Tarcza antykryzysowa: pakiet osłonowy dla przedsiębiorców (projekt ustawy)

Analizy

Tarcza antykryzysowa: pakiet osłonowy dla przedsiębiorców (projekt ustawy)

Alert Podatkowy – wydanie specjalne | 23 marca 2020 r.

W ostatnich dniach do konsultacji przesłany został projekt ustawy, w którym przybliżone zostały kolejne szczegóły dotyczące rządowego pakietu osłonowego („tarcza antykryzysowa”) w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Jak wskazywaliśmy wcześniej, zaprezentowany pakiet osłonowy ma obejmować 5 kluczowych filarów, a jego wartość ma wynieść ok. 212 mld złotych. Przedsiębiorcy przede wszystkim oczekiwali na przedstawienie szczegółów rozwiązań w ramach dwóch pierwszych filarów, które obejmować miały wsparcie miejsc pracy oraz bezpośrednią pomoc finansową dla przedsiębiorstw, ale także ułatwienia w zakresie realizacji określonych obowiązków sprawozdawczych czy rozliczeniowych (zeznania podatkowe, wpłaty zaliczek na podatek, itp.).

Na ten moment zaproponowane rozwiązania w niewielkim stopniu odnoszą się do dużych przedsiębiorców, zaś ułatwienia w zakresie wielu obowiązków sprawozdawczych pozostawione zostały w gestii właściwych ministrów (delegacja ustawowa do wydania odpowiednich rozporządzeń).

Warto w tym miejscu podkreślić, iż zaproponowane rozwiązania i ich efekt finansowy stanowią w większości pomoc de minimis. Zasady jej udzielania reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., zgodnie z którym maksymalna kwota pomocy, którą może otrzymać jeden podmiot gospodarczy (samodzielne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa powiązane z terenu Polski) w okresie 3 lat, wynosi 200 tys. EUR brutto (100 tys. EUR brutto dla firm z sektora drogowego transportu towarów). Dla wyliczenia dostępnego do wykorzystania limitu pomocy należy wziąć pod uwagę wsparcie przyznane w tej formie w trwającym roku podatkowym i dwóch poprzednich latach.

Wskazane rozwiązania (w szczególności wartość pomocy) oraz ograniczenie możliwości skorzystania z instrumentów pomocowych przez dużych przedsiębiorców, zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników, nie stanowią jeszcze na ten moment odpowiedzi na oczekiwania wielu przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Stąd, warto przypomnieć, iż Komisja Europejska wydała regulacje pozwalające na udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej na pokrycie strat wywołanych sytuacją nadzwyczajną czy wsparcie płynności.

Będziemy Państwa informować, m.in. o rozwiązaniach związanych z wykorzystaniem środków europejskich niewykorzystanych w 2019 r., które będą mogły zostać skierowane na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii w ramach Programów Operacyjnych oraz o sposobie wydatkowania ewentualnych oszczędności środków krajowych, wynikających z dopuszczalnego zwiększenia udziału środków europejskich w wartości dotacji.

Poniżej przedstawiamy skrótowo wybrane, najważniejsze elementy rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy:

Rozwiązania dotyczące terminu płatności podatku

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.
 • Rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa w przypadku złożenia wniosku w trakcie obowiązywania stanu epidemicznego i 30 dni po jego odwołaniu, jak również z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 roku (art. 15z i 15y).
 • Możliwość wprowadzenia przez radę gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa, jak również odroczenia płatności rat podatku przez wójtów za kwiecień-czerwiec 2020 roku (nie później niż do końca miesiąca września).

Dofinansowania na rzecz przedsiębiorców

 • Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników (osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług) objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie wypłacane jest przez 3 miesiące od podpisania umowy, a przyznanie wsparcia możliwe będzie do wyczerpania środków.

- Wynagrodzenie w okresie przestoju ekonomicznego obniżone może być maksymalnie o 50%, jednak nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Dofinansowanie wynosi do 50% minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku spadku obrotów (spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w wysokości i na zasadach określonych w ustawie), przedsiębiorca może ograniczyć wymiar czasu pracy pracowników o 20% (do nie mniej niż 0,5 etatu, przy zachowaniu minimalnego wynagrodzenia) i uzyskać dofinansowanie połowy wynagrodzeniawypłacanego pracownikom przy obniżonym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku o wsparcie.

 • Starosta powiatu, w którym zarejestrowany jest przedsiębiorca, może dofinansować część kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, u których nastąpił spadek obrotów w wyniku pandemii COVID-19. Dofinansowanie może być udzielone na okres 6 miesięcy (mikro i mali przedsiębiorcy) i 3 miesięcy (średni przedsiębiorcy) w wysokości stanowiącej iloczyn:

- liczby pracowników i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%,

- liczby pracowników i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%,

- liczby pracowników i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%,

jednak nie więcej niż faktycznie wynagrodzenie faktycznie wypłacone.

Jak wskazaliśmy wcześniej, opisane powyżej instrumenty stanowią pomoc de minimis.

Rozliczenia podatkowe

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.  Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., przy czym nie więcej niż 5 milionów złotych. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby/spółki, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Podobnie jak wyżej, przesłanka wymagana do skorzystania ze wskazanej preferencji to 50% spadek przychów w porównaniu do miesiąca roku poprzedniego.
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Prawo do skorzystania z tej preferencji ograniczone zostało do podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się przynajmniej o 50%. Ewentualnie do osób, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii.
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec-grudzień 2020 r. będą mogli jednak wyłącznie „mali podatnicy”.
 • Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla określonych kategorii podmiotów.
 • Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych udzielanych pożyczek w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej pożyczkobiorcy w efekcie zaistniałej pandemii.
 • Przesunięcie wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.

Obowiązki sprawozdawcze

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT (JPK V7M, zwany również VDEK) z deklaracją dla dużych przedsiębiorców
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 • Ceny transferowe: do 30 września 2020 r. przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) (art. 11t ust. 1 UPDOP), w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. UWAGA: nie wydłużono terminów ustawowych dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się przed 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. (ani na złożenie CIT-TP, ani na sporządzenie dokumentacji podatkowej).
 •  Zawieszenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych, innych niż schematy transgraniczne, w okresie od 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Termin na wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydłużony o dodatkowe 3 lub nawet 6 miesięcy.
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza „białej listy” do 14 dni.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?