COVID 19 – Zarządzanie podatkami w dobie pandemii

Artykuł

Zarządzanie podatkami w dobie pandemii

Jak zabezpieczyć biznes zagrożony koronawirusem SARS-CoV-2?

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Dla wielu przedsiębiorstw rozwój zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2  sprawił, że zarządzanie kryzysowe stało się codziennością. W takich okolicznościach terminowe regulowanie należności podatkowych i dostosowanie planowania podatkowego do aktualnej sytuacji może okazać się nie lada wyzwaniem, tym bardziej, gdy obecnie głównym celem kadry menedżerskiej jest utrzymanie płynności operacyjnej i finansowej.

Kluczowe dla uniknięcia utraty płynności finansowej i utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku mogą okazać się:

 • prawidłowo i terminowo złożone zeznania podatkowe (w tym VAT i CIT), 
 • adekwatne do okoliczności zarządzenie kwestiami związanymi z prawem pracy, 
 • właściwe rozliczenie straty spowodowanej kryzysem, 
 • oraz umiejętne wykorzystanie oferowanych instrumentów wsparcia w ramach pakietu antykryzysowego.

W ramach zespołu podatkowego i prawnego Deloitte, przygotowaliśmy dla Państwa zestaw rozwiązań pomocnych w zarządzeniu aktualną sytuacją kryzysową, które oferujemy również w trybie zdalnym.

Pakiet „Asysta podatkowa”

Bezpieczne rozliczenia podatkowe w dobie kryzysu

Pakiet wsparcia mający na celu zapewnienie ciągłości wykonania niezbędnych obowiązków podatkowych oraz wykonanie działań łagodzących skutki kryzysu.

1. Oferujemy wsparcie w zakresie podjęcia działań, które pozwolą złagodzić negatywne konsekwencje kryzysu epidemiologicznego, m.in. poprzez:

 • Opracowanie strategii postępowania na wypadek niemożności przygotowania i złożenia deklaracji w terminie;
 • Wsparcie w ramach postępowań związanych z nieterminowością lub nieprawidłowością złożonych deklaracji/plików JPK;
 • Wsparcie przy przygotowaniu / analizie składanych plików JPK_V7M pod kątem jakości raportowanych danych
 • Wsparcie w uzyskaniu przyspieszonych zwrotów VAT;
 • Wsparcie w odroczeniu płatności CIT za 2020 r. w związku z trudnościami, wywołanymi przez COVID-19;
 • Wsparcie w rozłożeniu na raty płatności podatku CIT za 2020 r. w związku z trudnościami, wywołanymi przez COVID-19;
 • Planowanie podatkowe związane z przestojami w działalności;
 • Wsparcie w przypadku pozyskania „awaryjnego” finansowania;
 • Wsparcie w zmniejszeniu zaliczek na podatek dochodowy, uiszczanych w trakcie 2021 r.; 
 • Podjęcie negocjacji z gminami ws. obniżenia/odroczenia podatku od nieruchomości w związku z trudnościami, wywołanymi przez COVID-19;
 • Podjęcie negocjacji ws. redukcji warunków zapisanych w zezwoleniach SSE/DoW (redukcja obowiązkowych poziomów zatrudnienia, wydłużenie terminów, zmniejszenie wartości nakładów inwestycyjnych, deklarowanych pierwotnie) w związku z trudnościami, wywołanymi przez COVID-19;
 • Analizę możliwości rozłożenia na raty istniejących zaległości podatkowych w związku z trudnościami, wywołanymi przez COVID-19.

 

2. Oferujemy Klientom wsparcie w zakresie terminowego i należytego wykonania wybranych obowiązków podatkowych:

W zakresie VAT: 

