Tarcza antykryzysowa: Propozycje rządu w zakresie akcyzy związane z COVID-19

Analizy

Tarcza antykryzysowa: Propozycje rządu w zakresie akcyzy związane z COVID-19

Uproszczenia w zakresie akcyzy oraz systemu monitorowania przewozu towarów (SENT).

Ekspres akcyzowy 3/2020 | 24 marca 2020 r.

Zgodnie z projektem z dnia 21 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”), planowane jest przedłużenie możliwości stosowania dotychczasowych przepisów dla nabyć i przemieszczeń olejów opałowych oraz wprowadzenie możliwości odstąpienia przez organy od obecności oraz dokonania czynności związanych z wyrobami akcyzowymi.

Tarcza antykryzysowa a akcyza

Rząd planuje wprowadzenie już kolejnej ustawy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pierwszą z planowanych zmian w zakresie akcyzy jest przedłużenie obowiązującego na mocy regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. 2019, poz. 1556), okresu, w którym istnieje możliwość dokonywania obrotu paliwami opałowymi na dotychczasowych zasadach (tj. obowiązujących przed 1 września 2019 r.). Zgodnie z Projektem, okres ma ten ma zostać wydłużony o kolejnych 5 miesięcy do 31 sierpnia tego roku.

Kolejnym ułatwieniem, jest wprowadzenie możliwości odstąpienia przez właściwe organy podatkowe od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej oraz dokonania przez niego czynności kontrolnych.

Niezależnie od postanowień Projektu, należy pamiętać, że już obowiązujące przepisy pozwalają na odroczenie przez organ podatkowy m.in. terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, w przypadku gdy uzasadnia to ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli uda się przeprowadzić proces legislacyjny przed końcem marca, oznaczałoby to, że podmioty, które zużywają lub obracają olejami opałowymi korzystającymi z obniżonej stawki akcyzy, miałyby dodatkowe 5 miesięcy na przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów w tym zakresie, tj. dokonania rejestracji uproszczonej dla celów akcyzy jako zużywający lub pośredniczący podmiot olejowy oraz zapewnienia możliwości potwierdzania obrotu lub ich odbioru w systemie SENT. Niemniej, należy zwrócić uwagę, że obecnie przepisy pozwalają na stosowanie „dotychczasowych zasad” jedynie do końca marca, a więc jeszcze przez tydzień. W przypadku gdyby nie udało się uchwalić przepisów Projektu przed końcem miesiąca, oznaczałoby to, że nowe zasady będą obowiązkowe już z dniem 1 kwietnia.

W zakresie kolejnego proponowanego przepisu, należy podkreślić że dotyczy on możliwości odstąpienia przez organy od ich czynności, natomiast podatnicy normalnie tak jak do tej pory nadal są i będą zobowiązania do informowania o odpowiednich zdarzeniach.

Podatnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na sytuację związaną z COVID-19 i nie są w stanie regulować sowich zobowiązań podatkowych, mogą rozważyć wystąpienie z wnioskiem do właściwych organów podatkowych o odroczenie terminu zapłaty podatku (w tym akcyzy). Należy jednak pamiętać, że organ nie ma obowiązku uwzględnienia takiej prośby, dlatego we wniosku trzeba zadbać o wyczerpujące uzasadnienie i dokładne udokumentowanie zaistniałych okoliczności.

Zwracamy również uwagę, że obserwujemy znaczne zmniejszenie fizycznej dostępności organów podatkowych, które kontaktują się obecnie z podatnikami głównie za pomocą rozmów telefonicznych, wymiany wiadomości email lub tradycyjnej poczty.

- Mateusz Jopek, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

 

Często przed urzędami można spotkać również wystawione specjalne skrzynki, do których należy wrzucać przyniesione pisma i wnioski (nie ma możliwości uzyskania pieczęci potwierdzającej złożenie dokumentów).

Taki ograniczony kontakt osobisty może skutkować opóźnieniami w rozpatrywaniu spraw podatników, które do tej pory w praktyce wymagały bezpośredniego kontaktu z urzędnikami, np. w zakresie znaków akcyzy czy saldowania zabezpieczenia związanego z WNT wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Jakie kroki należy podjąć?

W związku z wczesnym etapem legislacyjnym Projektu oraz brakiem zaplanowanego posiedzenia Senatu przed końcem marca, obecnie możemy tylko monitorować przebieg prac nad nowymi przepisami oraz odpowiednio reagować na bieżące wydarzenia i potrzeby. Prawdopodobnie te przepisy będą obowiązywały, niemniej może zdarzyć się sytuacja, że wejdą w życie już po 1 kwietnia 2020 r. Dlatego też, w przypadku chęci lub konieczności nabycia paliw opałowych po 1 kwietnia, należy dobrze sprawdzić wszystkie związane z tym aktualne obowiązki.

W przypadku konieczności załatwienia z organami podatkowymi sprawy, która do tej pory wiązała się z osobistym kontaktem z urzędnikami, powinno się skontaktować wcześniej z odpowiednią osobą z administracji w celu ustalenia możliwego schematu postępowania w dzisiejszych okolicznościach.

Mając na względzie trudną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, w przypadku kryzysowej sytuacji finansowej, należy rozważyć możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie zapłaty podatku lub już powstałych zaległości.

- Anna Wibig, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?