Prawo energetyczne. Komentarz

Informacje prasowe

Eksperci energetyczni z Kancelarii Deloitte Legal: Adam Jodłowski i Jakub Kasnowski współautorami komentarza do Prawa energetycznego

Warszawa, 30 czerwca 2017 r.

30 czerwca 2017 r. ukazał się najnowszy komentarz do Prawa energetycznego, opublikowany przez Wydawnictwo C.H.Beck. Współautorami publikacji są eksperci z Kancelarii Deloitte Legal: Adam Jodłowski i Jakub Kasnowski.

Komentarz koncentruje się na wskazywaniu praktycznych konsekwencji stosowania przepisów ustawy Prawo energetyczne i został przygotowany, jako pomoc dla praktyków przy codziennym stosowaniu przepisów Prawa energetycznego.

Komentarz uwzględnia stan prawny na czerwiec 2017 r. Ustawa Prawo energetyczne jest bardzo często zmieniana, a nawet pozornie niewielkie zmiany w przepisach mogą mieć poważne konsekwencje. Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego, gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego, w którym dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy przenikają się przez całą ustawę. Bardzo często dopiero zestawienie norm zawartych w różnych artykułach pozwala odpowiednio zrozumieć sens i istotę danej regulacji. Wymaga to szczególnej uwagi i precyzji przy komentowaniu poszczególnych przepisów.

Komentarz uwzględnia następujące kwestie:

  • negocjacje umów przyłączeniowych umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii (procedura, możliwości odwoławcze, prawa i obowiązki);
  • zasady funkcjonowania certyfikatów energetycznych;
  • omówienie regulacji w zakresie funkcjonowania wprowadzonej od stycznia 2017 r. nowej instytucji Koordynatora do spraw negocjacji przy URE (rozdział 4a);
  • nałożony na przedsiębiorstwa obrotu obowiązek podjęcia starań w zakresie dostosowania wiążących je z odbiorcami umów sprzedaży i umów kompleksowych - obowiązek przesłania odbiorcy projektu zmiany umowy w zakresie proponowanych cen paliw gazowych lub sposobu ich ustalania, który nie jest uzależniony od taryfy, w terminie umożliwiającym dostosowanie tej umowy przed ustaniem obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, prawo odbiorców do wypowiedzenia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy kompleksowej bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów;
  • aktualne regulacje w zakresie uzyskiwania koncesji oraz praktyczne aspekty takich postępowań z uwzględnieniem aktualnej analizy zmian, które zaszły w branży paliwowej w kontekście m.in. utworzenia rejestru podmiotów przywożących oraz wejścia w życie aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.
Czy ta strona była pomocna?