Geoblokowanie, dyskryminacja klientów

Analizy

Zakaz geoblokowania zaczyna obowiązywać

Rozporządzenie przewiduje szereg zakazów mających na celu zapobieganie dyskryminacji w handlu transgranicznym klientów z innych państw członkowskich UE.

Alert prawny: 26/2018 | 3 grudnia 2018 r.

3 grudnia 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Rozporządzenie przewiduje szereg zakazów mających na celu zapobieganie dyskryminacji w handlu transgranicznym klientów z innych państw członkowskich UE.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do usług audiowizualnych, detalicznych usług finansowych oraz usług transportowych.
 

Zakaz blokowania lub ograniczania przez handlowca dostępu klienta do swojego interfejsu internetowego

W związku z wejściem rozporządzenia w życie niemożliwe jest nieuzasadnione blokowanie lub ograniczanie dostępu klienta do swojego interfejsu internetowego. Zakazane jest też przekierowywanie klienta do wersji swojego interfejsu różniącej się od tej, do której klient starał się pierwotnie uzyskać dostęp. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy przekierowanie nastąpi za wyraźną zgodą klienta, a wersja interfejsu, którą pierwotnie klient starał się wyświetlić, pozostanie dla niego łatwo dostępna.
 

Dostęp do towarów i usług

Co do zasady, handlowcy nie mogą w sposób nieuzasadniony różnicować ogólnych warunków dostępu do towarów lub usług. Zagraniczny klient powinien mieć możliwość nabycia towarów na analogicznych warunkach, jakie dotyczą klienta zamieszkującego kraj handlowca. Powyższy zakaz nie znajdzie zastosowania, jeśli przepis prawa unijnego lub prawa krajowego uniemożliwia handlowcowi sprzedaż towarów lub świadczenie usług określonym klientom lub klientom na określonych terytoriach.
 

Środki płatności

Rozporządzenie przewiduje zakaz dyskryminacji klientów z innych państw członkowskich poprzez stosowanie zróżnicowanych warunków w odniesieniu do transakcji płatniczej. Dotyczy to transakcji płatniczych dokonywanych w drodze transakcji elektronicznej za pomocą polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub instrumentu płatniczego opartego na karcie w obrębie tej samej marki płatniczej i kategorii.

Polskie przepisy

Przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje dostosowanie polskich przepisów do nowości w prawie unijnym. Projekt zakłada ustanowienie Prezesa UOKiK organem odpowiedzialnym za udzielanie pomocy konsumentom, a także za egzekwowanie norm rozporządzenia w zakresie naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz praktyk ograniczających konkurencję. W pozostałych przypadkach sprawy dotyczące naruszenia przepisów rozporządzenia rozpatrywane będą przez sądy powszechne.
 

Autorzy: Monika Skocz, Grzegorz Olszewski, Michał Mikołajczyk 

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?