Deloitte Financial Advisory oraz Deloitte Legal

Artykuł

Deloitte Financial Advisory oraz Deloitte Legal doradzali w restrukturyzacji finansowania o wartości ponad 400 milionów złotych w ramach postępowania sanacyjnego Vistal Gdynia S.A.

Lipiec 2019

Zespoły finansowy i prawny Deloitte wspierały kontrolującego akcjonariusza Vistal Gdynia S.A. („Spółka”), Pana Ryszarda Matykę, w negocjacjach warunków układu sanacyjnego z bankami będącymi głównymi wierzycielami spółki, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. („Banki”).

Prace Deloitte rozpoczęły się w październiku 2018 r., gdy Spółka znajdowała się już w procesie sanacyjnym. Obejmowały m.in. wielostopniową i wielowariantową analizę możliwości zaspokojenia poszczególnych grup wierzycieli z gotówki generowanej przez Spółkę z działalności operacyjnej. Scenariusze restrukturyzacji musiały wziąć pod uwagę m.in. konieczność zapewnienia finansowania działalności operacyjnej Spółki, bardzo istotną ze względu na specyfikę biznesu budowlanego. Wypracowane scenariusze stanowiły podstawę do negocjacji z Bankami. Proces negocjacji był skomplikowany i długotrwały, m.in. ze względu na znaczne zróżnicowanie pozycji wierzycieli, jako że zaangażowane Banki finansowały Spółkę w formach bilateralnych kredytów zabezpieczonych i niezabezpieczonych oraz gwarancji, bez umowy międzywierzycielskiej, jak również ze względu na zróżnicowanie podejścia Banków do procesu restrukturyzacyjnego.

Kilkumiesięczny proces negocjacyjny został zakończony podpisaniem 5 lipca 2019 r. umowy restrukturyzacyjnej z Bankami. Wśród najbardziej wymagających kwestii było precyzyjne wkomponowanie konsensualnych uzgodnień pomiędzy Stronami w toczący się proces sanacyjny. Na mocy umowy restrukturyzacyjnej doszło m.in. do zobowiązania się przez Banki do wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, a także oddania głosów „za” układem w trakcie zgromadzenia wierzycieli, pod uzgodnionymi warunkami.

W następstwie zawartej umowy restrukturyzacyjnej, podczas zgromadzenia wierzycieli Spółki 10 lipca 2019 r. doszło do złożenia zaktualizowanych propozycji układowych oraz przyjęcia układu. Przegłosowane propozycje układowe zakładają podział wierzycieli na dziewięć grup, wyodrębnionych ze względu na szczegółowe kategorie interesów, a także przewidują zaspokojenie poprzez m.in. umorzenie części wierzytelności, rozłożenie spłaty wierzytelności, konwersję na akcje (dla części wierzycieli).Wartość zrestrukturyzowanych wierzytelności wynosi ponad 400 milionów złotych.

Przy wsparciu Deloitte, udało się przeprowadzić trudny proces negocjacji z bankami, który doprowadził do zawarcia porozumienia układowego i pozwoli, po uprawomocnieniu się układu, na kontynuację i rozwój działalności firmy

mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz (pośrednio) Vistal Gdynia SA

Negocjacje z Bankami oraz prace analityczne prowadzone byłby przez zespół Doradztwa Kapitałowego i Dłużnego Deloitte, kierowanego przez Michała Lubienieckiego (Partner), przy wsparciu Maćka Bałabanow (Manager). Pracą zespołu kancelarii Deloitte Legal kierowali Robert Pasternak, Partner współzarządzający kancelarią Deloitte Legal oraz Agnieszka Ziółek, Partner kierująca praktyką restrukturyzacyjną kancelarii, przy wsparciu Agaty Jost (Managing Associate) oraz Aleksandry Witowskiej (Senior Associate).

Czy ta strona była pomocna?