Nowe zasady zatrudniana pracowników tymczasowych

Analizy

Nowe zasady zatrudniana pracowników tymczasowych stają się faktem

M.in. większa ochrona pracownic w ciąży, bardziej rygorystyczne limity czasowe i nowe obowiązki dla agencji pracy tymczasowej

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 7/2017 | 10 maja 2017 r.

6 maja Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowelizacja wprowadza nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych, w tym nakłada szereg nowych obowiązków na agencje pracy tymczasowej, pracodawców użytkowników, ale i na samych pracowników.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2017 roku. Na czym polegają główne zmiany?

Bardziej rygorystyczne limity czasowe zatrudniania pracowników tymczasowych

Nowe przepisy uszczelniają ograniczenie czasowe zatrudniania pracowników tymczasowych. Zgodnie z nimi pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, niezależnie od tego, czy pracownik skierowany jest do niego przez jedną, czy przez kilka agencji pracy tymczasowej. Limit ten będzie miał zastosowanie zarówno do osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów prawa cywilnego (także naprzemiennie).

Pociąga to za sobą nowe obowiązki zarówno po stronie agencji, pracodawcy użytkownika, jaki i samego pracownika tymczasowego. Agencja będzie miała obowiązek ustalić przed skierowaniem pracownika, czy ustawowe limity nie zostały przekroczone. W tym celu pracownik tymczasowy będzie miał obowiązek przedstawić świadectwa pracy i zaświadczenia (ewentualnie własne oświadczenia) potwierdzające okres pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika jeszcze przed podpisaniem umowy z agencją.

Z kolei pracodawcy użytkownicy zobowiązani będą do prowadzenia indywidualnej ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową. Ewidencja powinna zawierać informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Pracodawca użytkownik będzie zobowiązany do przechowywania tej ewidencji przez okres jej prowadzenia i przez okres kolejnych 36 miesięcy.

Z kolei nieprzestrzeganie powyższych limitów zatrudnienia stanowić będzie wykroczenie.

Ochrona kobiet w ciąży

Umowy zawarte przez agencje pracy tymczasowej z kobietami w ciąży, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulegną automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Przepis ten znajdzie zastosowanie do pracownic tymczasowych mających łącznie co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję na podstawie umowy o pracę w 36-miesięcznym okresie referencyjnym.

Zarówno 2-miesięczny okres zatrudnienia, jaki 36-miesięczny okres referencyjny liczone będą począwszy od 1 czerwca 2017 roku – także w przypadku umów o pracę trwających już w dniu wejścia w życie nowelizacji, czyli 1 czerwca.

Doprecyzowanie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych

Nowelizacja doprecyzowuje także zakres terytorialny ograniczenia zatrudniania pracowników tymczasowych w razie przeprowadzenia zwolnienia grupowego u pracodawcy użytkownika na stanowisku, na którym ma zostać zatrudniony pracownik tymczasowy. Zgodnie z nowymi przepisami ograniczenie to odnosi się jedynie do gminy, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik. Dotychczasowe przepisy nie precyzowały tej kwestii.

Okres karencji pozostał niezmieniony i nadal wynosi trzy miesiące.

Nowe obowiązki i nowe sankcje

Poza obowiązkami wynikającymi z ograniczenia okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych, zarówno na agencje, jak i na pracodawców użytkowników nałożono szereg nowych obowiązków o charakterze formalnym np. informacyjno-zgłoszeniowym.

Znacznie rozszerzony został katalog wykroczeń z ustawy. W szczególności karane będzie zatrudnianie pracowników tymczasowych z przekroczeniem maksymalnych okresów zatrudnienia, czy zatrudnianie ich do wykonywania zadań, które nie mogą być powierzane pracownikom tymczasowym. Z 5.000 do 30.000 złotych podwyższona została także maksymalna kara grzywny, jaka może zostać nałożona na agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników nieprzestrzegających ograniczeń wynikających z ustawy.

***

The act modifying principles of hiring temporary employees has been signed by the President. In particular:

(i) it clarifies and extends the limitations for hiring temporary employees. A company will be allowed to hire a given temporary employee for the maximum period of 18 months in a 36-month reference period, regardless whether this employee is assigned to that company by one or several temporary employment agencies and regardless whether hired based on labour law or civil law regime;

(ii) employment contracts concluded with pregnant employees that would expire after the first trimester of pregnancy will automatically be extended until the date of birth;

(iii) companies hiring temporary employees and temporary employment agencies will have numerous new formal obligations;

(iv) the catalogue of offences on the grounds of the temporary employment act has been extended;

(v) also the maximum fines that may be imposed on the grounds of this act have been increased from PLN 5,000 to PLN 30,000.

The new provisions come into force as of 1 June.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?