekiwania kadry zarządzającej wzrosły jeszcze bardziej. Liderzy biznesowi zwracają się do dyrektorów działów prawnych oraz zespołów prawnych o udzielenie porad, w oparciu o posiadaną wiedzę, co pozwoli na obranie odpowiedniego kierunku w zakresie decyzji biznesowych i strategii.

Ożywienie: wzmocnienie pozycji działów prawnych

Działając pod presją czasu i w warunkach wielkiej niepewności, dyrektorzy działów prawnych podejmują działania starając się zniwelować wpływ pandemii, a działy prawne stoją przed wyzwaniem coraz większego obciążenia pracą. W rezultacie większość organizacji stara się na nowo opracować strategię działu prawnego, przyspieszyć realizację planów zakładających wprowadzenie nowych możliwości cyfrowych oraz dokonać ponownej oceny modeli operacyjnych. Przeważająca większość kadry zarządzającej, 78% respondentów, przyznaje, że większe obciążenie pracą w działach prawnych jest podyktowane pandemią COVID-19. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, 62% dyrektorów oczekuje zwiększenia inwestycji w cyfrowe rozwiązania prawne, pomimo wdrożenia działań oszczędnościowych. Firmy inwestują w technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), przetwarzanie języka naturalnego (NLP) czy zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych (RPA) oraz zmieniają swoje podejście do zarządzania cyklem życia umowy (CLM). Według respondentów, 63% firm wprowadza rozwiązania CLM, aby dokonać analizy kontraktów, których realizacja ucierpiała w wyniku COVID-19, a 89% tych firm przewiduje zwiększenie roli funkcji CLM. Ponad połowa ankietowanych oczekuje zacieśnienia współpracy z alternatywnymi dostawcami usług prawnych, bez względu na to, czy ich model sprzed pandemii uwzględniał tego rodzaju usługi czy też nie. Jednym słowem, przechodząc od fazy reakcji do fazy ożywienia, działy prawne w dalszym ciągu koncentrują się na inwestycjach technologicznych i wprowadzaniu zmian do modeli operacyjnych, co pomoże im iść naprzód oraz wyjść z pandemii o wiele silniejszymi.

Rozwój: przygotowując się na nową rzeczywistość

Pomimo istotnych wyzwań oraz poważnych obaw spowodowanych pandemią, obecna sytuacja niesie za sobą również pozytywy dla działów prawnych. Obecnie wiele organizacji w przyspieszonym tempie opracowuje plany przyszłości pracy w oparciu o rozwiązania cyfrowe, wyposażając działy prawne w narzędzia zwiększające skuteczność i produktywność, jak również zapewniające zespołom prawnym większą przestrzeń czasową na współpracę przy strategicznych projektach biznesowych z innymi działami i kierownictwem. Jest to spełnienie dawno złożonej obietnicy transformacji cyfrowej.

Spośród firm, które dokonały oceny cyberbezpieczeństwa w kontekście pracy z domu, 58% podkreśla pozytywny wpływ obecnie funkcjonującego modelu pracy. Spędzanie więcej czasu w domu przekłada się na bardziej otwarty dialog na temat znajdywania równowagi między pracą a życiem osobistym ogólnie sprzyja większej otwartości na prowadzenie rozmów dotyczących well-beingu oraz zdrowia psychicznego w środowisku prawniczym. Co więcej, wydaje się, że działy prawne stały się bardziej przychylne idei elastycznego czasu pracy niż miało to miejsce przed pandemią.

Idąc dalej, dyrektorzy ds. prawnych uważają, że strategia działów prawnych będzie bardziej ukierunkowana na podejście traktujące priorytetowo następujące kwestie: 


pl-2020-legal-department-strategy-Survey_1x1_12.png (3334×1668)

Ogólnie rzecz biorąc, większość działów prawnych postrzega aktywności w ramach fazy reakcji i ożywienia przez pryzmat działań, które nastąpią po pandemii, przygotowując grunt dla skuteczniejszych zespołów prawnych.

 

Pytania do rozważenia przez dyrektorów działów prawnych

W warunkach zwiększającej się presji, dodatkowo spotęgowanej pojawieniem się COVID-19, dyrektorzy działów prawnych podejmują działania obejmujące wdrażanie technologii i dostosowywanie modeli operacyjnych, przy jednoczesnym nawiązywaniu mocniejszej i głębszej współpracy z działami wewnętrznymi, jak i z dostawcami zewnętrznymi.

Poniżej znajdują się kluczowe pytania dotyczące krótko i długoterminowej strategii działów prawnych oraz powiązanych działań, na które warto odpowiedzieć.  

Perspektywa krótkoterminowa

Perspektywa długoterminowa

 • W jaki sposób radzimy sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą?
 • Czy posiadamy skuteczne procesy umożliwiające współpracę w środowisku wirtualnym?
 • Czy dysponujemy odpowiednią technologią zapewniającą ciągłą skuteczność i odpowiedni poziom świadczonych usług?
 • Jak dbamy o well-being poszczególnych pracowników i całych zespołów teraz i w dalszej perspektywie?
 • Czy potrzebujemy nowych lub innych umiejętności przywódczych?
 • Czy stwarzamy warunki do nawiązywania pozytywnych i owocnych relacji zespołowych w środowisku wirtualnym?

W jaki sposób w obecnej rzeczywistości pracy z domu oraz zdominowanego cyfrowo świata?

 • Skutecznie szkolimy początkujących prawników?
 • Przekazujemy wiedzę instytucjonalną?
 • Budujemy odporność?
 • Czy utrzymujemy kulturę przestrzegania zasad i zdobywamy zaufanie?

 

Informacje o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone między 28 lipca a 13 sierpnia 2020 roku. Jego celem było sprawdzenie, jakie działania działy prawne podejmują w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz jaki będzie ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie tych jednostek w przyszłości; w badaniu wzięło udział 131 respondentów, w tym dyrektorzy działów prawnych, dyrektorzy ds. zgodności i compliance.

Cztery główne obszary:

 • Ogólna reakcja firmy na pandemię
 • Inwestycje technologiczne i wpływ czynników takich jak cięcia budżetowe, zwiększone obciążenie pracą itp.
 • Zmiany dynamiki pracy oraz modeli zatrudnienia 
 • Główne wyzwania oraz priorytety prawne organizacji

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?