Ważne zmiany w ustawie o PIT i ryczałcie uchwalone przez Sejm

Artykuł

Ważne zmiany w ustawie o PIT i ryczałcie uchwalone przez Sejm

Strefa Pracodawcy 19/2023 | 30 maja 2023 r.

Z dniem 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, wprowadzając przy okazji szereg zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Większość zmian wprowadzanych w ustawie o PIT wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., a część z nich już 1 lipca 2023 r. Senat przyjął ustawę z poprawkami, a 26 maja Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu.

Zmiany, które zostaną wprowadzone od 1 lipca 2023 r.

Zmianą, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. będzie rozszerzenie możliwości skorzystania z ulgi na wychowywanie dziecka w razie wychowywania jednego dziecka z niepełnosprawnością. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, warunkiem, aby móc skorzystać z ulgi na jedno dziecko jest nieprzekroczenie przez rodzica go wychowującego dochodu w danym roku podatkowym w wysokości 56 000 złotych lub dochodu w wysokości 112 000 złotych, jeżeli dany podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Limity wyglądają tak samo, w sytuacji wychowywania dziecka z niepełnosprawnością.

Po wprowadzeniu zmian, możliwość skorzystania z ulgi na jedno dziecko z niepełnosprawnością nie będzie już ograniczona limitem dochodu rodzica lub obu małżonków. Zmiana będzie miała zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2023 r., a więc ma charakter retroaktywny.

W obecnym stanie prawnym z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który utrzymuje osobę niepełnosprawną wymienioną enumeratywnie w przepisach ustawy o PIT, tj. współmałżonka, dzieci własne lub przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierba, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów z ulgi korzystać będą mogli podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne zaliczane w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja rozszerza krąg osób z niepełnosprawnością, na których będzie przysługiwała ulga, o dziadków i wnuków podatnika. Pierwszy raz ze zmodyfikowanej ulgi podatnicy będą mogli skorzystać składając zeznanie roczne już za 2023 r.

Od 2023 r. najem prywatny może być rozliczany wyłącznie w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według 8,5% lub 12% stawki podatku. Stawka ryczałtu na poziomie 8,5% ma zastosowanie do przychodu w wysokości 100 000 złotych rocznie, a stawka 12,5% powyżej tej kwoty. Obecnie limit w wysokości 100 000 zł jest wspólny dla obojga małżonków.

Po nowelizacji przepisów limit stawki ryczałtu od przychodów osiągniętych z najmu prywatnego w przypadku małżonków będących współwłaścicielami nieruchomości zostanie podwyższony do 200 000 zł. Zmiana jest korzystna dla podatników, a limit w podwyższonej kwocie stosowany będzie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r., a więc będzie obowiązywał małżonków za cały 2023 r.

Zmiany, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 %.

Wraz z nowelizacją przepisów, od 1 stycznia 2024 r. zryczałtowanym podatkiem dochodowym opodatkowane będą tylko przychody ze świadczeń otrzymanych z dochodów funduszu kapitałowego, pod warunkiem, że statut przewiduje wypłaty z tych dochodów jego uczestnikom bez umarzania, odkupywania, wykupywania albo unicestwiania w inny sposób tytułów uczestnictwa w takim funduszu.

Jednocześnie dochody z umorzenia, odkupienia, wykupienia i unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych (za wyjątkiem, gdy takie działania są wykonywane w ramach działalności gospodarczej) zostaną opodatkowane według stawki 19% w ramach zeznania PIT-38. Dochodami tymi będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a kosztami uzyskania przychodów.

W wyniku wprowadzonych zmian możliwe będzie odliczenie strat z umorzenia, odkupienia, wykupienia lub unicestwienia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych od bieżącego dochodu np. z akcji. Wskazano również, że za dochody (przychody) osiągane przez nierezydentów na terytorium Polski należą dochody (przychody) z umorzenia, odkupienia, wykupienia i unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych utworzonych na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpłatnego zbycia tych tytułów uczestnictwa.

W obecnej chwili brakuje jasnych przepisów w polskim prawie podatkowym w zakresie opodatkowania przychodów związanych z wykupem obligacji przez emitenta, w przypadku, gdy związane są z nimi świadczenia okresowe. W nawiązaniu do zapewnień resortu finansów, w nowelizowanym przepisie chodzi o to, aby nie płacić podatku od kwoty większej niż realny zysk, co obecnie może mieć miejsce w określonych sytuacjach.

Od 1 stycznia 2024 r. ma obowiązywać nowy przepis, zgodnie z którym dochodem w tym przypadku będzie różnica między kwotą uzyskaną z wykupu obligacji wraz ze świadczeniami uzyskanymi za ostatni okres przed wykupem tych obligacji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie tych obligacji na rynku pierwotnym lub wtórnym przez podatnika albo spadkodawcę, przy czym nie stanowią wydatków na objęcie lub nabycie obligacji kwoty odsetek zapłaconych przez podatnika lub jego spadkodawcę przy ich objęciu lub nabyciu, w części w jakiej odsetki te nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z podatku.

Obecnie z usługi Twój e-PIT nie mogą skorzystać w pełni podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, gdyż nie udostępnia im się wstępnie wypełnionych zeznań rocznych.

Od 1 stycznia 2024 r. organy podatkowe będą miały obowiązek udostępniać wstępnie wypełnione zeznania roczne podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub działalność specjalną produkcji rolnej oraz podatnikom będącym przedsiębiorstwem w spadku. Dane zawarte w zeznaniach będą opierały się na informacjach przechowywanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, takich jak wpłacone przez podatnika zaliczki w trakcie roku podatkowego.

Współautorzy:
Maciej Łapuć, Konsultant w zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Czy ta strona była pomocna?