Kancelaria Deloitte Legal reprezentowała holenderski fundusz private equity przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gosp

Informacje prasowe

Kancelaria Deloitte Legal reprezentowała holenderski fundusz private equity przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Warszawa, 7 kwietnia 2022 r.

Z sukcesem reprezentowaliśmy holenderski fundusz private equity przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sporze z powództwa byłego zarządzającego funduszem o zapłatę 20,5 mln zł dodatkowego wynagrodzenia carry.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że postępowanie z powództwa byłego zarządzającego funduszem przeciwko naszemu Klientowi o zapłatę 20,5 mln zł wynagrodzenia carry (dodatkowego składnika wynagrodzenia za zarządzanie inwestycją) zakończyło się naszym całkowitym sukcesem. Sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oddalił powództwo w całości.

Roszczenie obejmowało zapłatę wynagrodzenia za sukces osiągnięty przez zarządzającego funduszem, w sytuacji w której została z nim rozwiązana umowa o zarządzanie w toku trwania projektów inwestycyjnych (przed spieniężeniem którejkolwiek inwestycji). Sąd arbitrażowy potwierdził, że umowa o zarządzenie odwoływała się do obiektywnego pojęcia sukcesu, który należy utożsamiać z rzeczywistą wartością uzyskanego zysku przez inwestorów, a nie wyceną projektów inwestycyjnych na konkretny dzień w toku ich realizowania.

W wyroku z 30 marca 2022 r. sąd arbitrażowy zgodził się z naszą argumentacją, że roszczenie byłego zarządzającego nie mogło być uwzględnione, w sytuacji gdy umowa o zarządzanie nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących kalkulacji wynagrodzenia (wyceny inwestycji w toku) na wypadek rozwiązania umowy o zarządzanie przed zakończeniem projektów inwestycyjnych.

Interpretacja taka wpisuje się w praktykę rynkową, zgodnie z którą carried interest powinno stanowić dodatkową premię motywacyjną dla zarządzającego za osiągnięcie rzeczywistej (a nie hipotetycznej) stopy zwrotu z inwestycji.

Możliwe jest przyznanie zarządzającemu prawa do carry co do inwestycji rozpoczętych przed wypowiedzeniem, ale w tym okresie nie zakończonych, jednak sąd arbitrażowy uznał, że strony umowy o zarządzanie w omawianej sprawie nie wprowadziły takiego rozwiązania, w szczególności nie określiły sposobu obliczenia wartości inwestycji w toku. Wyrok sądu arbitrażowego zawiera szereg cennych wskazówek przydatnych w negocjacjach postanowień umów o zarządzanie, zarówno dla funduszy inwestycyjnych, jak i przyszłych zarządzających.

Sprawa była elementem wielowątkowego sporu pomiędzy inwestorami funduszu, a także już drugim postępowaniem w przedmiocie wynagrodzenia carry dla byłego zarządzającego. Pierwsze również zakończyło się sukcesem funduszu reprezentowanego przez prawników Deloitte Legal.

Pracą zespołu Deloitte Legal w obu postępowaniach kierowali Patrycja Bolimowska (Senior Managing Associate) i Łukasz Strankowski (Managing Associate), którzy byli wspierani przez Annę Stępień (Senior Associate) oraz Kamila Szymańskiego (Associate).

Czy ta strona była pomocna?