BHP pracowników delegowanych

Analizy

Problematyczne BHP pracowników delegowanych do Polski

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 11/2017|13 czerwca 2017

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług („ustawa o delegowaniu”) pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski ma obowiązek zapewnić takiemu pracownikowi określone warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Warunki te dotyczą między innymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z lakonicznym określeniem ustawowym, w praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy delegującym w tym zakresie.

Pierwsze kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy pokazują, że kontrolerzy poddają weryfikacji m.in. kwestie związane z badaniami lekarskimi i szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oddelegowanych.

Badania lekarskie

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

W świetle ogólnych przepisów ustawy o delegowaniu w zakresie obowiązków z zakresu BHP, organy inspekcji pracy przyjmują, iż na pracodawcy delegującym pracownika do Polski spoczywa obowiązek zapewnienia, że pracownik przez niego delegowany posiada stosowne badania lekarskie. W przypadku pracowników, którzy zostali poddani badaniom lekarskim za granicą, inspektorzy najczęściej wymagają zapewnienia, że badania te odpowiadają profilaktycznym badaniom lekarskim przeprowadzanym na terytorium Polski. Jednocześnie inspektorzy oczekują, iż pracodawca delegujący wykaże, że zakresy badań są spójne. Weryfikacja zgodności tych zakresów może nastręczać w praktyce wielu trudności, wynikających głównie z odmiennych zasad przeprowadzania badań w innych jurysdykcjach. Nierzadko zdarza się też, że pracownicy delegowani do Polski wykonują pracę na innym stanowisku niż to, na którym byli zatrudnieni za granicą, stąd badania lekarskie przeprowadzone za granicą mogą nie zawsze okazać się adekwatne do lokalnych warunków i wymogów.

Szkolenia BHP

Kolejnym obowiązkiem, którego egzekucji wobec pracowników delegowanych pilnują inspektorzy pracy jest obowiązek odbycia szkolenia z zakresu BHP. Zgodnie bowiem z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że inspekcja kładzie szczególny nacisk na wymóg poddania pracowników oddelegowanych lokalnemu instruktażowi stanowiskowemu, polegającemu w głównej mierze na zapewnieniu zapoznania się z czynnikami środowiska pracy występującymi na konkretnym stanowisku pracy. Charakter tego szkolenia uniemożliwia de facto przeprowadzenie go przez pracodawcę delegującego w sposób zdalny. Oznacza to, że w tym zakresie konieczna będzie współpraca z podmiotem, do którego pracownik jest delegowany.

Liczne kontrole PIP

Zaniedbując powyższe obowiązki pracodawca delegujący lub osoba działająca w jego imieniu naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000 zł. W związku z licznymi kontrolami przeprowadzanymi obecnie przez inspekcję w zakresie zapewniania przez przedsiębiorców zagranicznych nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów polskiego prawa pracy, warto podjąć odpowiednie działania w celu uniknięcia wspomnianych sankcji.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?