Produkcja preparatów biobójczych a podatek akcyzowy

Analizy

Produkcja preparatów biobójczych a podatek akcyzowy

Obowiązki i ograniczenia akcyzowe dotyczące produkcji preparatów odkażających i biobójczych na bazie alkoholu etylowego

Ekspres akcyzowy 4/2020 | 3 kwietnia 2020 r.

W czasach, gdy praktycznie cały świat zmaga się z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Cov-2 znacząco zwiększyło się zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne. Jak obserwujemy, spora grupa przedsiębiorstw rozważa obecnie rozpoczęcie produkcji płynów biobójczych, niektóre wyłącznie na potrzeby wewnętrzne dla zapewnienia środków ochrony swoim pracownikom, a inne jako nowy produkt w swojej ofercie. Podstawowym składnikiem takich wyrobów zazwyczaj jest alkohol etylowy, który jest wyrobem akcyzowym. Jego wykorzystanie wiąże się z szeregiem wymogów i obowiązków wynikających z regulacji dotyczących podatku akcyzowego, o których przedsiębiorcy często nie wiedzą.

Wykorzystanie alkoholu do produkcji środków biobójczych

Alkohol etylowy co do zasady podlega opodatkowaniu praktycznie najwyższą stawką akcyzy wynoszącą 6 275 zł za każdy hektolitr czystego, 100% alkoholu. Niemniej, przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 864 z zm., dalej: „Ustawa Akcyzowa”) przewidują możliwość zwolnienia z opodatkowania alkoholu etylowego m.in. w przypadku jego skażenia oraz wykorzystania go do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Przepisy akcyzowe rozróżniają dwie możliwości skażenia alkoholu: całkowite oraz  częściowe, które są wprost wskazane w przepisach europejskich oraz krajowych. Niezależnie od dotychczas obowiązujących zwolnień z opodatkowania akcyzą, w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym, Ministerstwo Finansów czasowo wprowadziło dodatkową metodę pozwalającą na częściowe skażanie etanolu alkoholem benzylowym, w przypadku jego zużycia do produkcji preparatów biobójczych. Jednakże, należy pamiętać, że zużycie alkoholu z zastosowaniem powyższych zwolnień może wymagać spełnienia wielu obowiązków wynikających z przepisów Ustawy Akcyzowej, ale nie tylko.

Webcast: Możliwości zwiększenia efektywności w zakresie cła i akcyzy w czasie pandemii COVID-19

Seminarium on-line:
15 kwietnia 2020 r.,
godz. 10.00-11:00

Zarejestruj się

Jakie obowiązki należy wypełnić?

Przepisy Ustawy Akcyzowej określają szereg wymogów związanych z nabyciem oraz zużyciem alkoholu etylowego, których zakres zależy od:

  • stosowanego rodzaju skażenia (całkowite lub częściowe) oraz
  • sposobu nabycia alkoholu (w kraju lub z zagranicy).
     

Na przykład, w większości przypadków należy dokonać odpowiedniej rejestracji dla celów podatku akcyzowego. Niezależnie, mogą wystąpić również inne obowiązki takie jak prowadzenie specjalnej ewidencji, dokonanie zgłoszenia o planowanym nabyciu, pozyskania normy zużycia, czy też dopełnienie wymogów związanych z kontrolą celno-skarbową niektórych wyrobów akcyzowych i miejscem ich zużycia.

Co dalej?

Podmioty, które zamierzają rozpocząć produkcję środków dezynfekcyjnych na bazie etanolu na cele handlowe, darowizny czy nawet na potrzeby własne, powinny dokładnie przeanalizować jakich warunków powinny dopełnić, aby w przyszłości nie ponieść ewentualnych negatywnych konsekwencji braku ich przestrzegania.

Zwracamy jednak uwagę, że wymagania prawne dotyczące preparatów odkażających i biobójczych nie kończą się na akcyzie. Należy rozważyć również inne obowiązki, jak na przykład te związane z:

  • odpowiednią rejestracją w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych oraz Preparatów Biobójczych,
  • prawem energetycznym,
  • monitorowaniem przewozu takich wyrobów w systemie SENT.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?