Wzrost cen energii

Analizy

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o dofinansowanie w związku ze wzrostem cen energii

Alert prawny 19/2020

30 czerwca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń o wypłatę dofinansowania de minimis z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. Czerwiec to więc „ostatni dzwonek” na weryfikację możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz złożenie dokumentów. Warto się pospieszyć, bo maksymalna kwota dofinansowania to aż 200 tysięcy euro. Środki z dofinansowania mogą istotnym zastrzykiem gotówki w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19, szczególnie że zasadniczo mechanizm ten może być łączony z mechanizmami pomocowymi przewidzianymi w tzw. Tarczy Anty-kryzysowej.

Wzrost cen energii w 2018 r.

Pod koniec 2018 r. na rynku energii elektrycznej doszło do znacznych wzrostów cen, spowodowanych m.in. wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Z tego powodu w Polsce uchwalono tzw. „ustawę prądową”, która ustanowiła mechanizmy mające przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym podwyżek cen. Ustawa prądowa miała na celu wspomożenie odbiorców energii jedynie w zakresie wzrostów cen prądu występujących w 2019 r.

Mechanizmy ochronne ustawy prądowej dla przedsiębiorców podzielić można w zależności od okresu 2019 r., do którego się odnoszą. W zakresie I połowy 2019 r. ustawa zobowiązała sprzedawców energii do ustalenia cen na poziomie z roku poprzedniego (tzw. „zamrożenie cen”). Jeżeli zaś chodzi o II połowę 2019 r., to ustawodawca przewidział mechanizm wypłaty dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii.

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom, dla których ceny energii wzrosły w II połowie 2019 r. względem cen obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018 r. Nie wszystkie podmioty są jednak do niego uprawnione – o środki ubiegać się mogą jedynie średni i duzi przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności gospodarczej w sektorach lub podsektorach energochłonnych.

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania wynosi 15 zł za każdą MWh energii zakupionej i zużytej przez odbiorcę. Dofinansowanie jest pomocą de minimis i w związku z tym podlega ogólnemu limitowi pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo. Maksymalnie z tytułu dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii uzyskać można 200 tysięcy euro.

Co do zasady pomoc publiczna uzyskana w związku z wystąpieniem COVID-19 (np. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy) nie jest przeszkodą do uzyskania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii.

Wniosek

Choć wniosek o dofinansowanie nie jest skomplikowany, to jego złożenie powinno być poprzedzone dokładnym zbadaniem stanu faktycznego przedsiębiorstwa ubiegającego się o wypłatę środków. Analizą powinny być objęte przede wszystkim kwestie przysługującego przedsiębiorstwu limitu pomocy de minimis oraz wielkości przedsiębiorstwa. Istotne jest również przebadanie wszystkich relewantnych faktur pod kątem faktycznego wzrostu cen energii.

COVID-19 Nawigator prawny

Dowiedz się więcej

Warto zaznaczyć, iż limit pomocy de minimis w praktyce rozkłada się na całą grupę kapitałową, tak więc szczególnie istotne jest należyte zbadanie powiązań pomiędzy spółkami wchodzącymi w jej skład.

Michał Mikołajczyk, Aplikant radcowski, Associate


W kwestii oceny wielkości przedsiębiorstwa wnioskowanie o pomoc de minimis z tytułu wzrostu cen energii rządzi się podobnymi zasadami do tych, które wytyczone zostały w unijnym prawie pomocy publicznej, z pewnymi jednak modyfikacjami. Podkreślić należy, iż ocena wielkości przedsiębiorstwa jest kluczowa z perspektywy złożenia wniosku. Uprawnionymi do wypłaty środków są bowiem tylko średni i duzi przedsiębiorcy.

Złożenie wniosku bez uprzedniego zbadania wszelkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych wiązać się może z istotnymi ryzykami dla wnioskodawcy. Do wniosku dołączane jest bowiem oświadczenie potwierdzające okoliczności związane ze składanym wnioskiem, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Nieprawidłowości we wniosku mogą również powodować konieczność zwrotu uzyskanej pomocy. Z tego względu niezwykle ważne jest, by złożenie wniosku poprzedzała drobiazgowa analiza prawna.

Jakub Łabuz, Radca prawny, Senior Managing Associate

Czy ta strona była pomocna?