Niezłożenie informacji o posiadanych preparatach smarowych nie musi generować negatywnych konsekwencji

Analizy

Niezłożenie informacji o posiadanych preparatach smarowych nie musi generować negatywnych konsekwencji

Pozytywna interpretacja DKIS z 14 kwietnia 2020 r.

Ekspres akcyzowy 6/2020 | 30 kwietnia 2020 r.

Niedawno wydana interpretacja indywidualna o sygnaturze 0111-KDIB3-3.4013.4.2020.1.MK potwierdza, że nie wszystkie podmioty, które na dzień 31 października 2019 r. były w posiadaniu preparatów smarowych z pozycji CN 3403, były zobowiązane do złożenia informacji o ich ilości do 10 listopada 2019 r.

Przekazywanie informacji o Preparatach Smarowych było obowiązkowe?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520, dalej: „Pakiet Paliwowy 2.0”) od 1 listopada 2019 r. wprowadziła opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403 (dalej: „Preparaty Smarowe”) stawką 1180 zł/ 1000 litrów. Wcześniej, Preparaty Smarowe w przypadku ich przeznaczenia do celów innych niż napędowe lub opałowe były bezwarunkowo objęte zerową stawką akcyzy.

Regulacje Pakietu Paliwowego 2.0 wskazują, że warunkiem zastosowania po 31 października 2019 r. zerowej stawki akcyzy do Preparatów Smarowych:

  • w stosunku do których obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, powstał przed dniem 1 listopada 2019 r. oraz
  • które przed 1 listopada 2019 r. nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej,

było przekazanie do 10 listopada 2019 r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez podmioty, które posiadały te wyroby, informacji o tych wyrobach (dalej: „Informacja”).

W praktyce, organy podatkowe dokonując wykładni tego przepisu, niejednokrotnie stawały na stanowisku, że do złożenia Informacji zobligowany był każdy podmiot, który na koniec dnia 31 października 2019 r. posiadał w swoich magazynach Preparaty Smarowe, w zasadzie niezależnie od tego, w jaki sposób wszedł w ich posiadanie – tj. niezależnie od tego, czy sam je wyprodukował, nabył w drodze importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, czy też w ramach transakcji krajowej. W rezultacie, wiele podmiotów, które obawiały się negatywnych konsekwencji wynikających z niezłożenia Informacji, zadeklarowało w nich wszelkie posiadane Preparaty Smarowe.

Z wnioskiem o wydanie opisywanej interpretacji indywidualnej wystąpił podmiot, który zajmuje się obrotem Preparatów Smarowych, które zostały nabyte w kraju od ich producentów, a ich odbiorcami są podmioty krajowe. Wnioskodawca nie przekazał naczelnikowi urzędu skarbowego Informacji o posiadanych Preparatach Smarowych, więc jego wątpliwości dotyczyły tego, czy w efekcie powinien opodatkować posiadane na dzień 31 października 2019 r. Preparaty Smarowe stawką akcyzy 1180 zł/ 1000 litrów. W wydanej interpretacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą co do tego, że nie będzie on miał takiego obowiązku.

Co to oznacza?

Jak wskazał organ w uzasadnieniu interpretacji, ustawodawca objął obowiązkiem złożenia Informacji jedynie Preparaty Smarowe, które przed listopadem 2019 r. nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej. W związku z tym, obowiązek ten był skierowany m.in. do krajowych producentów Preparatów Smarowych, którzy byli w ich posiadaniu i które jednocześnie nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej, a nie do każdego podmiotu, który posiadał Preparaty Smarowe. Organ stwierdził ponadto wprost, że art. 19 Pakietu Paliwowego 2.0, a więc obowiązek złożenia Informacji, nie miał zastosowania do podmiotów, które prowadzą działalność polegającą wyłącznie na kupnie w kraju a następnie odsprzedaży Preparatów Smarowych.

Wnioski z wydanej interpretacji

Opisywana interpretacja jasno wskazuje, że dokonanie po 1 listopada 2019 r. sprzedaży do polskich kontrahentów Preparatów Smarowych, nabytych uprzednio także na terytorium kraju, nie skutkuje koniecznością ich opodatkowania stawką 1180 zł/ 1000 litrów. Powyższe stanowisko wskazuje na pozytywne podejście organów wobec wszystkich tych podmiotów, które na dzień 31 października 2019 r. posiadały nabyte w kraju Preparaty Smarowe, ale nie złożyły Informacji. Niestety, powyższa interpretacja nie odnosi się do sytuacji podmiotów nabywających Preparaty Smarowe z zagranicy. W takim przypadku podmioty ciągle mogą mieć wątpliwości czy miały taki obowiązek.

Webcast: Możliwości zwiększenia efektywności w zakresie cła i akcyzy w czasie pandemii COVID-19

Nagranie z 15 kwietnia 2020 r.

Obejrzyj nagranie

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?