znowelizowanie przepisów ustawy

Analizy

Wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Zmiany w funkcjonowaniu Biur Informacji Gospodarczej

Alert prawny 11/2017 | 14 listopada 2017 r.

13 listopada 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na niektóre procedury związane z wpisywaniem kontrahentów do Biur Informacji Gospodarczej („BIG”). Rozszerzą także „ofertę” Biur Informacji Gospodarczej dla potencjalnych wierzycieli.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które w zdecydowanej większości należy uznać za korzystne dla przedsiębiorców zmagających się z nielojalnymi kontrahentami.

1. Wezwanie w formie elektronicznej
Dzięki wprowadzanym zmianom, do przedsiębiorcy, który zalega ze spłatą należnych pieniędzy, zamiast obowiązku wysłania listu poleconego, będzie można wysłać wezwanie do zapłaty w formie elektronicznej. Należy pamiętać jedynie, że aby skorzystać z tego wariantu, możliwość taka musi być zapisana w umowie z kontrahentem.

2. Okres przechowywania negatywnych danych w BIG
Dotychczas było tak, że BIGi nie mogły przechowywać informacji o zadłużeniu dłużej niż 10 lat od wpisu tej informacji. Po 13 listopada 2017 r. nie będą mogły przechowywać jej dłużej niż 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania lub daty jego stwierdzenia (np. wyrokiem sądu). Jeżeli zatem podmioty kierowały wezwania do kontrahentów, na których znajdowała się informacja o czasie pozostawania danych w rejestrze, zapis ten należy zaktualizować.

3. Szybsze przekazywanie negatywnej informacji do BIG
Nowe przepisy aż o połowę skracają czas, po jakim wierzyciel może przekazać negatywną informację gospodarczą dotyczącą niezapłaconego przez jego dłużnika zobowiązania. Dzięki nowelizacji, informacja gospodarcza o zaległych płatnościach może trafić do bazy danych BIG już po 30 dniach od dnia wymagalności zobowiązania. Obecnie wierzyciel może skorzystać z tej możliwości dopiero po 60 dniach. Warto jednak pamiętać o upływie co najmniej miesiąca od momentu wysłania wezwania do zapłaty. Dopiero po takim okresie wierzyciel może dopisać do bazy danych negatywną informację gospodarczą.

4. Ułatwienia w przekazywaniu informacji okresowej
Dotychczas sporym problemem dla wierzycieli było przesyłanie wezwań do zapłaty w sprawie nieuregulowanych kolejnych zobowiązań, wynikających z umów o świadczenia okresowe. Wielu wierzycieli, aby dopisać nierzetelnych dłużników do BIG, musiało ponosić dodatkowe koszty wysyłki kolejnych listów poleconych, w których zamieszczali wezwanie do zapłaty w sprawie braku płatności za świadczenia okresowe. Nowelizacja ustawy daje spore ułatwienie w tej kwestii. Kolejne należności okresowe wynikające z tej samej umowy dla aktualnej informacji gospodarczej będą mogły być przekazywane w oparciu o pierwsze wezwanie do zapłaty spełniające warunki ustawowe, jeżeli zawiera ono informację dla dłużnika o takiej możliwości. Należy pamiętać więc, aby takie ostrzeżenie znalazło się w wezwaniu.

5. Możliwość złożenia sprzeciwu przez dłużnika bezpośrednio do wierzyciela
Dotychczasowe przepisy ustawy nakładały na wierzyciela obowiązek przekazywania informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania. Nowe przepisy rozwijają ten obszar dając dłużnikowi prawo do wniesienia bezpośrednio do wierzyciela sprzeciwu wobec zamiaru przekazania danych do BIG. Nie oznacza to braku możliwości upublicznienia informacji. W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu wierzyciel tak jak do tej pory przekazuje informację gospodarczą wraz z informacją o kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika. Nowością jest możliwość uznania przez dłużnika wierzytelności za przedawnioną (w całości lub części, w zasadzie niezależnie od stanu faktycznego czy prawnego). W tym wypadku taka informacja również musi znaleźć się w przekazywanej do BIG informacji gospodarczej.

Nowe przepisy dają więc dłużnikowi prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przekazania negatywnej informacji gospodarczej zarówno do wierzyciela (jeszcze przed dokonaniem wpisu do BIG lub po dokonaniu wpisu), jak również bezpośrednio do samego BIG (po dokonaniu wpisu).
O istnieniu możliwości wniesienia sprzeciwu należy poinformować dłużnika w wysyłanym do niego wezwaniu do zapłaty, zatem informacja taka musi zostać dodana do treści standardowej dokumentacji.

6. Bardziej rozbudowana współpraca między bazami danych BIG
Dzięki nowelizacji ustawy zostanie wprowadzony ustawowy obowiązek przekazywania danych o przedsiębiorcach pomiędzy bazami danych BIG. Aby uzyskać zintegrowaną wiedzę o weryfikowanym podmiocie, nie trzeba będzie zawierać oddzielnych umów z każdym BIG. W tym przypadku, wystarczy nawiązanie współpracy z jednym z nich, co ułatwi wiele potencjalnym wierzycielom.

Dodatkowo KRD planuje w najbliższej przyszłości rozszerzenie Raportu KRD o wszystkie nowe publiczne bazy danych z uwzględnieniem ich dostępności, tj.:

a) Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
b) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
c) Krajowy Rejestr Sądowy;
d) Rejestr Należności Publicznoprawnych;
e) Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, który zacznie funkcjonować od 1 lutego 2018 r.

Podsumowując firmy współpracujące z BIG w zakresie windykacji ich należności muszą rozważyć odpowiednią modyfikację wzorów dokumentów, z których obecnie korzystają, dostosowując je do aktualnego brzmienia ustawy.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?