 • Przygotowanie deklaracji na podstawie danych dostarczonych przez Klientów;
 • Złożenie deklaracji i/lub pliku JPK na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • Weryfikacja deklaracji i/lub pliku JPK, przygotowanych przez Klientów na podstawie dostarczonych informacji źródłowych;
 • Weryfikacja transakcji pod kątem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i ewentualnej odpowiedzialności solidarnej;
 • Pomoc w ramach wszelkiej korespondencji z organami skarbowymi w związku z toczącymi się z udziałem Klientów postępowaniami (odpowiedzi na wezwania, zażalenia, odwołania, skargi, itp.);
 • Pomoc w przygotowaniu do rozliczenia określonych transakcji dla potrzeb VAT (zapisy umowne, fakturowanie, weryfikacja faktur zakupowych z perspektywy VAT, oświadczenia wynikające z przepisów w zakresie VAT, itp.); 
 • Pomoc w kontaktach z organami celnymi (np. w zakresie terminowego rozliczania procedur celnych, zarządzenie sytuacjami, gdzie nie dochowano procedur celnych, itp.);
 • Weryfikacja kontrahentów pod kątem tzw. białej listy;
 • Analiza konsekwencji VAT nowych (awaryjnych) łańcuchów dostaw;
 • Analiza pod kątem konsekwencji VAT dotyczących niewywiązanie się z umów (kary umowne, brak dostaw, itp.).
   

W zakresie CIT: 

 • Wsparcie w przygotowaniu rocznego zeznania CIT-8 wraz z towarzyszącymi mu załącznikami;
 • Wsparcie w przygotowaniu rocznego zeznania CIT-8 wraz z towarzyszącymi mu załącznikami; 
 • HotLine CIT-8 – możliwość szybkich konsultacji telefonicznych w sprawach istotnych z perspektywy złożenia zeznania CIT-8;
 • Wsparcie (w tym również wsparcie zdalne, niewymagające kontaktu osobistego) w przygotowaniu formularzy MDR-3;
 • Wsparcie w postępowaniach kontrolnych tam, gdzie dalsze płynne prowadzenie postępowań kontrolnych utrudnione jest przez COVID-19; 
 • Przeglądy online – na podstawie danych udostępnionych zdalnie przez klienta.

Możliwość podjęcia powyższych, awaryjnych działań z naszej strony może wymagać przygotowania i odpowiedniego wdrożenia (np. przygotowania i podpisania odpowiednich umów, pełnomocnictw, skonfigurowania systemu, itp.).  

Pakiet „ Odpowiedzialny Pracodawca”

Prawa i obowiązki pracodawcy w dobie koronawirusa SARS-CoV-2 

Proponujemy wsparcie dla pracodawców w zakresie zarządzania ograniczeniami i dodatkowymi obowiązkami w procesach związanych z zatrudnionymi cudzoziemcami oraz delegowanymi za granicę pracownikami w trakcie kryzysu epidemiologicznego w kraju i na świecie.

Oferujemy pakiet wsparcia dla pracodawcy w poniższych obszarach:

 • Ograniczenia w mobilności pracowników związane z restrykcjami w podróżach/przemieszczaniu się – jak nimi zarządzać w celu zminimalizowania negatywnego wpływu;
 • Implikacje podatkowe związane z pracą poza siedzibą pracodawcy, jeśli praca wykonywana jest poza granicami kraju; przegląd konsekwencji podatkowych związanych ze zmianą długości/warunków oddelegowania (np. wpływ na rezydencję podatkową i kwestię opodatkowania lub jego braku w drugim kraju);
 • Implikacje związane ze zmianami w długości delegowania na gruncie ubezpieczeń społecznych (zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniom społecznym A1 i inne) oraz przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (oświadczenia do Państwowej Inspekcji Pracy);
 • Bieżące dostosowywanie działań do restrykcji w przemieszczaniu się, nakładanych przez poszczególne kraje dotknięte epidemią oraz wpływu epidemii na procedury imigracyjne, np. opóźnienia w decyzjach, zamknięte konsulaty, itp.

Pakiet „Bezpieczne ceny transferowe”

COVID-19 wpływa na wiele obszarów życia gospodarczego. Nieuchronnie prowadzi to do konieczności rewizji i zmian modeli cen transferowych. W związku z tym, proponujemy wsparcie w postaci doradztwa (w tym w formie bieżących konsultacji, analiz i oceny konkretnych transakcji dokonywanych w ramach grupy oraz tematycznych warsztatów) dotyczącego wpływu COVID-19 na ceny transferowe.

