Kolejne unijne sankcje – IX pakiet sankcyjny

Artykuł

Kolejne unijne sankcje – IX pakiet sankcyjny

Z dniem 16 grudnia 2022 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła kolejny pakiet sankcji wobec Rosji

Alert prawny | Doradztwo regulacyjne | 1/2023

Nowe środki ograniczające (LINK) polegają m.in. na:

1) zakazie eksportu silników do dronów;

2) kolejnych ograniczeniach w eksporcie towarów i technologii podwójnego zastosowania;

3) zakazie nowych inwestycji w rosyjskim sektorze górniczo-wydobywczym, z wyjątkiem działalności górniczej i wydobywczej obejmującej niektóre surowce krytyczne;

4) zakazie transakcji z Rosyjskim Bankiem Rozwoju Regionalnego, poprzez rozszerzenie wykazu rosyjskich podmiotów będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo, które objęte są zakazem transakcji;

5) zakazie świadczenia usług w zakresie badania rynku i badania opinii publicznej oraz usług w zakresie badań i analiz technicznych, a także usług reklamowych na rzecz rządu Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

6) zawieszeniu licencji na nadawanie kolejnym rosyjskim mediom;

7) objęciu sankcjami kolejnych 141 osób i 49 podmiotów.

 

Ponadto, informujemy, iż w decyzji (WPZiB) 2022/2478, co do zasady, między innymi:

1) zakazano obywatelom Unii zajmowania jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających wszystkich rosyjskich osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo, mających siedzibę w Rosji;

2) przedłużono okres zwolnienia z zakazu zawierania transakcji z niektórymi rosyjskimi podmiotami państwowymi, jeżeli taka transakcja jest absolutnie niezbędna do likwidacji spółki joint venture lub podobnego porozumienia prawnego;

3) wprowadzono tymczasowe odstępstwo od zakazów przywozu i wywozu zawartych w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014, aby ułatwić unijnym podmiotom szybkie wycofanie inwestycji z rosyjskiego rynku, przy czym odstępstwo to ma ograniczony zakres i tymczasowy charakter, a polega na umożliwieniu sprzedaży, dostawy lub przekazywania takich towarów lub ich przywozu do Unii do dnia 30 września 2023 r. i ma zastosowanie wyłącznie do tych towarów, które znajdowały się już fizycznie w Rosji w momencie wejścia w życie odpowiednich zakazów.

Chcemy również poinformować Państwa, że od dnia 5 grudnia br. do dnia 30 stycznia 2023 r. prowadzone są konsultacje projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji przestępstw związanych z naruszeniem unijnych środków ograniczających oraz kar za takie przestępstwa (LINK), której celem jest:

1) zbliżenie definicji przestępstw polegających na naruszeniu unijnych środków ograniczających;

2) zapewnienie skutecznych, odstraszających i proporcjonalnych rodzajów i poziomów kar za przestępstwa polegające na naruszeniu unijnych środków ograniczających;

3) wspieranie transgranicznych postępowań przygotowawczych i transgranicznego wnoszenia i popierania oskarżeń;

4) zwiększenie skuteczności operacyjnej krajowych łańcuchów egzekwowania prawa z myślą o ułatwieniu prowadzenia postępowań przygotowawczych, wnoszenia i popierania oskarżeń oraz nakładania sankcji.Chcesz być na bieżąco?
Zapraszamy też do śledzenia naszego .

Zapraszamy do kontaktu!

Czy ta strona była pomocna?