Zwrot akcyzy od prądu za 2019 r. dla podmiotów energochłonnych

Analizy

Zwrot akcyzy od prądu za 2019 r. dla podmiotów energochłonnych

Można już składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy – tym razem niektóre pozycje z wniosku trzeba policzyć inaczej

Ekspres akcyzowy 7/2020 | 13 maja 2020 r.

Zakład energochłonny, którego rok podatkowy zakończył się w 2019 r. i którego sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone przez biegłego rewidenta, może już dzisiaj ubiegać się o zwrot części zapłaconego podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej w poprzednim roku podatkowym. W tym roku kwotę częściowego zwrotu policzymy jednak trochę inaczej niż w latach poprzednich.

Kto może wnioskować o zwrot akcyzy od prądu?

Zakłady energochłonne mogą ubiegać się o zwrot części zapłaconej akcyzy od wykorzystywanej w 2019 r. energii elektrycznej. O zwrot mogą wnioskować podmioty, u których udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek o zwrot akcyzy, wynosi ponad 3%.

Ponadto, przedsiębiorca musi spełnić szereg innych warunków, tj.:

  • musi wykonywać jeden z rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym – w ustawie zawarto bowiem katalog PKD, które kwalifikują do ubiegania się o zwrot (m.in. wydobycie węgla kamiennego, skał wapiennych, gipsu, kredy, minerałów, soli, górnictwo, produkcja soków z owoców i warzyw, napojów fermentowanych, papieru, barwników, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, czy też przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, podmioty przemysłu chemicznego, metalurgicznego, odlewniczego oraz hutniczego i odzysku z surowców segregowanych),
  • musi prowadzić księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • powinien być nie mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, za którą uznaje się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do wykonywania określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Dodatkowo, energia elektryczna, której dotyczy wniosek o zwrot, nie może korzystać ze zwolnień przewidzianych dla procesów metalurgicznych, elektrolitycznych, mineralogicznych i redukcji chemicznej.

 

Jak obliczyć kwotę zwrotu w tym roku?

Kwota zwrotu przysługującego z tytułu akcyzy zapłaconej w cenie energii w 2019 r. będzie kalkulowana inaczej niż w poprzednich latach. Jest to konsekwencja wprowadzenia pod koniec 2018 r. ustawy z dnia 28 grudnia o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw, której regulacje miały zapobiec rosnącym wówczas cenom energii.

Przypomnijmy – tą ustawą obniżono stawkę akcyzy na energię elektryczną z 20 zł na 5 zł za megawatogodzinę. Niemniej, przepis art. 31d ust. 3 ustawy akcyzowej, który zawiera wzór do wyliczenia kwoty zwrotu, pozostał niezmieniony i wciąż referuje do wyższej stawki akcyzy. Tym samym należy zwrócić uwagę, aby wnioskowana kwota zwrotu nie przekroczyła wartości akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny w trakcie roku podatkowego, za który składany jest wniosek. Należy także pamiętać, że podmioty, które otrzymały rekompensaty za wzrost cen energii lub skorzystały z innej formy dofinansowania ze strony państwa, powinny uwzględnić te kwoty przy kalkulacji „kosztów wykorzystanej energii elektrycznej” dla celów obliczenia współczynnika energochłonności.

Poza tym, w ostatnim czasie pojawiło się kilka rozstrzygnięć NSA w sprawie wliczania różnych pozycji do kosztów energii elektrycznej jak na przykład kosztu przesyłu czy świadectw pochodzenia, które mogą mieć wpływ na wysokość wskaźnika energochłonności. Warto rozważyć to stanowisko przy składaniu wniosków za ten rok.

 

Co dalej?

Przedsiębiorcy mają czas na wystąpienie z wnioskiem o zwrot do 31 grudnia 2020 r. Mając jednak na uwadze fakt, że wiele podmiotów już dzisiaj posiada zatwierdzone przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za poprzedni rok finansowy, zalecamy wystąpienie z wnioskiem już teraz. Zwrot akcyzy poprawi z pewnością finansową płynność wielu podmiotów, których sytuacja związana z epidemią COVID-19, jest ciężka.  Te podmioty, które w latach poprzednich nie przekraczały progu energochłonności na poziomie 3% powinny sprawdzić jak ten wskaźnik kształtuje się na danych za 2019 r.

Warto pamiętać również, że zakład energochłonny zgodnie z definicją ustawową może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji wartość wskaźnika energochłonności można sprawdzić np. dla wybranego zakładu produkcyjnego należącego do danego przedsiębiorstwa.

Webcast: Możliwości zwiększenia efektywności w zakresie cła i akcyzy w czasie pandemii COVID-19

Nagranie spotkania (15 kwietnia 2020)

Zobacz nagranie
Czy ta strona była pomocna?