1. W zakresie wpływu wirusa na modele cen transferowych wsparcie może dotyczyć:

 • Zmian w modelu cen transferowych w celu uwzględnienia wpływu spowolnienia gospodarczego i strat ponoszonych przez grupę,
 • Aktualizacji analiz danych porównawczych na 2020 r. i na 2021 r. ze względu na zmiany istotnych warunków rynkowych lub transakcyjnych – obowiązek wynikający wprost z przepisów,
 • Uzasadnienia spadku zyskowności rutynowych podmiotów (producentów kontraktowych, dystrybutorów o rutynowych funkcjach w Polsce) funkcjonujących dotychczas w modelach opartych o stałą i relatywnie niską marżowość,
 • Oceny ryzyka zakwestionowania rynkowości transakcji za 2020 r. na podstawie analiz danych porównawczych opartych na danych za 2017-2019 lub wcześniejszych (przed-wirusem),
 • Oceny ryzyka zakwestionowania rynkowości transakcji za 2020 r. m.in. ze względu na istotny wpływ kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
 • Renegocjacji umów grupowych ze względu na zmiany w łańcuchu dostaw,
 • Analiz konieczności zapłaty re-kompensat na rzecz producentów kontraktowych związanych ze wstrzymaniem produkcji lub likwidacją fabryk,
 • Analiz możliwości akceptacji strat na transakcjach w ramach grupy, której zrekompensowanie zostałoby rozłożone na przyszłe lata,
 • Uwzględnienia i opisania wpływu spowolnienia związanego z wirusem w dokumentacji cen transferowych za 2020 r. i 2021 r.,
 • Raportowania TP-R za 2020 r. w tym w szczególności w odniesieniu do transakcji których rentowność będzie niższa od przedziału rynkowego opartego o dane za 2017-2019 lub wcześniejsze.

 

2. W zakresie wpływu spowolnienia gospodarczego spowodowanego wirusem COVID-19 na postępowania ws. APA wsparcie może dotyczyć:

 • Odpowiedzi na pojawiające się ostatnio wątpliwości KAS co do wydawania APA dla kosztów usług i licencji płacone na rzecz grupy przez podmioty ponoszące straty (w szczególności funkcjonujące w modelu produkcji kontraktowej, dystrybucji o rutynowym charakterze),
 • Konsultacji dotyczących uzyskania APA w przypadku spadku rentowności podmiotów,
 • Działań w przypadku przedłużającego się postępowania ws. wydania APA dla wniosków które już zostały złożone,
 • Odnawiania APA uzyskanych w przeszłości dla transakcji, których warunki zmieniły się ze względu na aktualną sytuację gospodarczą,
 • Zmian decyzji o APA np. ze względu na zmiany marżowości lub zmiany w łańcuchu dostaw i przebiegu transakcji, których dotyczą te APA.

Pakiet "Wsparcie prawne"

Proponujemy Państwu doradztwo prawne w poniższych obszarach:

1. Wpływ zagrożenia epidemicznego COVID-19 na zobowiązania przedsiębiorców; analiza kluczowych kontraktów:

 • Ustawowe i kontraktowe przesłanki zmiany treści lub niewykonywania zobowiązań kontraktowych, konsekwencje i sposób postępowania;
 • Negocjacje z kluczowymi kontrahentami;
 • „zabezpieczenie przed zabezpieczeniami” – obrona przed nadużyciem praw kontraktowych przez kontrahentów.

2. Reorganizacja personelu i restrukturyzacja zobowiązań wobec załogi:

 • Analiza dokumentacji pracowniczej z perspektywy wstrzymania obowiązywania wybranych źródeł prawa pracy;
 • Porozumienie z reprezentacją pracowników;
 • Monitoring i zastosowanie szczególnych rozwiązań pomocowych;
 • Możliwość reorganizacji ram współpracy w zakresie umów cywilnoprawnych.

3. Odpowiedzialność menedżerska:

 • Wdrożenie procedury na wypadek stwierdzenia zakażenia w przedsiębiorstwie;
 • Analiza kluczowych umów (z bankami, ubezpieczycielami, instytucjami finansowymi) pod kątem klauzul definiujących siłę wyższą oraz wprowadzających obowiązki informacyjne związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa czy np. określoną wysokością obrotów;
 • Analiza prawna sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście grożącej niewypłacalności;
 • Analiza dostępnych rozwiązań reorganizacyjnych/sanacyjnych, rozłożenie na raty/odroczenie płatności należności publicznoprawnych.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?