Raport: TRUSTED ECONOMY w nowej rzeczywistości

Artykuł

Raport: TRUSTED ECONOMY w nowej rzeczywistości

Ograniczanie ryzyka związanego z szybką cyfryzacją

Wrzesień 2020

Głównym celem Raportu przygotowanego we współpracy z Asseco Data Systems i Obserwatorium.biz jest odpowiedź na pytanie, w jakich obszarach oraz w jaki sposób odbyła się przyspieszona cyfryzacja przedsiębiorstw oraz administracji publicznej w okresie pandemii COVID-2019 od marca do września 2020 roku. Koncentrując się na doświadczeniach polskich chcieliśmy rozszerzyć to spojrzenie na inne kraje europejskie, dla których doświadczenie pierwszych miesięcy pandemii i jej konsekwencji było tak samo lub nawet jeszcze bardziej silne i trudne.

Raport: TRUSTED ECONOMY w nowej rzeczywistości

Drugim ważnym celem Raportu jest zastanowienie się na ile usługi zaufania oraz elektroniczna identyfikacja (eID) - rozwiązania, które powstały i rozwijały się specjalnie po to, aby stać się podstawowymi narzędziami cyfryzacji, sprawdziły się w tej sytuacji swoistej „próby”. Zależało nam na tym, aby szczególną uwagę zwrócić na aspekty prawne – aby móc zweryfikować, w jaki sposób legislacja była w stanie nadążyć za zmianami, które zadziały się w tempie niespotykanym do tej pory.

Na potrzeby raportu zrealizowano elektroniczne badania ankietowe wśród przedsiębiorców i firm deklarujących realizację projektów transformacji cyfrowej oraz badania ankietowe i wywiady bezpośrednie z kancelariami prawnymi państw europejskich. Dodatkowo zrealizowano badania desk research, w ramach których katalogowano zmiany produktowe dostawców usług B2C i B2B w zakresie rozwoju elektronicznych kanałów kontaktów i realizacji transakcji z klientem.

Premiera raportu miała miejsce w trakcie konferencji Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, która odbyła się w Warszawie 30 września 2020 r.

Raport: TRUSTED ECONOMY w nowej rzeczywistości

Kluczowe wnioski z raportu:

1. Pandemia COVID-19 przyspieszyła procesy cyfryzacji, większość przedsiębiorstw podjęło intensywne działania w tym zakresie przez ostatnie 6 miesięcy. Firmy skupiały się na umożliwianiu telepracy i przeniesienia procesów wewnętrznych do świata on-line, rzadziej realizowały projekty związane z digitalizacją obsługi i sprzedaży.

2. Europa potrzebuje interoperacyjnych rozwiązań w zakresie obiegu elektronicznych dokumentów – rozwiązaniem może tu być eDelivery, które sprawdziło się już na niektórych rynkach, a na innych jest planowane lub już wdrażane. W zakresie cyfrowej transformacji, ale aby je właściwie wdrożyć niezbędna jest komunikacja i partnerska współpraca sektora komercyjnego i regulatorów na poziomie europejskim i krajowym.

3. Przedsiębiorstwa wiedzą o podpisie elektronicznym i korzystają z niego głównie do czynności administracyjnych, ale mniej niż połowa z nich planuje wykorzystać je do planowanych, projektów cyfrowej transformacji. Usługi zaufania, aby stać się bardziej powszechnymi muszą był łatwiej integrowane z dotychczasowymi rozwiązaniami IT firm, uwzględniać ergonomię użytkownika oraz charakteryzować się takim modelem cenowym, który skokowo zwiększy dostępność ich zastosowań.

4. Wzrost popularności wideo-weryfikacji w sektorze komercyjnym oraz profilu zaufanego w administracji publicznej w Polsce wskazuje na ogromny popyt na usługi elektronicznej identyfikacji, który może być uzupełniony rozwiązaniami komercyjnymi.

5. Sama elektroniczna identyfikacja staje się kluczową usługą, która powinna mieć przejrzyste ramy funkcjonowania prawnego w administracji publicznej i świecie komercyjnym i być wdrożona w sposób w sposób wygodny oraz bezpieczny dla klientów końcowych w możliwie największej liczbie procesów online.

6. Pieczęci elektroniczne mają niewykorzystany i niedoceniony potencjał jako narzędzia, które są w stanie bardzo szybko sprawnie zaadresować potrzeby firm i konsumentów w zakresie bezpiecznej i potwierdzonej komunikacji elektronicznej między poszczególnymi aktorami życia gospodarczego i administracyjnego.

7. Usługi zaufania mają również potencjał wykorzystania w zupełnie nowych, rodzących się dopiero na naszych oczach nowych procesach biznesowych, związanych z rozwojem tzw. przemysłu 4.0. W tym przypadku rozwój usług zaufania wspierać będzie kluczowe procesy wielkiej skali np. skalowalność, wysoką dostępność, wydajność, rozliczalność lub anonimowość. Tu pojawią się nowe zastosowania usług zaufania i synergie z technologiami wspierającymi procesy przemysłowe tj. IoT, 5G, Blockchain. Rozerwanie światowych łańcuchów dostaw spowoduje konieczność walidacji transakcji pomiędzy poszczególnymi ekosystemami gospodarczymi.

Czy ta strona była pomocna?